צוואות השבטים

מעובד על פי תרגום ישראל אוסטירזיצר

מתוך: ויקיטקסט


צוואת אשר הבן העשירי ליעקב ובן זלפה

פרק א
א) העתקת צוואת אשר, אשר ציווה לבניו בשנת חמש ועשרים ומאה לחייו.
ב) וידבר אליהם והוא בריא ויאמר: שמעו בני אשר אל אביכם, וכל הישר בעיני אלוהים אראכם.
ג) שתי דרכים נתן אלוהים לבני האדם, ושני יצרים ושני מפעלי,ם שני פנים ושני קצות.
ד) ועל כן הכל שנים שנים הם, זה לעמת זה.
ה) כי שתי דרכים הן, הטוב והרע, ובלבנו שני היצרים המבדילים בינותם.
ו) וכי תרצה הנפש בטוב, כל מעשיה בצדק תעשה, ואם תחטא - מיד תשוב.
ז) כי אם תחשוב על דבר הצדק, ותזרה הלאה את הרע, תרמוס מהר את הרשע ותשרש את החטא.
ח) וכי תיכנע הנפש לפני היצר הרע, את כל מעשיה ברשע תעשה, ותגרש את הטוב ותדבר ברע, ובלייעל ישלט בה. ואם גם תעשה את הטוב, לרע יהפוך.
ט) כי אם תחל לעשות טוב, והיו תוצאות מעשיה רשע, כי אוצר היצר רוח רשע תמלא.

פרק ב
א) והנפש אשר תאמר להשליט את הטוב על הרע, והיה סוף מעשיה גם דרך הרע.
ב) ויש איש אשר לא ירחם על עבדיו אשר שרתו לפניו ברע, גם זה שני פנים לו. אבל הכל רשע.
ג) ויש איש אשר אהב עושה רע, עד כי יחפוץ למות למענו ברע וגלוי הוא שני פנים לדבר הזה, והכל עניין רע.
ד) כי אם גם אהבה היא, אבל רעה היא בכסותה על רשע, ועל כן הדבר הזה שמו טוב הוא, וסוף מעשיו לרע יוביל.
ה) ויש אשר יגנוב ירשיע יגזול ויחמוס, ועל דל ירחם, גם לזה שני פנים והכל רע.
ו) כל אשר יחמוס את רעהו יכעיס אלוהים וישבע לשווא באל עליון ועל העני ירחם את ה' נותן התורה יתעב ויכעיס ואביון יחיה.
ז) את נפשו יטנף, ואת גוו יפנק. רבים יהרוג, ועל מעט יחמול, גם לזה שני פנים והכל עניין רע.
ח) ויש אשר ינאף ויזנה, ומכל אוכל יינזר ויצום, ויעשה עוול, ובחיל עשרו יחמוס רבים, וברוב רשעו הוא גם מצות יעשה, גם לזה שני פנים והכל רע הוא.
ט) וכל אלה כחזירים וכארנבות הם, כי גם אלה טהורים למחצה המה, ובאמת טמאים הם.
י) וכאלה דבר אלוהים גם על לוחות החוקות.

פרק ג
א) ואתם בני, אל תהיו כמוהם בעלי שני פנים לטוב ולרע, כי רק בטוב תדבקו, למען ישכון בו אלוהים ובני אדם ידרשהו.
ב) נוסו לכם מפני הרע, והכריחו את היצר הרע במעשיכם הטובים, כי אלה אשר שני פנים להם לא יעבדו את ה' ויעבדו את תאוותיהם, למען ימצאו חן בעיני בלייעל ובעיני האנשים הדומים להם.

פרק ד
א) כי האנשים הטובים ישרים הם ואם גם חנפים לחוטאים יחשבום לפני ה' יצדקו.
ב) ורבים אשר ישמידו את הרשעים שני מפעלים יעשו טוב ורע אולם הכל טוב הוא כי עקר את הרע משרשו וישמידהו.
ג) ויש אשר ישנא חונן דל ורשע ונואף וצם, גם לזה שני פנים, ואולם כל המפעל טוב הוא, כי הולך הוא בדרכי ה' אשר לא יקבל את הנראה טוב כטוב באמת.
ד) ויש אשר לא יחפוץ לראות ימים טובים עם הוללים, למען אשר לא ינבל את פיו, ונפשו יגאל, גם לזה שני פנים והכל טוב הוא.
ה) כי אלה לצבאים ולאיילות ידמו, כי בהיותם פראים כטמאים ידמו, ובאמת טהורים הם, כי קנאו לה' וילכו בדרכיו, וינזרו מכל אשר ציווה אלוהים בחוקותיו, כי שנאו ויבדל בין הרע ובין הטוב.

פרק ה
א) ראו בני, איך שניים בכל המה, זה לעומת זה, והאחד בשני ייסתר: בצע בעושר, שכרון בטוב לב, עצב בשמחה והוללות בחיי האישות.
ב) אחרי החיים מוות יבוא, אחרי כבוד קלון, אחרי היום הלילה, וחושך אחרי אור. וכל אלה תחת שלטון היום המה, והצדק תחת שלטון החיים, והרשע תחת המות, ועל כן יחכו למות חיי עולם.
ג) לא יוכל איש לקרוא לאמת כזב ולצדק רשע, כי כל אמת תחת האור הוא, כמו כל נברא תחת אלוהים.
ד) בכל אלה ניסיתי אני בימי חיי, ולא סרתי מאחרי אמת ה', ואת חוקי עליון חקרתי, כי בכל כוחי הלכתי ביושרי אחרי הטוב.

פרק ו
א) ואתם בני, שימרו גם אתם את מצות ה', ולכו ביושר פנים אחרי האמת.
ב) כי אלה אשר שני פנים להם, משנה יאשמו. כי גם עשה יעשו את הרע, וגם יחונו את כל עושיו, כי ילכו אחרי רוחות התוהו הנלחמים עם בני איש.
ג) שמרו בני אתם את מצות ה', ואל תלכו אחרי הרע בחשבכם אותו לטוב, ודרשו אחרי הטוב באמת, ושמרהו בכל מצוות ה', כי תשובו אליו ובו תירגעו.
ד) כי סוף בני האדם יוכיח על צדקתם, כי יוודעו למלאכי ה' ולמלאכי בלייעל.
ה) הנפש כי תתרגז ותלך - יציק לה הרוח הרע אשר אותו עבדה בתאוותה ובמעשיה הרעים.
ו) וכי ישליו איש ויכיר בשמחה את מלאך השלום, הוא ינחהו לחיי עולם.

פרק ז
א) אל תהיו בני כסדום אשר לא הכירה את מלאכי ה' ותאבד לעד.
ב) כי ידעתי אשר תחטאו ותנתנו בידי אויביכם, וארצכם שממה תהיה, וכל מקדשיכם יחרבו, ונפזרתם בכל ארבע פינות העולם, ואתם תהיו בגולה ותתועבו כמים הנמסים.
ג) עד ישקיף עליון על האדמה, והוא יבוא ואת ראש התנין ירוצץ על המים, והוא יושיע את עם ישראל ואת כל הגויים.
ד) והגידו כזאת גם אתם לבניכם, אשר לא ימרו את פיו.
ה) כי קראתי בלוחות השמים, כי שמוע לא תשמעו אליו, ופשוע תפשעו בו, ולא תלכו בחוקות ה' כי אם במצות בני האדם, ותשחיתו ותרעו.
ו) ועל כן תזורו כגד וכדן אחי, אשר לא יכירו את ארצם ואת שבטם ואת שפתם.
ז) ואולם ה' יקבץ אתכם באמונה, למען חסדיו ולמען אברהם יצחק ויעקב.

פרק ח
א) ויהי אחרי אשר דבר להם כאלה ויצוו ויאמר קברוני בחברון.
ב) וישכב וימות בשיבה טובה.
ג) ויעשו לו בניו כאשר צוום, ויעלו אותו חברונה, ויקברהו עם אבותיו.


לפרק הבא     לתוכן צוואות השבטים