ןוויס שדוח תארוהל הרומל ךירדמ

תועט ןקתל בושח .םירוכיבה תאבהו הרות ןתמ םה ןוויס שדוחב קוסענ םהב םיאשונה
,םירוכיב איבהל םיליחתמ תועובשב .ומצע תועובשה גחב םיאב םניא םירוכיבה :הצופנ
.הכונח דע םתוא םיאיבמו

:הרות ןתמ תשרפ דומילב ליחתנ

הרות ןתמ

טי קרפ תומש
רקבה תיהב ישילשה םויב יהיו (זט)
דאמ קזח רפש לקו רהה לע דבכ ןנעו םיקרבו תלק יהיו ___
:הנחמב רשא םעה לכ דרחיו ___
הנחמה ןמ םיהלאה תארקל םעה תא השמ אצויו (זי)
:רהה תיתחתב ובציתיו ___
שאב 'ה וילע דרי רשא ינפמ ולכ ןשע יניס רהו (חי)
:דאמ רהה לכ דרחיו ןשבכה ןשעכ ונשע לעיו ___
דאמ קזחו ךלוה רפשה לוק יהיו (טי)
:לוקב וננעי םיהלאהו רבדי השמ ___

?הרות ןתמ ןמזב יניס רהב ויה םיליגר םניאש םירבד וליא
.דחוימו דיחפמ דמעמהו ,הרותה תא םילבקמ לארשי ינב .'ה ןוטלש תא למסל םיאב שאהו ןשעה

?הרות ןתמ ןמזב רפוש לוק ועמש עודמו ,רפושה דיקפת המ
םינכומ ויה ךכו ,רפושה תולוק תא ועמש לארשי ינב .דיחפהל ,ריהזהל תולוק עימשמ רפושה
.הרות ןתמל

(זט) קוספ טי קרפ יאחוי רב ןועמש יברד אתליכמ
אלו םויב - "םויב" ל"ת ?הלילב הנתינ לוכי ..."ישילשה םויב יהיו" (זט)
ילוקו תולוק - "םיקרבו תולוק יהיו" ל"ת ?הקיתשב הנתינ לוכי .הלילב
הז ןינושמ םיקרבו ,הזמ הז ןינושמ תולוק .םיקרב יקרבו םיקרב ,תולוק
...הזמ
םוקמהש המוד :ול ורמא ,רועב ןב םעלב לצא םלועה תומוא לכ וצבקתנ
.(י טכ 'הת) "בשי לובמל 'ה" רמאנש ןיינעכ ,םימב ומלוע תא דבאמ
ןיינעכ ,םלועל לובמ איבמ וניאש עבשנ רבכ ,םלועבש םיטוש :ןהל רמא
'עשי) "ץראה לע דוע חנ ימ רבעמ יתעבשנ רשא ,יל תאז חנ ימ יכ" רמאנש
.(ט דנ
.שא לש לובמ אוה איבמ לבא ,איבמ וניא םימ לש לובמ יאדו :ול ורמא
.שא לש לובמ אלו ,םימ לש לובמ אל איבמ וניא :םהל רמא
?המל ,הזה לוקהו :ול ורמא
,(אי טכ 'הת) "ןתי ומעל זוע 'ה" רמאנש ,ומעל ןתונ אוה הרות :םהל רמא
.(זט בי בויא) "הישותו זוע ומע" רמאנש ,הרות אלא "זוע" ןיאו
.(אי טכ 'הת) "םולשב ומע תא ךרבי 'ה" ,ןכ םא :ול ורמא

.רפוש לוקו ןשע ,שא ראתמה קוספה תא ראבמ שרדמה
תומוא ובשח המ רפסמו ,רופיסה תא ביחרמ שרדמהו
שרדמה ףיסומ המ .הזה שערה תא ועמש רשאכ םלועה
?קוספב בותכש המ לע
עדי םלועה לכש הדבועה תא תוארהל הצור ,םעלב םע םלועה תומוא לש החישה
.הרותה תא ולביק לארשי ינב קר לבא ,לארשיל תנתינ הרותהש

?םלועה תומואל םעלב ןיב החישה לש הנקסמה יהמ
.לארשיל הרות ןתנ 'הש ךכב םיריכמ םה םגו ,"םולשב ומע תא ךרבי 'ה" םירמוא םייוגה םג

טכ השרפ הבר תומש
ףוע ,חווצ אל רופצ ,הרותה תא ה"בקה ןתנשכ :ןנחוי יבר םשב והבא יבר רמא
אל םיה ,שודק שודק ורמא אל םיפרש ,ופע אל םינפוא ,העג אל רוש ,חרפ אל
'ה יכנא" :לוקה אציו .שירחמו קתוש םלועה אלא ,ורבד אל תוירבה ,עזעדזנ
."ךיהלא

הז שרדמ ראתמ ,שערה תא ראתמה םדוקה שרדמה תמועל
?טקשה היה יתמו ,שערה היה יתמ .טקשה תא
.לארשיל תורבדה תא רסמ 'הש ןמזב היה טקשה .הרות ןתמ ינפל היה שערה

היה הרות ןתמ ןמזבש ךכב עיבהל שרדמה הצור המ
?םלועה לכב טקש
.לארשיל הרותה תא ןתונ 'ה רשאכ עמושו קתוש םלועה לכ

תועובשה גח ןמז

זט קרפ םירבד
ךל רפסת תעבש העבש (ט)
:תועבש העבש רפסל לחת המקב שמרח לחהמ __
ןתת רשא ךדי תבדנ תסמ ךיהלא 'הל תועבש גח תישעו ( י )
:ךיהלא 'ה ךכרבי רשאכ __
ךתמאו ךדבעו ךתבו ךנבו התא ךיהלא 'ה ינפל תחמשו (אי)
ךברקב רשא הנמלאהו םותיהו רגהו ךירעשב רשא יולהו __
:םש ומש ןכשל ךיהלא 'ה רחבי רשא םוקמב __
:הלאה םיקחה תא תישעו תרמשו םירצמב תייה דבע יכ תרכזו (בי)

ט קוספ זט קרפ םירבד ,י"שר
:ריצקה תישאר אוהש רמועה רצקנשמ - המקב שמרח לחהמ

.תועובשה גח היהי יתמ תעדל רשפא ט קוספ יפל
?גחה לוחי ךיראת הזיאבו ?תועובש לוחי ןמז הזיאב
?תועובשה גח לח ירבעה חולב ךיראת הזיאב ,הנשה חולב קודב
?םה םימי המכ .תועובשה גח דע ןסינב זט םוימ םימיה תא רופס
.ימצע ךיראת ןיא תועובשה גחל יכ םידימלתה בל תמושת תא םינפמ ונא הלא תולאשב
.רמועה ריצק ירחא םוי םישימח אוה גחה

םימשה ןמ הרות

:תובא יקרפ יפ לע דמלל םליחתמ ונא םימשה ןמ הרות לש םיגשומה תא

א קרפ תובא
א הנשמ
,םיאיבנל םינקזו ,םינקזל עשוהיו ,עשוהיל הרסמו ,יניסמ הרות לבק השמ
.הלודגה תסנכ ישנאל הורסמ םיאיבנו
:םירבד השלש ורמא םה
,ןידב םינותמ ווה
,הברה םידימלת ודימעהו
.הרותל גייס ושעו
,םינקזה ,ןונ ןב עשוהי ,ונבר השמ ,יניסב 'ה :הנשמב ראותמ הרותה תריסמ רדס
.הלודגה תסנכ ישנאו םיאיבנה

?םיאיבנה לע ,עשוהי לע ,השמ לע רפוסמ ך"נתה ירפסמ הזיאב
.םהידימלתל םירבד השולש ורמא הלודגה תסנכ ישנא
ורמאש םירבדה תשולשמ הזיא .הלאה םירבדה תשלש תא שרפ
?רודל רודמ רובעל ךישמת הרותהש ידכ בושח

ב הנשמ
:רמוא היה אוה .הלודגה תסנכ ירישמ היה קידצה ןועמש
- דמוע םלועה םירבד השלש לע
הרותה לע
הדובעה לעו
.םידסח תולימג לעו
:םה םהילע רבדמ קידצה ןועמשש םירבדה תשולש
.הרותה דומיל - הרות
.תונברוקה תדובע דחוימבו ,'ה תדובע - הדובע
.הזל הז םירזוע םדא ינבש הרזעהו םדא ינב ןיב רשקה - םידסח תולימגו

היה אוהו ,ינשה שדקמה תיב ימי ףוסב יח קידצה ןועמש
תשולש םהמ ריבסה אוה .הלודגה תסנכ ישנא ינורחאמ
.תודהיה םויקל םיבושחה םירבדה
םהש רשקה יפל הלאה םירבדה תשלש תא ראבל הסנ
:םדא ינב ןיבו םדאל 'ה ןיב םיראתמ
.םדאל 'המ הנתינ הרותה :הז אוה וז הלאשב זומרה ןויערה
ידי לע וירבח םע רושק אוהו ."הדובע" תונברוקה תועצמאב 'ה תא דבוע םדאה
.םהל למוג אוהש םידסחה תולימג

םירוכיבה תאבה

תא איבהל איה הווצמה .שדקמה תיבל םירוכיבה תא איבהל וליחתה תועובשה גחב
איבהל רשפא הכונח דעו תועובשמ .םינהוכל םתוא תתלו ,וחמצש םינושארה תוריפה
.םירוכיב
:םירוכיבה תאבה תא הרותה תראתמ ךכו

וכ קרפ םירבד רפס
הלחנ ךל ןתנ ךיהלא 'ה רשא ץראה לא אובת יכ היהו (א)
:הב תבשיו התשריו __
ךצראמ איבת רשא המדאה ירפ לכ תישארמ תחקלו (ב)
ךל ןתנ ךיהלא 'ה רשא __
:םש ומש ןכשל ךיהלא 'ה רחבי רשא םוקמה לא תכלהו אנטב תמשו __
וילא תרמאו םהה םימיב היהי רשא ןהכה לא תאבו (ג)
ךיהלא 'הל םויה יתדגה __
:ונל תתל וניתבאל 'ה עבשנ רשא ץראה לא יתאב יכ __
:ךיהלא 'ה חבזמ ינפל וחינהו ךדימ אנטה ןהכה חקלו (ד)
ךיהלא 'ה ינפל תרמאו תינעו (ה)
טעמ יתמב םש רגיו המירצמ דריו יבא דבא ימרא __
:ברו םוצע לודג יוגל םש יהיו __
:השק הדבע ונילע ונתיו ונונעיו םירצמה ונתא ועריו (ו)
וניתבא יהלא 'ה לא קעצנו (ז)
:ונצחל תאו ונלמע תאו ונינע תא אריו ונלק תא 'ה עמשיו __
היוטנ ערזבו הקזח דיב םירצממ 'ה ונאצויו :םיתפמבו תותאבו לדג ארמבו __
תאזה ץראה תא ונל ןתיו הזה םוקמה לא ונאביו (ט)
:שבדו בלח תבז ץרא __
'ה יל התתנ רשא המדאה ירפ תישאר תא יתאבה הנה התעו ( י)
:ךיהלא 'ה ינפל תיוחתשהו ךיהלא 'ה ינפל ותחנהו __
ךתיבלו ךיהלא 'ה ךל ןתנ רשא בוטה לכב תחמשו (אי)
:ךברקב רשא רגהו יולהו התא __

?הזיא .םיגחה דחאמ ךל םירכומ הלאה םיקוספה
.לארשי םע תודלות תא ראתמה דחא קוספ קתעה
.הבוט ץראכ לארשי ץרא תא ראתמה דחא קוספ קתעה
םיגשומ קרפב שי .םירוכיבה תאבה תא םישרמ ןפואב ראתמ םירוכיב תכסמב ג קרפ
.םהמ םלעתהל םיעיצמ ונאו ,םיבכרומ םיניינעב םירושק םה יכ ,םתוא ריבסהל השקש
,םיתבל וסנכנ אלש הביסה םג .יקלח ןפואב ותוא םיריבסמ ונאו ,ךבוסמ "דמעמ" גשומה
םיבושח םניאו םיבכרומ םיתב תאמוט יניד יכ ,הב קוסעל יואר אל ,אמטיהל אלש ידכ
.הנשמה רקיע תנבהל

ג קרפ םירוכיב

ב הנשמ
?םירוכבה תא ןילעמ דציכ
,דמעמ לש ריעל תוסנכתמ דמעמבש תורייעה לכ
.םיתבל ןיסנכנ ויה אלו ,ריע לש הבוחרב ןינלו
:וניהלא 'ה תיב לא ןויצ הלענו ומוק :רמוא הנוממה היה םיכשמלו
רואב
.םיללפתמ םשש ,תיזכרמ ריע - דמעמ לש ריע

ג הנשמ
,ושארב תיז לש תרטעו ,בהז תופוצמ וינרקו ,םהינפל ךלוה רושהו..
.םלשוריל בורק םיעיגמש דע .םהינפל הכמ לילחה
.םהירוכב תא ורטיעו ,םהינפל וחלש ,םלשוריל בורק ועיגה
,םתארקל םיאצוי םירבזגהו םינגסה תוחפה
.םיאצוי ויה םיסנכנה דובכ יפל
:םמולשב ןילאושו םהינפל םידמוע םלשוריבש תוינמוא ילעב לכו
:םולשל םתאב ינולפ םוקמה ישנא וניחא
:רואב
.םיבושח םידיקפת ילעב םידבוכמ םישנא - םירבזגהו םינגסה תוחפה

ד הנשמ
.תיבה רהל ןיעיגמש דע ,םהינפל הכמ לילחה
,סנכנו ופתכ לע לסה לטונ ךלמה ספירגא וליפא ,תיבה רהל ועיגה
.הרזעל עיגמש דע
:רישב םיולה ורבדו ,הרזעל עיגה
:(ל םילהת) "יל יביוא תחמש אלו ,ינתילד יכ 'ה ךממורא"

ו הנשמ
(וכ םירבד) "ךיהלא 'הל םויה יתדגה"מ ארוק ופתכ לע לסה והדוע
.השרפה לכ רמוגש דע
."יבא דבוא ימרא" דע :רמוא הדוהי 'ר
,ויתותפשב וזחואו ופתכ לעמ לסה דירומ ,"יבא דבוא ימרא"ל עיגה
,ופינמו ויתחת ודי חינמ ןהכו
,השרפה לכ רמוג אוהש דע "יבא דבוא ימרא"מ ארוקו
,חבזמה דצב וחינמו
:אציו הוחתשהו

?םירוכיבה תאבהב תאז םיאור ךיא ,םיווש םדא ינב לכ שדקמה תיבב
.םיווש םלוכ שדקמה תיבבש ןויערה .ופתכ לע לסה לטונ ךלמה ספירגא

ושדוחב שדוח ןכותל הרזח