וילסכ שדוח תארוהל הרומל ךירדמ

אתיירבו הנשמ :ע"בשותל אובמב קרפ
הנחבהה תא דמלל ידכ ,הכונחה יניינע לע טוריפ הנשמב ןיאש הדבועה תא םילצנמ ונא
ךכ רחאו ,אתיירב יהמ םיריבסמ ונאו ,אתיירבב רכזומ הכונחה גח .אתיירב ןיבל הנשמ ןיב
.הכונחה גח לע אתיירבב רמאנ המ

הרות ישמוח השמח
תותיירב
ירפס ארפס אתליכמ
תוינשמ
הנשמ ירדס השש
דומלתה
ימלשוריו ילבב דומלת
.דימלתה תרבוחבש וזמ רתוי תבחרומה ,וז הלבטל םאתהב הכלהה הנבמ תא ריבסהל ןתינ
שי יכ רוכזל בושח .הכלהה תורפסמ תפסונ תורפס ראתיו הרומה ףיסוי התיכה תמר יפ לע
ורכזוה םש ,םידומלתב קר תואצמנ ןהו ,ירפסהו ארפסה ,אתליכמב וללכנ אלש תותיירב
.יתכלהה ןוידה בגא


הכונחה גח

ב דומע אכ ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
.ץוחבמ ותיב חתפ לע החינהל הווצמ הכונח רנ :ןנבר ונת
.םיברה תושרל הכומסה ןולחב החינמ - היילעב רד היה םא
.וידו ,ונחלש לע החינמ - הנכסה תעשבו

.הכונחה רנ תא םיחינמ םהבש תומוקמ השלש תראתמ ארמגה
:תומוקמהמ דחא לכב םיחינמ יתמ הלבטב ןמס

הליחתכל החנהה םוקמ
תיבה חתפ
(ההובג המוקב) הילעב רג םא
ןולח
הנכס תעב
ןחלוש

.תיבל ץוחמ הכונחה תורנ תא םיחינמ ןיא הללגבש הנכסל המגוד ןת
?הלאכ םירקמ ריכמ התא םאה

םניא םידוהי םלועב םיבר תומוקמב ."הנכס" לש בצמ םיגדהל לקנב לכוי דימלתה
בשחיהל אוה םג לוכי הז בצמ .תיבה ךותב תושענ תווצמהו ,םתודהי תא םיניגפמ
.תיבה ןחלשל היכונחה תא הריבעמה ,"הנכס"ל

(ךשמה) ב דומע אכ ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
?הכונח יאמ
:ןנבר ונתד
[םה הנומש הכונחה ימי] ,ןוניא אינמת הכונחד ימוי וילסכב ה"כב
[םהב תונעתהל ןיאו ,םהב דיפסהל ןיאש] .ןוהב תונעתהל אלדו ןוהב דפסמל אלד
,לכיהל םינווי וסנכנשכש
.לכיהבש םינמשה לכ ואמט
,םוחצנו יאנומשח תיב תוכלמ הרבגשכו
,ןמש לש דחא ךפ אלא ואצמ אלו וקדב
,לודג ןהכ לש ומתוחב חנומ היהש
.דחא םוי קילדהל אלא וב היה אלו
.םימי הנומש ונממ וקילדהו סנ וב השענ
םועבק תרחא הנשל
[םיסינה לע רמולו ללה אורקל] .האדוהו ללהב םיבוט םימי םואשעו

:ותארוהב הרומל עייסת םיקלח השמחל ארמגבש עטקה תקולח

?הכונחל םידחוימה םינידה םהמ (1)
תינעתו דפסה רוסיא___
?הכונח סנל עקרה והמ (2)
לכיהב םינמשה לכ תא ואמיט םינוויה -___
?םיאנומשחה ןוחצינב הרק המ (3)
דחא רוהט ןמש ךפ קר אצמנ -___
?סנה היה המ (4)
.םימי הנומש קלד דחא םוי הקלדהל םיאתמ היהש ךפה -___
?הכונחה גח עבקנ דציכ (5)
.האדוהו ללהל ,םיבוט םימיל םימיה תא ועבק ,הירחאש הנשל___

הכונחב תינעתו דפסה רוסיא
דחא םויל רוהט ןמש ואצמ םיאנומשחה םינמשה תא ואמיט םינויה
םימי הנומש ןמשב וקילדהו סנ השענ
הכונחה גח תא ועבק הירחאש הנשב

ג קרפ הכונחו הליגמ תוכלה ם"במר
א הכלה
הרותב קוסעל םתוא וחינה אלו םתד ולטבו ,לארשי לע תורזג ורזג ןוי וכלמשכ ,ינש תיבב
,תורהטה ואמטו תוצרפ וב וצרפו לכיהל וסנכנו ,םהיתונבבו םנוממב םדי וטשפו ,תוצמבו
וניתובא יהלא םהילע םחירש דע ,לודג ץחל םוצחלו ,םהינפמ דאמ לארשיל םהל רצו
לארשי ועישוהו ,םוגרהו םילודגה םינהוכה יאנומשח ינב ורבגו .םליצהו םדימ םעישוהו
ןברוחה דע ,הנש םיתאמ לע רתי לארשיל תוכלמ הרזחו ,םינהוכה ןמ ךלמ ודימעהו ,םדימ
.ינשה

ב הכלה
לכיהל וסנכנו ,היה ולסכ שדחב םירשעו השמחב ,םודביאו םהיביוא לע לארשי ורבגשכו
,דבלב דחא םוי אלא קילדהל וב היה אלו ,דחא ךפ אלא שדקמב רוהט ןמש ואצמ אלו
.רוהט ןמש ואיצוהו םיתיז ושתכש דע ,םימי הנומש הכרעמה תורנ ונממ וקילדהו

ג הכלה
השמח לילמ ןתליחתש ,ולאה םימיה תנומש ויהיש ,רודה ותואבש םימכח וניקתה הז ינפמו
הליל לכב ,םיתבה יחתפ לע ברעב תורנה ןהב ןיקילדמו .ללהו החמש ימי ,ולסכב םירשעו
ןהו ,"הכונח" ןיארקנה ןה ולא םימיו .סנה תולגלו תוארהל ,תולילה תנומשמ הלילו
תאירקכ ,םירפוס ירבדמ הווצמ ןהב תורנה תקלדהו ,םירופה ימיכ תינעתו דפסהב ןירוסא
.הליגמה

.ארמגה ירבדל ןמשה ךפ לע ם"במרה ירבד תא הוושה
?והמ .ארמגב בותכ היהש והשמ טימשה ם"במרה

."לודג ןהכ לש ומתוחב חנומ" היהש ןמשה ןיינע תא טימשה ם"במרה

?םיאנומשחה תכלממ הכרא ןמז המכ
דרמ היה ,הז יפל ,יתמ .הריפסל 70 תנשב ברח שדקמה תיב
?םיאנומשחה

.הריפסה ינפל 130 ביבס דרמה היה ,הנש 200 הכשמנ םיאנומשחה תוכלמש ,ם"במר יפל

.הריפסה ינפל 165 תנשב םיאנומשחה דרמ תא םיעבוק םינוירוטסיה
?םיאנומשחה תכלממ תואמצע המייתסנ ןברוחה ינפל םינש המכ ,הז יפל

,םיאנומשחה תכלממ לע רבדמ ם"במרה לבא .ןברוחה ינפל םינש 235 דרמה היה ,הז יפל
.וצראב לארשיל תואמצע התייה אל ןברוחה ינפלש תונורחאה םינשבו

ושדוחב שדוח ןכותל הרזח