ןוושחרמ שדוח תארוהל הרומל ךירדמ


םשגה

םדא רפיס .לארשי ץראל םיידוהי םייחהו רודיסה תא וב רושקל הפי אשונ אוה םשגה אשונ
ללפתהל וליחתה ץיקה תליחתב הנהו ,תסנכה תיבל יתכלה ,יתודליב :הקירפא םורדמ אבש
תיבב ועט םאה ,ץיקב םשג לע םישקבמ דציכ יבא תא יתלאשו ,התיבה יתרזח .םשגה לע
לש ,ונלש םשגה לע םיללפתמ ונא .לארשי ץראב דרוי ידוהיה לש םשגה :הנע יבאו ?תסנכה
.לארשי ץרא

,האבה הלבטה תא עיצהל יוארו ,םשג תשקבל םשג תרכזה ןיב לבלבל םייושע םידימלתה
:םיגשומה תא הרידגמה

הכרבה חסונ הכרבה תללוכ המ הכרבה םש
םשגה דירומו חורה בישמ
םימשג תרכזה
(םיתמה תייחת) תורובג
הכרבל רטמו לט ןתו
םימשג תליאש
םינשה

ב הנשמ ה קרפ תוכרב
םימשג תורובג ןיריכזמ
,םיתמה תייחתב___
םימשגה ןילאושו
.םינשה תכרבב___

םירכזומה םיניינע ינש לש רוביח אוה "םימשג תורובג" חנומה
גשומה תא הכרבב אצמ .הדימעה תליפת לש הינשה הכרבב
."םשג" גשומה תאו "הרובג"

םיתמ היחמ ,'ה םלועל רוביג התא" חסונב "חורה בישמ" םע רבחתמ "רוביג התא" חנומה
תורובג" חנומב וז השקב הרידגמ הנשמה ."םשגה דירומו חורה בישמ ,עישוהל בר התא
."םימשג

וז םאה - "ונתוריחל לודג רפושב עקת" םיללפתמ ונא רשאכ
?הליאש וא הרכזה

.הרכזה וז התייה ,"רפושב עקות" רמאנ היה םא ,השקב איה "רפושב עקת"

א הנשמ א קרפ תינעת
?םימשג תרובג ןיריכזמ יתמיאמ
:רמוא רזעילא יבר
[תוכוסה] גח לש ןושארה בוט םוימ___
:רמוא עשוהי יבר
.[תרצע ינימש=] גח לש ןורחאה בוט םוימ___
:עשוהי יבר ול רמא
?ריכזמ המל ,גחב הללק ןמיס אלא םימשגה ןיאו ליאוה___
:רזעילא יבר ול רמא
,לואשל יתרמא אל ינא ףא___
.ותנועב "םשגה דירומו חורה בישמ" ריכזהל אלא___
:ול רמא
.ריכזמ אהי םלועל ןכ םא___
:הז המירז םישרת יפ לע הנשמה תא ריבסהל לק

בישמ" הליפתב ריכזהל םיליחתמ יתמ אצמו ,רודיסב קודב
."םשגה דירומו חורה

,גח לש ןורחא בוט םויב קר "חורה בישמ" ריכזהל םליחתמ יכ אצמי דימלתה ,םנמאו
םימשגה תא ריכזהל םליחתמ זאו ,םשג תליפת םיפיסומ ףסומ תליפתב .תרצע ינימשב
."תורובג" תכרבב

ג הנשמ א קרפ תינעת
.םימשגה תא ןילאוש ןושחרמב השלשב
:רמוא לאילמג ןבר
,גחה רחא םוי רשע השמח ,וב העבשב___
.תרפ רהנל לארשיבש ןורחא עיגיש ידכ___

םימשג תרכזה ןמזל רשקב תונושה תועדה תא הלבטב אלמ
תא רמואה ימ תצבשמ לכב םושר .םימשג תליאש ןמזו
.תבתכש הכלהה

םימשג תליאש םימשג תרכזה
אמק אנת תעד
ןוושח 'ג םוימ
רזעילא יבר
גח לש ןושאר םוימ
א העד
לאילמג ןבר
ןוושח 'ז םוימ
עשוהי יבר
גח לש ןורחא םוימ
ב העד

ה ףיעס טי ןמיס ךורע ןחלוש רוציק
תפוקת רחאל םישש םוי לש תיברע תלפתב ,"רטמו לט ןתו" רמול ןיליחתמ
.חספ דע םירמואו .רבמצד שדוחל 5 םויב וא 4 םויב אוהו ,ירשת

המכ ?רבמצדב 5 וא 4 לח ירבע ךיראת הזיאב ,חולב קודב
?לארשי ץראב םשג לע שקבל ולחה הז ךיראת ינפל ןמז

רבמצדב 5-4 ךיראתה .םיישדוחכ :ידמל לודג אוה רבמצדב 5-4 ןיבל ןוושח 'ז ןיב לדבהה
.ירשת תפוקת ירחא םוי 60 םשג שקבל םיליחתמו ,הנשה לש תופוקתה רדס לע יונב
,םימי 29 ןב ,רבועמ אוה םא :ראורבפ שדוח לש וכרואב היולת רבמצדב 5-ל 4 ןיב הנחבהה
.הארוהה לש הז בלשב אשונה יטרפל סנכיהל םיצילממ ונא ןיא .םימי 28 ןב ,ליגר וא
."תולעמ" תאצוהב ,גרבנזיא הדוהי תאמ "ירבעה חולה" רפסב טוריפ אצמי ךכב ןיינעתמה


אוה םייקמ ה"בקהו רזוג קידצש ןויערה .התיכב ןיינעמ ןויד ןמזמ לגעמה ינוח לע רופיסה
דוסי ןאכ שי יכ ,ינוח לש והשעממ הצורמ וניא לאילמג ןבר ,ינש דצמ .הזה רופיסה סיסבב
גהנתמ לגעמה ינוח :רופיסה בל אוה הלא תושיג יתש ןיב חתמה .םימש יפלכ הפצוח לש
אל תוגהנתה הזב האור לאילמג ןברו ,הצור אוהש המ לכ לבקמו ,ויבא לע חירטמה דליכ
.היואר

.ינוחו ה"בקה ,םעה םיעיפומ לגעמה ינוח לע הדגאב
:דחא לכ השוע המ הלבטב םושר

םעה לגעמה ינוח ה"בקה
תיבל םירונתה תא סינכמ
הגוע גע
םשג טעמ דירומ
תיבה רהל הלוע
חונ םשג שקבמ
תופעלז םשג דירומ
תוירטפ טקלל אצוי
ןברק בירקמ
םשגה תא קיספמ

.םינוש םשג יגוס םירכזומ הדגאב
ול םיאתמה שוריפה ןיבל םשגה גוס ןיב םאתה
םשגה ביט םשגה גוס
תופיט ףטפטמה םשג םיפטנמ
תורוב אלממש בוט םשג תורעמו ןיחיש תורוב
הקזוחב םידרויה םימשג ףעז ימשג
םיבוטו םיחונ םימשג הבדנו הכרב ,ןוצר

הלבטב .םירורב ךכ לכ אל םייוטיב שי רופיסב
.םישוריפ המכ לאמש דצבו ,םייוטיבה םיעיפומ ןימי דצב
ותוא קתעהו ,ול םיאתמה שוריפה תא יוטיב לכל רחב
.תרבחמל

ילע וכמס .ב
ילע םהינפ ומש
לוגיע השע .ב
הגוע גע
םייח ונא ךתוכזב .ב
תומנ אלו ךוניאר
תובר תובוט םהל תישע .א
םהילע תעפשה
הבוט בור

ושדוחב שדוח ןכותל הרזח