תבט שדוח תארוהל הרומל ךירדמ


שדוח .הנשה תונוע לשו ,תומוצה לש תללוכ היארל שידקנ תבט שדוח לע ונדומיל תא
םיניינעל הז שדוח לצנל יאדכו ,תבטב הרשע דבלמ ,ףיקמ אשונ לש דומיל ןימזמ וניא תבט
.םייללכ
הירכז לש ותאובנ לע הייונב איה .םלוכ תומוצה לע תיללכ הריקס תנתונ אתפסותה
ריבסמ יבר .אובל דיתעל תומוצה לוטיב לע ינשה שדקמה תיב ימי תליחתב אבינש ,איבנה
.םהילא זמרמ אוהש תומוצה םהמ שרפמו ,הירכז איבנה ירבד תא

י הכלה ו קרפ הטוס אתפסות
םוצו יעיברה םוצ :תואבצ 'ה רמא הכ" (טי,ח הירכז) רמוא אוה ירה :יבר שרד
םידעמלו החמשלו ןוששל הדוהי תיבל היהי ירישעה םוצו יעיבשה םוצו ישימחה
."ובהא םולשהו תמאהו ,םיבוט
?יעיבר ומש ארקנ המלו .ריעה העקבה ובש ,זומתב רשע העבש הז - "יעיברה םוצ"
.םישדחל יעיבר אוהש
ומש ארקנ המלו .שדקמה תיב וב ףרשנש םוי ,באב העשת וז - "ישימחה םוצ"
.ישימח שדח אוהש ?ישימח
לאעמשי וגרהש ,םקיחא ןב הילדג וב גרהנש םוי ,ירשתב השלש הז "יעיבשה םוצ"
.שדקמה תיב ןברוחכ םוקמה ינפל םיקידצ לש ןתתימ השקש ךדמלל .הינתנ ןב
.יעיבש שדח אוהש ?יעיבש ומש ארקנ המלו
רמאנש,םלשורי לע ודי תא לבב ךלמ ךמס ובש םוי ,תבטב הרשע הז "ירישעה םוצ"
שדחל רושעב ירישעה שדחב תיעישתה הנשב ילא 'ה רבד יהיו :(ב-א ,דכ לאקזחי)
לא לבב ךלמ ךמס הזה םויה םצע תא ,םויה םש תא ךל בותכ ,םדא ןב :רמאל
.הזה םויה םצעב ,םלשורי

:הבש םיינושלה םיגשומה לע דומעל יאדכ אתפסותה ירבד רבסהב
,םילשורי תומוח וצרפנ - ריעה העקבוה
,ה"בקה ינפל השק הילדג לש ותומ -םוקמה ינפל םיקידצ לש ןתתימ השק
,רוצמה תא ליחתה - לבב ךלמ ךמס
.קיודמב הזה םויב - הזה םויה םצעב

תבט תפוקת

יבר .ץיקו ביבא ,ףרוחו ויתס :הנשב תונוע עברא םיריכמ ונחנא :תונועל תקלחתמ הנשה
אוה ךכו .תועובש הנומש קלח לכב ,םיקלח השישל הנשה תא קלחמ לאילמג ןב ןועמש
:הנשה תא ראתמ

דל השרפ הבר תישארב
:ריאמ יבר םושמ רמוא לאילמג ןב ןועמש יבר
,ערז וילסכ יצחו ןושחרמו ירשת יצח
,ףרוח טבש יצחו תבטו וילסכ יצח
,רוק ןסינ יצחו רדאו טבש יצח
,ריצק ןויס יצחו רייאו ןסינ יצח
,ץיק בא יצחו זומתו ןויס יצח
.םוח ירשת יצחו לולאו בא יצח
העירז :תויאלקחה תולועפה רדס לע ודמעיו ,הנשה לגעמ תא ורייצי םידימלתה
,לארשי ץראב ,גלש - ץראל ץוחב) רוק ךכ רחאו ףרוח ךכ רחא ,הנשה תליחתב
רכזיהל רשפא .ריצקה תנוע - ןסינמ .(תודשב םיחמצה תא םיחימצמה םימשג
עיגמ ךכ רחא .ביבאב ,םירועשהו םיטיחה ריצק ימיב - תור תליגמ לש רואיתב
.ץיקה ףוס ימי ,םימחה םימיה ,ופוסבו ,ץיקה

ושדוחב שדוח ןכותל הרזח