רייא שדוח תארוהל הרומל ךירדמ

רמועה תאבה

תווצמה תא ריבסמה ,שריה ברה לש ןויערה יפ לע רמועה תאבה ןיינע תא םיריבסמ ונא
תא שריה ברה ריבסמ ךכ .ומצעב טולשי םדאש ךכל תיכוניח ךרדכ "תישאר" לכ לע תולחה
.רוכב ןוידפ תווצמ תא ,םירוכיב שירפהל הבוחה תא ,תורשעמהו תומורתה ןויער

יניינע דומילב םיקוסע ונא ןסינ שדוחב יכ ,רייא שדוחב רמועה יניינע תא דמלל םיעיצמ ונא
םיאתמ רייא שדוחו .ןויסו רייא ,ןסינ :םישדח השולש תכשמנ רמועה תריפס .חספה
.הז אשונל ושידקהל

תואמצעה םוי

ם"במרה ירבד תא ונאבה ךכיפל .תואמצעה םוי לע תורוקמ דמלל תורשפא ,ןבומכ ,ןיא
תנידמ לש ינורקעה ןיינעל רובעל רשפא הז ם"במר דומילמו ,האדוהה תבוחב קסועה
.אוה רשאב ידוהיה םעל ןוחטיב תתל ידכ הדסונש ,לארשי

ושדוחב שדוח ןכותל הרזח