ירשת שדוח תארוהל הרומל ךירדמ
א קלח


המדקה

הנשמ דומילל דימלתה תנכהל ןושאר דעצ תויהל התרטמ "ושדוחב שדוח" תרבוחה
.ארמגו

םיאשונ יפלו הנשה רדס יפל ,הנשמ ירדס הששמ תוטקולמ תוינשמ תללוכ תרבוחה
.הנשה לש םינושה םישדוחב םתוא דמלל יוארש

הנשמה אשונ :הנשמל יסיסבה שוריפה איה איה התקתעהש ךרדב תקתעומ הנשמ לכ
אשונ ,תדרפנ הרושב ספדומ םימכחה ןמ דחא לכ ירבד ,תולודג תויתואב שגדומ
,הנשמה אשונ תא ןיבהל תורשפא דימלתל םינתונ הלא לכ .תושגדומ תויתואב תקולחמה
.הנשמבש םיטרופמה םיאשונה דומילב קימעהל וליחתהש ינפל דוע ,הלש הנבמה תאו

,םיעטק םיעטק הנשמה תא םיקיתעמו םירזוח ונא ,התומלשב הנשמה תקתעה רחאל
.קימעהלו רישעהל םינווגמ תורוקמ םיאיבמו ,רצק שוריפ עטק לכ םישרפמ ונא רשאכ

.םינורחאהו םינושארה ירבדמ ,דומלתה ןמ ,תותיירבה ןמ :דואמ םינווגמ תורוקמה
םירישעמה ,הנבהל םילק תורוקמ :אוה דחא תורוקמה תריחבב ונתוא ךירדהש ןורקיעה
.דמול אוה התוא הנשמה תא םיראבמו ,דימלתה לש םיגשומה רצוא תא

ודיבכי םהו ,םינבומ םניאש םיעטק טימשהלו רצקל ונמצעל ונישרה תורוקמה תקתעהב
דומילל הבחרה אלא ,דומילה אשונ םניא הלא תורוקמ .וילע לקהל םוקמב דימלתה תא
תאבומ ,תרבוחב תאבומה הנשמהש יפכ ,תומלשב ועיפויש חרכה ןיא ןכלו ,הנשמה
.יוניש לכ אללו תומלשב

לע אשונה תגצהו םיפקשל ,תומרגאידל תועצה ,תובחרה ,תורעה תואבומ הרומל ךירדמב
.חולה

יניסמ הרות לביקש השמ ןמל :הרותה תריסמ לש ידוסיה הנבמה תא ראתמ אבה םישרתה
.הז רפסב םדומיל תא לחה דימלתהש ,הנשמ ירדס השישל דעו


םינש ישאר העברא

,חולב תודוקנ העברא תעיבק אוה א הנשמ א קרפ הנשה שאר תכסמב הנשמה לש אשונה
אשונל "הנש שאר" גשומה תא ונרהבה .םינוש םיניינעל הנש לש רוזחמ ליחתמ םהבש
םילוע םלוכ לבא ,רחא ךיראתב וליג תא הנשמו רגבתמ דלי לכ :דליה ייחמ המגודב דחוימ
דומילל רובעל ןתינ ןאכמו ."םידימלתל הנשה שאר" אוה הז םוי .םוי ותואב התיכ
ומלוע תא םירישעמ םהו ,דומילה אשונ םה הנשמב םיעיפומה םיגשומה רשאכ ,הנשמה
.דליה לש

םיכלמל הנשה שאר
דחא והזו ,ירשתב אוה םהלש הנשה שאר םלועה תומוא יכלמ .לארשי יכלמל ןאכ הנווכה
ונסנכנ אל .םלועה תומוא יכלמל - "םיכלמל הנשה שאר ירשתב דחאב" לש םישוריפה
.הנשמה תנבהל ינויח וניאו בכרומ אשונה יכ ,הנשמה דומילב וז הנחבהל

םילגרל ...הנשה שאר
ינפל ותוא איבהל בייח אוהו ,ןברק איבהל רדנש םדא ןיינעל הבושח הז ןיד תועמשמ
םג .תוכוסו תועובש ,חספ - םרדסכ םילגר השולש - תחא העד יפל .םילגר השולש ורבעש
לש רדסה :טעמ לפרועמ גשומה תא ונראשהו ,םידימלתל הנחבהה תא ונאבה אל ןאכ
תושרודה תויתכלהה תוביסל ונסנכנ אל לבא ,תוכוסו תועובש חספ אוה םילגרה תשולש
.הז רדס עובקל

לש הזוח התיכל איבהל הפי .םיתב תריכשל הנשה שאר אוה ןסינ יכ הפיסומ אתפסותה
ןושארמ אוה ךיראתה ללכ ךרדב .ונימיב תוריד םיריכשמ דציכ תוארהלו ,הריד תוריכש
הנש שאר ןיא םויהש תרמוא תאז .ןכמ רחאל םישדוח רשע םינש שדוחה ףוס דעו ,שדוחל
,שדוח ףוסב אוה הזוחה ףוס ללכ ךרדב .שדוח :תחא תרגסמ שי לבא ,תוריד תוריכשל
ןיעמ שי לבא ,םיתב תריכשל הנשה שאר םויה ןיאש ןאכמ .הסינכה רחאל םוי 30 אלו
.עצמאב אלו ,(ירצונה) שדוחה ףוסב תרמגנ תוריכשה :םיתב תריכשל "שדוח שאר"

המהב רשעמל הנשה שאר
תומהב רשע לכמ דחא םישירפמש :המהב רשעמ והמ ריבסמה ם"במרה תא ןאכ ונאבה
לוכי אשונה יכ ,ףוסה דע ם"במר ירבד תא ונאבה אל .הנש התואב ודלונש תורוהט
אוה המהב רשעמ .ודומיל לש הז בלשב דליל םיצוחנ םניאש םיגשומ איבהלו ,בחרתהל
םילשוריב ותוא םילכואו ,םיבירקמ ,םילשוריל ותוא םיאיבמ :ינש רשעמ ומכ שודק
ךכל םורגי רבדה יכ ,המהב רשעל ןיאש םימכח ועבק ,ןברק ןיאש ,םויה .הרהטב
ריבסמ ןכל .ירשפא וניא רבדהו ,התוא בירקהל ךרוצ היהי ,השודק היהת המהבהש
.הזה ןמזב המהב רשעל ורסא םימכחש ם"במר

יכ ןיבהל ךירצ דימלתה :תבכרומ הלאש איה רשעל םיכירצ םייח ילעב וליא הלאשה
הרפ קר םירשעמ יכ איה הבושתה ןכלו .ןאצו רקב ללכב וניא יבצ יכו ,המהב וניא לוגנרת
.ללכ םירשעמ ןיא ,רומאכ ,םויכו .השבכו

תוקרילו העיטנל... הנשה שאר
קר הב קוסעל םיצילממ ונאו ,תבכרומ תוקרילו העיטנל הנשה שארכ ירשת לש וז הנחבה
טלקיהל קיפסהו עטינש ץע :הנשה שאר יפל אוה הלרעה תונש בושיח .תמדקתמ התיכב
ו"ט :עבוקה ןמזה) .הלרע ןידל הנשכ תמדוקה הנשה תבשחנ ,הנשה שאר ינפל עקרקב
וירחאו הנשה שאר ינפל וטבנש תוקרי ןיב הנחבהה ןכ ומכ .(הנשה שאר ינפל םוי 45 ,באב
וא ,המייתסנש הנשה ומכ - תוקריה ןמ רשעל שי תורשעמ וליא :תורשעמ ןיינעל הבושח
.הליחתהש הנשה ומכ

לש אשונהש ,תומדקתמ תותיכב קר וב קוסעל יאדכו ,השקו דליל רז אשונה - רומאכ
.םהילא בורק ץראב תויולתה תווצמ

יאמש תיב ירבדכ ןליאל הנשה שאר טבשב דחאב
.וב רשע השמחב - םירמוא ללה תיב
םויב לוכאל םיליגר םיבר .וב םיגוהנ םינוש גח יגהנמו ,ונידימלת ידי לע רכומ טבשב ו"ט
.לארשי ץרא תוריפמ הז

ינפל ולדגש תוריפ :תאזה הנשמה ןמ אוה ,לארשי ץרא תוריפ ןיבל טבשב ו"ט ןיב רשקה
ו"ט רחאל ולדגש תוריפ וליאו ,הרבעש הנשה לש תוריפה םע םתוא םירשעמ ,טבשב ו"ט
ןליאה תוריפ ןיבל טבשב ו"ט ןיבש רשקה .האבה הנשה תוריפ םע םתוא םירשעמ ,טבשב
.ךכב םירושקה םיפסונ םיגהנמלו ,הז םויב תוריפ תליכאל םרגש הז אוה

ותוא ךופהל ןתינו ,הנשה ישדוח לגעמ עקר לע הנשמה תא הארמ ךשמהב אבומה םישרתה
.הנשמה תארוה תא הווליש ףקשל


ןודינ םלועה םיקרפ העבראב

לכב .ןודנ םלועה םהב ,הנשה לש הנפמ תודוקנ העבראב תקסוע ב הנשמ א קרפב הנשמה
לע ןודנ םלועה - ריצקה תליחתב .הב תשדחתמה עבטה תעפות לע םלועה ןודנ הפוקת
.תודשב האובתה תא ולקלקי עבט תוכמ אמש וא ,התוא רוצקל וחילצי םא :האובתה
םדא ינבל ןידה םוי - הנשה תליחתב .תוריפה לרוג לע ןודנ םלועה - תוריפה ףיסא תליחתב
וא ,םימשג ודרי םא - םימשגה לע ןודנ םלועה - ףרוחה תליחתב .האבה הנשב םלרוג לע
.תרוצב היהת םא

העש לכב ןידל דמוע םדא :ריבסהל הצור הנשמהש תא ריבסהל ידכ הז ןויער לצנל הפי
תלחתה ומכ ,הנש תלחתה .השדח הלחתה ליחתהל וא ,הטלחה טילחהל דמוע אוהש
,תוטלחה טילחמ םדאה ובש ,שדח בלש והז ."ןיד םוי" ןיעמ םה ,הריד רבעמ ומכ ,התיכ
תכסמב הדוהי יבר ירבד תובקעב אוה הז ןויער .השוע אוהש דעצה תחלצהל ללפתמ אוהו
:רמואה ,(דימלתה תרבוחב אבוה) א,זט הנשה שאר
חספב :ומויב דחאו דחא לכ םתחנ םהלש ןיד רזגו ,הנשה שארב םינודינ לכה"
ןודינ םדאו ,םימה לע ןינודינ גחב ,ןליאה תוריפ לע תרצעב ,תואובתה לע
".םירופיכה םויב םתחנ ולש ןיד רזגו ,הנשה שארב

ןיחבהל ןתינ וב ,רורב םישרתב הנשמה תא זכרמ ,ףקשל וכפהל ןתינש ,אבה רויצה
.ןהילע תרבדמ הנשמש הנפמה תודוקנב


האובתה לע (םינודנ) חספב
תריפסל הז ןיינע רושקל רשפא .רמועה תברקה לש אשונל סנכיהל םא לוקשי הרומה
.תועובשה גחב םחלה יתש תברקהל ,חספב רמועה תברקה ןיבש ןמזלו ,רמועה
תותבש עבש ,הפונתה רמע תא םכאיבה םוימ ,תבשה תרחממ םכל םתרפסו
םתברקהו ,םוי םישמח ורפסת תיעיבשה תבשה תרחממ דע .הנייהת תמימת
(זט-וט גכ ארקיו) .'הל השדח החנמ

ןליאה תוריפ לע (םינודנ) תרצעב
יואר .תועובשה גחמ לחה אובל םיליחתמה ,םירוכיבה ןיינע תא וז הנשמ רבסהב ונאבה
,םירוכיב ןיא ,ומצע גחב .תועובשה גחב םיאיבמ םירוכיב יכ תרמואה הצופנ תועט שרשל
הנשה לש הכונח דעו ,תועובשה גחב לחה םיאיבמ םירוכיב .גחב דיחי תונברוק ןיא יכ
.םירוכיב איבהל רשפא םישדח השישכ - הירחאש

ןורמ ינבכ וינפל םירבוע םלועה יאב לכ הנשה שארב
אוהו העורה ינפל םירבועה ,םישבככ :םירכומ "ןורמ ינבכ" יוטיבל םינושה םישוריפה
.רפסמבכ - "ןורמונבכ" וא ,םהב הצור אוהש הלא תא ררוב

תרבוחב .הבושתה אשונב קימעהל שי הנשה שארל וז הנשמ תארוה תוכימס תדימ יפל
.ותושרל דמועה ןמזל םאתהב םביחרהל לכוי הרומהו ,םיטעמ תורוקמ ואבוה

םימה לע ןינודינ גחבו
,ץיקב םשג דרוי ןהב תוצראב .לארשי ץרא לש םילקאל תונווכמ רודיסבש םשגה תוליפת
םייוגל תפתושמה הברה החמשה תאו ,הליפתה תועמשמ תא ןיבהל םידימלת לע השקי
.(דימלתה תרבוחב אבוה ,גי הבר תישארב) םשג דרוי רשאכ ,םידוהילו

רשאכ יכ" :י,הנ והיעשיל ם"יבלמ לש ושוריפב תוארל רשפא תאזכ תוריהב רסוחל המגוד
רואית ,ןבומכ ,הזו ."ףרוחב גלשהו ,ץיקב דרוי םשגה - םימשה ןמ גלשהו םשגה דרי
.ריכה אל והיעשיש םילקאה

לע םינשה תכרב .םינושה םיחסונב םשגה תוליפתל ,תאז ריתמ ןמזה םא ,ביחרהל רשפא
רודיסה .םשגה תשקבב טוריפ תומר יתש םיפקשמ ,יזנכשאהו ידרפסה ,היחסונ יתש
ץיקב :ףרוחב תוליפתל ץיקב תוליפתה ןיב לידבמ אוהו ,םירואיתב רתוי רישע ידרפסה
הנשה תא רומשי 'השו ,רטמו לט םישקבמ ףרוחב .םולשו עבוש ,םייח הכרב םישקבמ
.תוריפהו האובתה לע אובל םילוכיה םיעגפה לכמ


רפוש תעיקת


:םיניינע המכ תללוכ רפוש תווצמ
- "העורת םוי" רמוא קוספה ?רפוש לוק עימשהל ךירצש ןיינמ :הללכב הווצמה
?הרצוצחב איה העורתה ילואו
."רפוש תעיקת עומשל הווצמה" קרפב קוסענ וז הלאשב


.
?למסמ אוה המו ,רשכה רפושה תא םישוע הממ
"?רפושה תא םישוע הממ" גרפב קוסענ וז הלאשב

.
שיש ,לשמל ,הליגמ תאירקל המוד רפושה לוק ןיא ירה - "עומשל" שוריפ המ
אוה רפושה .הליגמ תבוח ידי תאצל ידכ םילימה תועמשמ תא עומשל
?םהב עומשל ךירצ המ .תועמשמ ירסח םילילצ
תנווכ רחא ךלוה לכה"ו "רפוש לוק םיעמוש ךיא" םיקרפב קוסענ וז הלאשב
."בלה
.

רפוש תעיקת עומשל הווצמה
אוה "העורת םוי" יכ דומלל ןתינ םהמ ,םיקוספ ינש תאוושהב ונדומיל תא םיחתופ ונא
:רפושב םיעקות וב םוי


םיליהתב קוספה .הנשה שאר אוה ,שדוחל דחאל סחייתמ רבדמבב קוספה יכ םיניבמ ונא
ןאכמ .שדוחה תליחתב אוה הז םויו .הסוכמ חריה וב םויב ושוריפ "הסכב" :רתוי השק
רפס לש "העורת םוי" :רורב ךשמהה ןאכמו .הנשה שארב םיקסוע םיקוספה ינשש
ילכב אלו ,רפושב םיעירמ - "רפוש שדחב ועקת" :םיליהתב קוספה יפ לע שרפתמ ,רבדמב
!רחא הניגנ

:תועיקתה לש הנבמל ןאכ ונסנכנ אל
העיקת םירבש העיקת
העיקת העורת העיקת
העיקת העורת םירבש העיקת
.תועיקתה לש םמוקימלו

ןתעפוה יפל תועיקתה רדס ירחא םיבקוע רשאכ ,רוזחמב ןויע בגא ודמלל יאדכ הז אשונ
."תורפוש"ו "תונורכז" "תויכלמ"ב

רפושה תא םישוע הממ

.הנשה שארל תורישי םירושק םניאש םיבר םיניינע תוללוכ רפושב תוקסועה תוינשמה
,תוינעתב רפוש תעיקתב ,'ד הנשמ .שדקמה תיבב רפוש תעיקתב תקסוע ,לשמל ,'ג הנשמ
רפוש תקבדהב תקסוע 'ו הנשמו ,הנשה שארל לבוי ןיב האוושהב הליחתמ 'ה הנשמ
.ונידימלתל ץוחנ וניאש רבד - םיקלחמ

הנשמ ףוסו ,'ב הנשמ תליחת :תוינשמ יתשמ םירצק םיעטק ינשב קוסעל ונרחב וז הביסמ
והזיאו ,רפושה תא םישוע הממ :וב םיקסוע ונאש ןיינעה תא םינתונ הלא םיעטק ינש .'ה
.יוצרה רפושה

,רפושב עוקתל שי הנשה שארב ."רפוש" ןיבל "ןרק" ןיב הנחבהב קסוע ןושארה עטקה
."רפוש שדוחב ועקת" רמוא קוספה ירהש

ינפל םדאה לש ותדימע תא למסמ רפושהש ןויערה תא דומילה זכרמב דימעהל שיש הארנ
:הנשה שארב 'ה

ב,וכ הנשה שאר
?(הדוהי יברו אמק אנת) יגלפימק יאמב
.רתוי הלועמ ,ותעד תא םדא ךופכיש לככ ,הנשה שארב :רבס רמ
.רתוי הלועמ ,ותעד תא םדא רשימש לככ :רבס רמו
דומעל ךירצ םדאש רובס ,רשכ רשי רפוש םגו ,םירשכ תורפושה לכש רמואה ,אמק אנת
.םינפ תדמעה אלבו תומכחתה אלב ,אוהש ומכ וארוב לומ

.תורמ לבקמו ענכנ ,ףופכ אוהשכ ונוק ינפל דומעל ךירצ םדאש ,רובס הדוהי יבר

,ינא הנה - תורסמתה :'ה יפלכ םדאה לש תוסחייתה יכרד יתש תואטבמ הלא תושיג יתש
.ךירבד תא ינא לבקמ :העינכ וא .ינאש יפכ

בלה תנווכ רחא לכה / רפוש לוק םיעמוש ךיא


.רפוש תווצמ תא םייקל ידכ עומשל ךירצ המ הלאשב םיקסוע ונא םיאבה םיקרפה ינשב
ליכאהל בייח אוהש ,ןאצ העור) םתכאלמב םיקסועה םישנא תומיגדמ אתפסותהו הנשמה
הנשמה תאוושה .תסנכה תיב דיל רגש םדא וא הלוח וא ,(הנשה שארב םג ,ןאצה תא
.הנשמה תא אתפסותה הביחרמ ךיא תוארהל הלוכי אתפסותל

בותכ אתפסותב בותכ הנשמב
תסנכה תיב ירחא ונאצ ץיברהש העור תסנכה תיב ירוחא רבוע היהש ימ
תסנכה תיב ירחא לטומ היהש הלוח ------
.תסנכה תיבל ךומס ותיב היהש ימו תסנכה תיבל ךומס ותיב היהש וא

אלא ךלוה לכה ןיאש" :דמלל םיצור ונאש ןויערה תא הריבסמה הפסוה שי אתפסותב
תא ןיבהל תורשפא ןתית הנשמב תבלושמ איהשכ אתפסותה דומיל ."בלה תנווכ רחא
.הווצמה תא םייקל בלה תא ןווכל ושוריפ רפוש לוק תעימש :ירקיעה ןויערה

שחנו ,ודי םירמה השמ :תואמגוד יתשב תאז המיגדמו ,בלה תנווכ ןיינעב תקסוע 'ח הנשמ
הדמלל יוארש הניגנמ ףא הל שיו ,תרכומ הנשמה .שחנ וכשנש ימ תא ליצמה תשוחנה
.התיכב

םדאה .הלוחה לע הליפתל יופיר ןיב סחיה ןיינע תא ןאכ תולעהל רשפא הבוט התיכב
לבא .וידי תא םירמ ,תשוחנה שחנ לע לכתסמ ,אפורל ךלוה :ונממ שרדנה תא השוע
איה הליפתהו .םיקלאה ןוצר ידי לע אלא ,יזיפה השעמה ידי לע קר אל תועבקנ תואצותה
.'ה לש ונוצרל םדאה לש רשקה


תבשב לחש הנשה שאר

ןבר תונקתב השעמל תוקסוע ,תבשב תויהל לחש הנשה שאר ינידב תוקסועה תוינשמה
תותיכב קרו ,קיפסמ ןמזה םא קר הלא תוינשב קוסעל םיצילממ ונא .יאכז ןב ןנחוי
.תומדקתמ

ונאש םישעמה לעו ,"שדקמל רכז" גשומה לע דומילה תא דימעהל יואר הלא תותיכב
הבו ,ם"במרל הרות הנשמ ךותמ תורוקמ תללוכ האבה המישרה .שדקמל רכז םישוע
:שדקמל רכז םישענה םיניינע

ח הכלה ח קרפ הצמו ץמח תוכלה ם"במר
.שדקמל רכז ,הכרב אלב ןלכואו תסורחב לבטמו ,רורמו הצמ ךרוכ

וט הכלה ז קרפ בלולו הכוסו רפוש תוכלה ם"במר
רכז ,גחה ימי תעבש לכ םוקמ לכב לטינ בלול היהיש ,וניקתה שדקמה תיב ברחשמ
ינפמ ,"בלול תליטנ לע ונווצו ויתווצמב ונשדק רשא" וילע ךרבמ םויו םוי לכו .שדקמל
.םירפוס ירבדמ הווצמ איהש

בכ הכלה ז קרפ בלולו הכוסו רפוש תוכלה ם"במר
,שדקמל רכז גחה ימי תעבש לכ התוא ןילטונ ןיא ,הרותב שוריפב הניאו ליאוה ,וז הברע
.הזה ןמזב התוא ןילטונש אוה דבלב יעיבשה םויב אלא

גכ הכלה ז קרפ בלולו הכוסו רפוש תוכלה ם"במר
,םוי לכב התוא ןיפיקמו ,תסנכה תיב עצמאב הבית חינהל תומוקמה לכב לארשי וגהנ
.שדקמל רכז ,חבזמה תא ןיפיקמ ויהש ךרדכ


הנשה שאר תליפת הנבמ

הנשמה .'ה הנשמ 'ד קרפב הנשמה יפ לע םידמול ונא הנשה שאר לש הליפתה הנבמ תא
וזו .תויכלמ תכרב לש המוקמ רבדב ,ירונ ןב ןנחוי יברו אביקע יבר ןיב תקולחמ תללוכ
:תקולחמה

עקות אביקע יבר עקות ירונ ןב ןנחוי יבר
אל תובא אל תובא
אל תורובג אל תורובג
אל םשה תשודק אל תויוכלמ + םשה תשודק
ןכ תויוכלמ + םויה תשודק ןכ םויה תשודק
ןכ תונורכז ןכ תונורכז
ןכ תורפוש ןכ תורפוש

,תויכלמ תוכרב תויונב דציכ וב ןיחבהלו ,רוזחמ התיכל איבהל יואר אשונה דומילב
ןמ השולש ,הרותה ןמ השולש :םיקוספ הרשע שי םהמ דחא לכב .תורפושו תונורכז
.םיאיבנה ןמ השולשו םיבותכה

םע .תויכלמ תכרב תא תללוכ םויה תשודקו ,אביקע יבר לש ותטישב יונב ונלש רוזחמה
תובא תכרב ומכ אלש .םיליגר םימיב רשאמ רתוי תבחרומ םשה תשודק תכרב ,תאז
ימ"ו "ונרכז" לש תודחוימה תופסותה טעמל) םוי לכמ יוניש אלל טעמכ ןהש ,תורובגו
(."ךומכ

ירשת שדוחל הרומל ךירדמ ךשמה

ושדוחב שדוח ןכותל הרזח