טבש שדוח תארוהל הרומל ךירדמ


הנשמ התואב .הנשה שאר תכסמ לש הנושארה הנשמה תא ונדמל תרבוחה תליחתב
םיצילממ ונא .ןליאל הנשה שאר יתמ ,ללה תיבו יאמש תיב ןיב תקולחמה תא ונדמל
ודמעמב תקסועה ,א,א הנשה שאר תכסממ הנשמה לע הרזחב דומילה תא ליחתהל
דומילל החונ אצומ תדוקנ היהת וז הרזח .תונליאל הנשה שאר ןיינעל טבש שדוח לש
.טבש שדוח

:א הנשמ ,א קרפ הנשה שאר
יאמש תיב ירבדכ ןליאל הנשה שאר טבשב דחאב
.וב רשע השמחב םירמוא ללה תיב ___

ןינהנה תוכרב

םיפסונ םיאשונ .הדשב םילדגה תוריפה לע תוכרב יניד היהי טבש שדוח לש דומילה זכרמ
שאר תכסממ הנשמה דומילב וב ונקסעש ,רשעמה תונש ןיב רבעמה :שדוחב םירושקה
רוקמ ול ןיאו ,תמייקה ןרקה ידי לע שדוחש גהונ - טבשב ו"ט לש תועיטנה ןיינע ןכו ,הנשה
תועיטנה ןיינע לבא ,תועיטנל םיאתמ וניא טבש שדוח רבד לש ותימאל .ל"זח ירבדב
.תמייק הדבוע אוהו ,לבקתנ
:תוכרב תכסמב ארמגה ירבד אוה תוכרב יניד לש יסיסבה ןורקיעה

א דומע הל ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
,הכרב אלב הזה םלועה ןמ הנהיש םדאל ול רוסא :ןנבר ונת
.לעמ - הכרב אלב הזה םלועה ןמ הנהנה לכו
,תוכרב ונדמליו ...םכח לצא ךלי - (?ותנקת המ) היתנקת יאמ
.הליעמ ידיל אבי אלש ידכ
שדקוהש ץפחמ הנהנה םדא .שדקהב שומיש אוהש - "הליעמ" גשומה תא ריבסהל ךירצ
אלב הליכאה תא תוושהל ידכ ,הז ףירח יוטיבב תשמתשמ ארמגה .לעמ ,שדקמה תיבל
.םישדוקב הליעמל הכרב

אקווד ךרבל ךירצ עודמ .םלועב םירבד דואמ הברהמ הנהנ םדא
?םיעמושש הפי ריש וא ,םיאורש הפי ףונ לע אלו ,לכוא לע

___."הדות" םירמוא יתמ בושחל הסנ :זמר

יכ ריבסהל התרטמ הלעמלש הלאשה .הזה םלועה ןמ תונהיל תושר תלבק ןיעמ איה הכרבה
לכ ךרבנ ,הכרב וירחא רורגי ונממ םינהנש רבד לכ םא .תוכרבה רפסמ תא ליבגהל ךרוצ שי
םירמוא ןיא םדא ינב ןיב םג יכ הארמ "הדות" תרימא ןיבל הכרבה ןיב האוושהה .םויה
םילבקמ רשאכ םיכרבמ ,תוכרב ינידב ךכו .והשמ םילבקמ רשאכ קר אלא ,עגר לכב הדות
.בוט חיר וא לכוא - והשמ

א הנשמ ו קרפ תוכרב
?תוריפה לע ןיכרבמ דציכ
,"ץעה ירפ ארוב" רמוא ןליאה תוריפ לע
.ןייה ןמ ץוח ___
."ןפגה ירפ ארוב" רמוא ןייה לעש___
,"המדאה ירפ ארוב" רמוא ץראה תוריפ לעו
.תפה ןמ ץוח___
. "ץראה ןמ םחל איצומה" רמוא אוה תפה לעש___
."המדאה ירפ ארוב" רמוא תוקריה לעו
."םיאשד ינימ ארוב" :רמוא הדוהי יבר

:הנשמה תא םכסל ודעונ תואבה תולאשה

תא אלמ :תוריפ לש םיגוס השולש ןיב הלידבמ הנשמה
.ךרבל שיש הכרבה יהמ םוקמ לכב םושרו ,האבה הלבטה

,"ץע" יוטיבה קר עיפומ ארקמה ןושלב יכ ןיחבהל םידימלתל עייסל ודעונ תואבה תולאשה
,הרותה ןונגס אוה הנונגסש ,הכרב תטטצמ הנשמה רשאכ ."ןליא" - הנשמה ןושלב וליאו
."ןליאה ירפ ארוב" אלו ,"ץעה ירפ ארוב" אוה חסונה
וליאו ,"שרק" םג השוריפ "ץע" הלימה רשאכ ,םילימה יתשב םישמתשמ םויה תירבעב
.חמוצה ץע דימת ושוריפ "ןליא"
?הכרבה חסונב ול םיארוק ךיאו ,הנשמב ץעל םיארוק ךיא
?'א קרפ תישארב שמוחב בותכ ךיא
:וא (אי,א תישארב) "ונימל ירפ השוע ירפ ץע" -
?"ונימל ירפ השוע ירפ ןליא" -
?הרותב העיפומ הניא ץע/ןליא םילימה יתשמ הזיא

.תוגוע לע הכרב איהו ,הנשמב הרכזוה אלש הכרב דוע שי
."תונוזמ ינימ ארוב" םיכרבמ תוגוע לע

הכרבב תועט

ךכו .המיאתמ אל הכרב םיכרבמו ,םיעוט םא הרוק המ הלאשב תקסוע האבה הנשמה
:הנשמה תרמוא

ב הנשמ ו קרפ תוכרב
.אצי - "המדאה ירפ ארוב" ןליאה תוריפ לע ךרב
.אצי אל - "ץעה ירפ ארוב" ץראה תוריפ לעו
.אצי - "היהנ לכהש" רמא םא םלוכ לע
תוכרב שולש םיריכמ ונא וישכע ."ורבדב היהנ לכהש" :תפסונ הכרב הפיסומ הנשמה
:תויללכ
הלש ןכותה םא הליעומ הכרבש הדבועה תא םישיגדמ םא ןיבהל ןתינ תוכרב יניד תא
ללכב אוה ןיי יכ ,ןוכנ רבד רמא ,ןיי לע "לכהש" ךרבמ םדא םא .השענש השעמל םיאתמ
.הנשמה סיסבב דמוע הז ןורקע .סגא לע "המדאה ירפ ארוב" ךכו ."לכה"
:ןורקיעה תא םיגדהל דימלתל תרשפאמ האבה הלאשה

ךירצש הכרבה תא ,םילכאמ לש תומש האבה הלבטב םושר
.תועטב וכרב םא הליעומש הכרבה תאו ,םהילע ךרבל

הליעומ הכרב הכרבה לכאמה
המדא איצומה םחל
המדא ץעה סגא
לכהש המדא סרית
[לכהש קר] לכהש םימ
ץעה ןפגה ןיי

א דומע הל ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
.ךרביש םדוק םולכ םועטיש םדאל רוסא :אביקע יבר רמא

א דומע בס ףד ןיטיג תכסמ ילבב דומלת
,ותמהבל לכאמ ןתיש דע םולכ םועטיש םדאל ול רוסא :בר רמא הדוהי בר רמא
."תעבשו תלכאו" רדהו ,"ךתמהבל ךדשב בשע יתתנו" (א"י םירבד) :רמאנש

ב דומע חכ ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
םועטיש םדאל ול רוסא ,החנמה תלפת ןמז עיגהש ןויכ :יול ןב עשוהי יבר רמא
.החנמה תלפת ללפתיש םדוק םולכ

אוהש ינפל םדאה תבוח המ םיגדהל ידכ הלאה תורמאה תשלשב שמתשהל םיעיצמ ונא
רבדה לע תודוהל ךירצ אוה .וארובל ותבוח תא אלמל ,ללפתהל בייח אוה :ופוג יכרצל גאוד
,לוכאל יאשר וניא םדא .ותוסח תחת םיאצמנש הלאל גואדל ךירצ םג אוהו .לבקמ אוהש
.לכוא ולביק אל ןיידע ולש תומהבה םא

ויתובוח - הטמ יפלכ םגו ,אוה ךורב שודקל ויתובוח - הלעמ יפלכ םה םדאה תובוח
.לוכאלו ,ומצעל גואדל לוכי אוה ,הלאה תובוחה יתש תא אלימ רשאכ קר .ול םיפופכל

ושדוחב שדוח ןכותל הרזח