ןסינ שדוח תארוהל הרומל ךירדמ

שדוחה אוה ןסינ שדוח .םירצממ ואצי רשאכ לארשי ינב וגגחש ןושארה גחה אוה חספה גח
םישדוח שארכ ןסינ שדוח לש ומוקמ לע .ןסינ שדוחב התיהש םירצמ תאיצי רכזל ,ןושארה
- ךכב ךרוצ האור הרומה םא .םינשה ישארב תקסועה הנשמהו ,ירשת שדוח דומילב ונדמע
.ןאכ םג הז ןיינע לע רוזחל יואר
:חספה גחל תורושקה תווצמה ןיינמב גחה יניינע דומיל תא םיליחתמ ונא
חספה לילב ותוא םילכואו ,חספ ברעב ןברק םיאיבמ :שדקמה תיב ןמזב
תיבה ןמ ץמחה תא איצוהל הווצמ
תוצמ לוכאל הווצמ
םירצמ תאיציב רפסלו ,רדסה ליל תא גוחל הווצמ
.תועובשה גח תא םיגגוח םהירחאו ,םוי םישימח םירפוס חספ לש ינשה םויהמ
לע הרזח ךורענ תומדקתמ תותיכב .הזה ןמזב תוגהונה תווצמב זכרתנ חספה אשונ תארוהב
ליל תווצמל שידקנ וננמז רקיע תא .חספה תברקה יניד תא הרותה תמכסמ םש ,זט םירבד
.רדסה

הרותב חספה תווצמ

גי קרפ תומש רפס
םעה לא השמ רמאיו (ג)
םידבע תיבמ םירצממ םתאצי רשא הזה םויה תא רוכז___
:ץמח לכאי אלו הזמ םכתא ה איצוה די קזחב יכ___
:ביבאה שדחב םיאצי םתא םויה (ד)
'ה ךאיבי יכ היהו (ה)
יסוביהו יוחהו ירמאהו יתחהו ינענכה ץרא לא___
שבדו בלח תבז ץרא ךל תתל ךיתבאל עבשנ רשא___
:הזה שדחב תאזה הדבעה תא תדבעו___
:'הל גח יעיבשה םויבו תצמ לכאת םימי תעבש (ו)
םימיה תעבש תא לכאי תוצמ (ז)
:ךלבג לכב ראש ךל הארי אלו ץמח ךל הארי אלו___
רמאל אוהה םויב ךנבל תדגהו (ח)
:םירצממ יתאצב יל 'ה השע הז רובעב___
ךיניע ןיב ןורכזלו ךדי לע תואל ךל היהו (ט)
ךיפב 'ה תרות היהת ןעמל___
:םירצממ 'ה ךאצוה הקזח דיב יכ___
:המימי םימימ הדעומל תאזה הקחה תא תרמשו (י)

תווצמהו ,הז גחל תוביסה ,חספה גח רכזומ םיקוספב
!ןתוא אצמ .חספה לש תוירקיעה
?"ךיניע ןיב ןורכיז"ה והמו "ךדי לע תוא"ה והמ
:חספה לש תוירקיעה תווצמה תא דימלתל תוארמ הלא תולאש יתש
...'הל גח יעיבשה םויבו תצמ לכאת םימי תעבש
...ךלבג לכב ראש ךל הארי אלו ץמח ךל הארי אלו
...רמאל אוהה םויב ךנבל תדגהו
וז הווצמ .םירצמ תאיציב רפסל הווצמהו ,ץמח רוסיא ,הצמ תליכא :םיללוכ הלא םיקוספ
:שארהו דיה לע תויהל םג הכירצ
... ךיניע ןיב ןורכזלו ךדי לע תואל ךל היהו
:םירצממ 'ה ךאצוה הקזח דיב יכ
.("ךיניע ןיב") שאר לש ןיליפתו ("ךדי לע תוא") די לש ןיליפת תווצמ תא ראתמ קוספה
- "ךאיבי יכ היהו" תשרפו ,י-א בי תומש - "שדק" תשרפ תא תוללוכ ןיליפתה תוישרפ
.םירצמ תאיצי תא רוכזל הווצמה תא תוללוכ הלא תוישרפ יתש .זט-אי גי תומש

ץמח תקידב


ץמחה ןמ תיבה יוקינב םירושקה םיניינעה לכב קוסעל הרומל םירשפאמ ונא ץמח תקידב אשונב
ןמ ץמחה תא רעבל הווצמהו ,ץמחה תא קודבל הווצמ :םיקלח ינש תללוכ הווצמה .חספה תארקל
תא דמללו ביחרהל לכוי הרומהו ,הנשמבו הרותב איהש יפכ תווצמה לע דמלנ הז רועשב .תיבה
.חספ לש הדגה לכ תליחתב עיפומה ץמח רועיבו ץמח תקידב חסונ

גי קרפ תומש רפס
םימיה תעבש תא לכאי תוצמ (ז)
ךלבג לכב ראש ךל הארי אלו ץמח ךל הארי אלו

א הנשמ א קרפ םיחספ
.רנה רואל ץמחה תא םיקדוב רשע העבראל רוא
ץמח וב ןיסינכמ ןיאש םוקמ לכ
.הקידב ךירצ ןיא
.שדוחב רשע העברא םוי ינפלש הלילה - רשע העבראל רוא
,הנשה ךשמב ץמח וב היהש םוקמ לכב ץמחה תא םישפחמו םיקדוב - ץמחה תא םיקדוב
.חספה גחב תיבב ץמח ראשיי אלש ידכ

.ץמחמ תיבה יוקינ לעו ,חספל תיבה תנכה לע רפס
?ץמחה תא םיקדוב ךיא עדוי התא םאה

ב קרפ הצמו ץמח תוכלה ם"במר
תומש) רמאנש ,ותליכא רוסיא ןמז םדוק ץמחה תיבשהל הרותה ןמ השע תוצמ
,הז "ןושאר"ש ודמל העומשה יפמו ,"םכיתבמ רואש ותיבשת ןושארה םויב" (ב"י__
.רשע העברא םוי אוה__
ותוא בושחיו ,ובלב ץמחה לטביש איה ?הרותב הרומאה וז התבשה איה המו
אוה ירה ותושרבש ץמח לכשו ,ללכ ץמח ותושרב ןיאש ובלב םישיו ,רפעכ__
.ללכ ךרוצ וב ןיאש רבדכו רפעכ__
לכמ ואיצוהלו קודבלו ,םירוחבו תואובחמב ץמחה רחא שפחל םירפוס ירבדמו
.ולובג__
רשע העברא ליל תליחתמ הלילב ץמחה ןיתיבשמו ןיקדובש םירפוס ירבדמ ןכו__
.הקידבל הפי רנה רואו ןהיתבב ןייוצמ םעה לכ הלילבש ינפמ ,רנה רואל__
רואל אלא ,הקובאה רואל אלו המחה רואל אלו הנבלה רואל אל ןיקדוב ןיא
.רנה__

אי הכלה ג קרפ הצמו ץמח תוכלה ם"במר
?ץמח רועיב דציכ
,םיל וקרוז וא חורל הרוזו ררופ וא ופרוש

:רועיבהו הקידבה ינינע םוכיס הזו
(תוינמזה) תועשה עבראב ,םויה לש ןושארה שילשב ,ןסינב ד"י םויב ץמח לוכאל רתומ
רוסא ץמחה תישישה העשב .ןנברדמ רוסא ץמחה תישימחה העשב .םויה לש תונושארה
.הרותה ןמ רוסא ץמחה ,םויה תוצח איהש ,תיעיבשה העשה ןמ לחהו ,ןנברדמ האנהב םג
תיבשהל שי ןכלו .הליכאב רסאנ אוהש ןמזה ינפל ץמחה תא תיבשהל ךירצ הרותה ןמ
.תישימחה העשה ףוסל דע ץמחה תא

םימכח .ותיבבש ץמחה לכ תא ובלב לטבי םדאש איה הילע תרבדמ הרותהש התבשהה
ץמח ראשי אלש ידכ ,רנה רואל ,ןסינב ד"י לילב ץמחה ירחא קודבל הווצמה תא ופיסוה
.תיבב

ףוס דע - הפירשה ןמז .ותפירש אוה ץמחה רועיבו - רעבל שי הקידבב םיאצומש ץמחה תא
.תישימחה העשה

רדסה ליל

ןפואב תראתמ הנשמהש םיקלחב קימענ ונא .הדגהה יפ לע רדסה ליל תא ראתי הרומה
:טרופמ

י קרפ םיחספ
.ויבא לאוש ןבה ןאכו ,ינש סוכ ול וגזמ
:ודמלמ ויבא ,ןבב תעד ןיא םאו

?תולילה לכמ הזה הלילה הנתשנ המ
,הצמו ץמח ןילכוא ונא תולילה לכבש
.הצמ ולוכ הזה הלילה___
,תוקרי ראש ןילכוא ונא תולילה לכבש
.רורמ הזה הלילה___
,לשובמו קולש ילצ רשב ןילכוא ונא תולילה לכבש
.ילצ ולוכ הזה הלילה___
,תחא םעפ ןיליבטמ ונא תולילה לכבש
.םימעפ יתש הזה הלילה___
.ודמלמ ויבא ןב לש ותעד יפלו

:תוישוקה עברא תא האבה הלבטב אלמ
הזה הלילה תולילה לכב הישוק
הצמ הצמו ץמח 1
רורמ תוקרי ראש 2
ילצ לשובמו קולש ילצ רשב 3
םימעפ יתש םיליבטמ תחא םעפ םיליבטמ 4

תובותכ ןהש יפכ תוישוקה עברא תא הלבטב אלמ וישכעו
:חספ לש הדגהב
הזה הלילה תולילה לכב הישוק
הצמ הצמו ץמח 1
רורמ תוקרי ראש 2
םימעפ יתש תחא םעפ וליפא םיליבטמ ונא ןיא 3
ןיבוסמ ונלוכ ןיבוסמ ןיב םיבשוי ןיב 4

ןהש יפכ ,תיעיברהו תישילשה תוישוקה תא הוושה וישכע
:חספ לש הדגהב ןהש יפכו ,הנשמב תועיפומ
הדגהב הנשמב הישוק
תחא םעפ וליפא םיליבטמ ונא ןיא לשובמו קולש ילצ רשב 3
ןיבוסמ ןיב םיבשוי ןיב תחא םעפ םיליבטמ 4

ןמזב .וב הבתכנ הנשמהש ןמזה ללגב אוה ונלש הדגהבו הנשמב תוישוקה ןיב לדבהה
.יולצ ותוא לוכאל איה הווצמהו ,חספה ןברוק תא רדסה לילב ולכא הנשמה
הלאשה תא לואשל רשפא יא ןכלו ,רדסה לילב לשובמ רשב םילכוא ,חספ ןברק ןיאש וישכע
ןיב ןילכוא ונא תולילה לכבש :הלאשה העיפומ המוקמבו ,הפלחוה הלאשה .הנשמה לש
.ןיבוסמ ונלוכ הזה הלילה ,ןיבוסמ ןיבו ןיבשוי

רורמו הצמ חספ

ה הנשמ
:רמוא היה לאילמג ןבר
חספב ולא םירבד השלש רמא אלש לכ
.ותבוח ידי אצי אל
.רורמו הצמ חספ :ןה ולאו
.םירצמב וניתובא יתב לע םוקמה חספש םוש לע - חספ
.םירצמב וניתובא ולאגנש םוש לע - הצמ
.םירצמב וניתובא ייח תא םיירצמה וררמש םוש לע - רורמ

ומצע תא תוארל םדא בייח רודו רוד לכב
:רמאנש .םירצממ אצי אוה וליאכ
רמאל אוהה םויב ךנבל תדגהו"___
(גי תומש) "םירצממ יתאצב יל 'ה השע הז רובעב___

םמורל ראפל חבשל ללהל תודוהל ןיבייח ונחנא ךכיפל
סלקלו הלעל ךרבל רדהל
:ולאה םיסינה לכ תא ונלו וניתובאל השעש ימל
,תוריחל תודבעמ ונאיצוה___
,החמשל ןוגימ___
,בוט םויל לבאמו___
,לודג רואל הליפאמו___
הלואגל דובעשמו___
:היוללה וינפל רמאנו
.רורמו הצמ ,חספ :הלאה םיגשומה תשולש ביבס זכורמ חספה גח יכ רמוא לאילמג ןבר

.םירצמב וניתובא יתב לע םוקמה חספש םוש לע - חספ
.םירצמב וניתובא ולאגנש םוש לע - הצמ
.םירצמב וניתובא ייח תא םיירצמה וררמש םוש לע - רורמ
:ריכזמ לאילמג ןברש םיגשומה תשלש תא םיראתמ םיאבה םיקוספה

בי קרפ תומש
:םכל תאזה הדבעה המ םכינב םכילא ורמאי יכ היהו (וכ)
תא ופגנב םירצמב לארשי ינב יתב לע חספ רשא 'הל אוה חספ חבז םתרמאו (זכ)
:ווחתשיו םעה דקיו ליצה וניתב תאו םירצמ___

בי קרפ תומש
ץראמ םכיתואבצ תא יתאצוה הזה םויה םצעב יכ תוצמה תא םתרמשו (זי)
:םלוע תקח םכיתרדל הזה םויה תא םתרמשו םירצמ___

א קרפ תומש
:ךרפב לארשי ינב תא םירצמ ודבעיו (גי)
לכ תא הדשב הדבע לכבו םינבלבו רמחב השק הדבעב םהייח תא וררמיו (די)
:ךרפב םהב ודבע רשא םתדבע___

אי,ט קרפ רבדמב
:והלכאי םיררמו תוצמ לע

:ונאבהש םיקוספה יפ לע רבסה
.םירצממ הלצהב "חספ" גשומה רושק ךיא
םירצמב לארשי ינב יתב לע חספ רשא 'הל אוה חספ חבז םתרמאו (זכ)

םירצמ תאיציב "הצמ" גשומה רושק ךיא
םכיתואבצ תא יתאצוה הזה םויה םצעב יכ תוצמה תא םתרמשו (זי)

.םירצמ דובעשב "רורמ" גשומה רושק ךיא
...םהייח תא וררמיו (די) :ךרפב לארשי ינב תא םירצמ ודבעיו (גי)

תוסוכ עברא

הלואגה רופיס

ו קרפ תומש רפס
ה ינא לארשי ינבל רמא ןכל (ו)
םירצמ תלבס תחתמ םכתא יתאצוהו___
םתדבעמ םכתא יתלצהו___
:םילדג םיטפשבו היוטנ עורזב םכתא יתלאגו___
םיהלאל םכל יתייהו םעל יל םכתא יתחקלו (ז)
םכיהלא ה ינא יכ םתעדיו___
:םירצמ תולבס תחתמ םכתא איצומה___
ץראה לא םכתא יתאבהו (ח)
בקעילו קחציל םהרבאל התא תתל ידי תא יתאשנ רשא___
'ה ינא השרומ םכל התא יתתנו___

ףסוי לש ותלצה רופיס

מ קרפ תישארב

ול רמאיו ףסויל ומלח תא םיקשמה רש רפסיו (ט)
:ינפל ןפג הנהו ימולחב___
:םיבנע היתלכשא ולישבה הצנ התלע תחרפכ אוהו םגירש השלש ןפגבו (י)
םיבנעה תא חקאו ידיב הערפ סוכו (אי)
:הערפ ףכ לע סוכה תא ןתאו הערפ סוכ לא םתא טחשאו___
:םה םימי תשלש םיגרשה תשלש ונרתפ הז ףסוי ול רמאיו (בי)
ךנכ לע ךבישהו ךשאר תא הערפ אשי םימי תשלש דועב (גי)
:והקשמ תייה רשא ןושארה טפשמכ ודיב הערפ סוכ תתנו___

חפ השרפ הבר תישארב
?חספלש תוסוכ עברא םימכח ועבק ןכיאמ
:םירצמב ורמאנש תולואג עברא דגנכ :הינב 'ר םשב הנוח 'ר
...םכתא יתלאגו ...םכתא יתלצהו ..םירצמ תלבס תחתמ םכתא יתאצוהו"
.('ו תומש) "םעל יל םכתא יתחקלו
,"ידיב הערפ סוכו" :ןאכ ורמאנש תוסוכ העברא דגנכ :רמא ןמחנ רב לאומש 'ר
."ודיב הערפ סוכ תתנו" ,"סוכה תא ןתאו" ,"הערפ סוכ לא םתוא טחשאו"

.רדסה לילב םיתושש תוסוכה עבראל תוביס יתש ןתונ שרדמה
.ו קרפב תומש רפסב ורכזנש הלואגה תונושל העברא - הנושארה הביסה
.םתוא שרפו ,האבה הלבטב הלואגה תונושל עברא תא קתעה
?וז ןושלב 'ה חיטבמ המ הלואגה ןושל
םירצממ האיצי יתאצוהו
"םתדובעמ ..יתלצהו" דובעשה תקספה יתלצהו
ושנעיי םירצמהו םירצממ האיצי יתלאגו
לארשי םע תריחב יתחקלו

.אבר תישארבב השרדב הרכזנ אלש תפסונ הלואג ןושל שי םיקוספב
?רושק אוה םוקמ הזיאל ?הזה הלואגה ןושל המ
אבש המ תא ראתמ אוה יכ ,הלואגה תונושלמ דחא וניא הז קוספ
?והמ .הלואגה ירחא
קחציל םהרבאל התא תתל ידי תא יתאשנ רשא ץראה לא םכתא יתאבהו" (ח) קוספה
,הלואגה תונושלמ דחאל בשחנ וניא הז קוספ .לארשי ץראל הסינכה תא ראתמ "בקעילו
.םירצמב היהש המ תא אלו ,לארשי ץראב היהיש המ תא ראתמ אוה יכ

עברא לע יונב רדסה לילב תוסוכ עברא לש ינשה שוריפה
רשקה והמ .רהוסה תיבב ףסוי רופיסב תורכזומש תוסוכה
?םירצממ הלואגל רהוסח תיבב ףסוי ןיב

וילא ןימזמ ,םירצמב טלוש ףסוי :הלואגה ךילהת תלחתה איה רהוסה תיבמ ףסוי תאיצי
:םהרבאל חיטבה 'הש תולגה לש ירוטסיהה ךילהתה ליחתמ ךכו ,םיחאה תאו בקעי תא
.הלואגה - תולגה ןמו ."ךערז היהי רג יכ"

ושדוחב שדוח ןכותל הרזח