צוואות השבטים

מעובד על פי תרגום ישראל אוסטירזיצר

מתוך: ויקיטקסט


צוואת לוי הבן השלישי ליעקב וללאה

פרק א
א) העתקת דברי לוי אשר ציווה לבניו את כל אשר יעשון, ואת אשר יקרה אותם עד יום הדין.
ב) בריא ושלם היה כאשר קרא להם, כי נגלה לו אשר ימות. ויהי כאשר נקבצו ויאמר אליהם.

פרק ב
א) אני לוי נולדתי בחרן ואבוא עם אבי שכמה.
ב) ואנכי נער כבן עשרים שנה כאשר נקמתי מחמור יחד עם שמעון את נקמת דינה אחותנו.
ג) וכאשר רעיתי באבל מחולה, ותבוא עלי רוח דעת אלוהים, ואראה את כל האנשים המשחיתים את דרכם, וכי חומות בנתה לה חטאת, ועל מגדלים רשע ישב.
ד) ואתעצב על משפחות בני האדם ואתפלל אל ה' למען יושיעני.
ה) והנה נפלה עלי תרדמה ואראה הר גבוה ואני בתוכו.
ו) והנה נפתחו השמים ומלאך ה' דבר אלי ויאמר: לוי לוי בוא.
ז) ואבוא אל תוך הרקיע הראשון, ואראה מים רבים תלויים.
ח) ואראה רקיע שני, והוא מאיר ונוצץ הרבה מן הראשון כי נגה לבלי חוק בו.
ט) ואמר אל המלאך למה הוא כן? ויאמר אלי המלאך אל תתמה על אלה, כי תראה עוד שמים אחרים בהירים מאלה אשר אין ערוך להם.
י) וכאשר תבוא שמה תעמד ליד ה' ותשרת לפניו, ואת תעלומותיו תגלה לבני איש, ותבשר על אשר יבוא לגאול את ישראל.
יא) ומחלק ה' חייך והוא לבדו יהי לך שדה וכרם ותבואת הארץ וזהב וכסף.

פרק ג
א) ועתה שמע על אודות השמים אשר הראית, ועל כן אלה אשר מתחת כהים הם, כי ראו את כל מעשי רשע בני האדם.
ב) ועליו אש ושלג וקרח הוכן ליום דין למשפט ה' וצדקו, כי בו כל הרוחות המועדים לנקמת בני האדם.
ג) וברקיע השני כל כוחות הצבא הערוכים ליום דין, לנקום את נקמתם ברוחות התוהו ובבלייעל, ולמעלה מהם הקדושים.
ד) ובעליון על כל תשכון התפארת הגדולה למעלה מכל קודש.
ה) ואחרי השמים האלה כל המלאכים הגדולים המשרתים והמכפרים לפני ה' על כל שגגות הצדיקים.
ו) והמה יביאו לה' ריח ניחוח למנחה וקורבן ללא דם.
ז) ולמטה מהם המלאכים המביאים את התשובות אל מלאכי פני ה'.
ח) ואחרי אלה כסאות ושלטונות ובהם תינשא תמיד שירה לה'.
ט) וכאשר ישקיף ה' עלינו נחרד כולנו, והשמים והארץ ותהום ירעדו מפני גאונו.
י) ובני האדם לא יבינו זאת ויחטאו ויכעיסו אל עליון.

פרק ד
א) ואתה דע לך כי יעשה ה' משפט בבני האדם, כי כאשר יבקעו הסלעים ותחשך השמש ויחרבו המים ותכהה האש וכל היקום יחומם וכל הרוחות אשר לא תראו ימקו, ושאול תשלול שלל בהופיע עליון, ובני אדם לא יאמינו וברשעתם יתחזקו, ועל כן בשפטים ישפטו.
ב) ואל עליון שמע תפילתך להבדיל אותם מרשע.
ג) ולהיותך לו לבן ולעובדו ולשרת לפניו.
ד) אור הדעת תאיר על יעקב וכשמש תהיה לכל זרע ישראל.
ד) וברכה תינתן עליך ועל כל זרעך עד אשר ישקיף ה' על כל העמים ברחמיו עד עולם.
ה) ועל כן תינתן לך עצה ודעת למען תודיע על כל לבניך.
ו) כי מברכיך יבורכו ומקלליך יושמדו.

פרק ה
א) ואחרי כן פתח לי המלאך את שערי השמים, ואראה את קדוש עליון יושב על כסא.
ב) ויאמר אלי לוי לך נתתי את ברכות הכהונה, עד אבוא ואשכן בתוך ישראל.
ג) אחרי כן הורידני המלאך ארצה וייתן לי מגן וחרב, ויאמר אלי נקום נקמתך בשכם על דבר דינה אחותך ואנכי אהיה עמך כי ה' שלחני.
ד) ואשמיד בעת ההיא את בני חמור ככתוב בספר השמים.
ה) ואמר אליו: אנא ה' הודיעני את שמך, למען אקראך ביום צרה.
ו) ויאמר אנכי המלאך העומד על ישראל למען לא ישמידו אותם.
ז) אחרי הדברים האלה הקיצותי ואברך אל עליון.

פרק ו
א) ויהי כאשר באתי אל אבי ואמצא שריון נחושת, ועל כן נקרא שם ההר שריון והוא ליד גבל לימין אבלה.
ב) ואשמור את הדברים האלה בלבי.
ג) אחרי כן נועצתי באבי ובראובן אחי, למען יאמרו לבני חמור אשר לא ימולו, כי קנאתי על דבר הנבלה אשר עשו עם אחותי.
ד) ואהרוג ראשונה את שכם ושמעון הרג את חמור.
ה) ואחרי כן באו אחי ויכו את העיר לפי חרב.
ו) וישמע אבי זאת ויקצוף ויתעצב, כי נימולו וימותו, ובברכותיו לא זכרנו לטוב.
ז) כי חטאנו כי עשינו זאת, ולא רוחו, וגם הוא חלה ביום ההוא.
ח) ואנכי ידעתי כי מחשבת ה' הייתה לרעה על שכם, כי בקשו לעשות גם עם שרה ועם רבקה כאשר עשו עם דינה אחותנו וה' עצר בעדם.
ט) וירדפו את אברהם אבינו כי גר היה, ויענו את עדרי בהמותיו בהיותן הרות, וליובל יליד ביתו הציקו מאוד.
י) וככה עשו לכל הגרים ויגזלו בחזקה את נשיהם וידיחון.
יא) ותבוא עליהם חמת ה' להשמידם.

פרק ז
א) ואומר ליעקב אבי, בך יבוס ה' את הכנענים, וייתן את ארצם לך ולזרעך אחריך.
ב) כי מהיום תקרא שכם עיר הכסילים, כי כאשר ילעג איש לפותה כן לעגנו להם.
ג) כי נבלה עשו בישראל ויענו את דינה אחותנו.
ד) ונסע ונבוא בית אל.

פרק ח
א) ואראה שם חזון כבראשונה אחרי אשר ישבנו שם שבעים יום.
ב) ואראה שם שבעה אנשים ובגדיהם לבנים. ויאמרו אלי קומה ולבשת את מעיל הכהונה ואת נזר הצדק ואת חושן הדעת ואת בגד האמת ואת ציץ האמונה ואת מגבעת היושר ואת אפוד הנבואה.
ג) ויישאו כולם את הבגדים ויאמרו אלי מעתה היה כוהן לה' אתה וזרעך.
ד) וימשחני הראשון בשמן הקודש וייתן לי שבט משפט.
ה) וירחצני השני במים טהורים ויאכילני לחם ויין הקודש וילבישני מעיל קודש ותפארת.
ו) וילבישני השלישי לבוש בוץ כעין האפוד.
ז) ויאזרני הרביעי אזור כעין הארגמן.
ח) וייתן לי החמישי ענף עץ שמן זית.
ט) וייתן השישי נזר על ראשי.
י) וישם עלי השביעי נזר כהונה וימלא את ידי קטורת לכוהן לפני ה' אלוהים.
יא) ויאמרו אלי לוי לשלושה ראשים ייפרד זרעך לאות תפארת ה' אשר יבוא.
יב) והחלק הראשון גדול יהיה ולמעלה ממנו לא יהי אחר.
יג) והשני לכהונה יהי.
יד) והשלישי שם חדש יקרא לו כי מלך יקום מיהודה וכהונה חדשה יחדש כדרך הגויים.
טו) וחזותו יאהבו כנביא אל עליון מזרע אברהם אבינו.
טז) כל חמד בישראל לך יהיה ולזרעך ותאכלו כל דבר טוב לראווה ושלחן ה' יהיה חלק זרעך.
יז) ומהם יהיו כוהנים ושופטים וסופרים ועל פיהם ישמר הקודש.
יח) ויהי כאשר הקיצותי ואבין כי דמה החלום הזה אל החלום הראשון.
יט) ואסתיר גם את זאת בלבי ולא הגדתי לאיש עלי אדמות.

פרק ט
א) וכעבר שני ימים ואבוא אנכי ויהודה עם יעקב אבינו אל יצחק אבי אבינו.
ב) ויברכני אבי-אבי על פי החלומות אשר ראיתי וימאן ללכת אתנו אל בית אל.
ג) ויהי כאשר באנו בית אל ויחלום יעקב אבי חלום על אודותיי, כי אהיה להם לכוהן לפני האלוהים.
ד) ויקום בבקר השכם ויעשר על ידי הכל לה'.
ה) וככה באנו חברונה לגור שם.
ו) ויקראני יצחק תמיד להזכירני את חוקת ה' כאשר גם הורני המלאך.
ז) וילמדני את משפט הכהונה הקורבנות העולות הבכורים והשלמים.
ח) ויורני יום יום ויעש אתי לפני ה' ויאמר אלי.
ט) הישמר לך מרוח הזנות כי היא תשריש ותטמא בזרעך את הקודשים.
י) ולכן קח לך בנעוריך אישה אשר אין בה מום ולא חללה ולא משבט הגויים הזרים.
יא) ולפני בואך אל הקודש תטבול, ובהקריבך קורבן תרחץ וככלותך להקריב תשוב תרחץ.
יב) ושנים עשר עצים אשר העלים עליהם תביא לפני ה' כאשר הורני אברהם אבי.
יג) ומכל החי הטהור ומכל העוף תקריב קרבן לה'.
יד) ומכל בכוריך ומן היין תקריב ראשיתם קרבן לה'.
טו) ואת כל קורבנך במלח תמלח.

פרק י
א) ועתה בני, שמרו את אשר אצווכם, כי את אשר שמעתי מאבותיי גיליתי לכם.
ב) והנה נקיתי מפשעכם ומעונכם אשר תעשו באחרית הימים, כי תתעו את ישראל ותמיטו עליו רעות רבות מאת ה'.
ג) ואתם תפשעו בישראל עד כי לא תישא אתכם ירושלם מפני רשעתכם.
ד) ואתם תפוצו בשבי בין הגויים ותהיו שם לחרפה ולאלה.
ה) כי הבית אשר בו יבחר ה', ירושלם יקרא, ככתוב בספר חנוך הצדיק.

פרק יא
א) ואקח לי אישה ואני בן שמונה ועשרים שנה ושמה מלכה.
ב) ותהר ותלד בן ואקרא שמו גרשם כי גרים היינו בארצנו.
ג) ואדע כי הוא לא יהיה במערכת הראשונה.
ד) ובשנת חמש ושלושים לחיי נולד קהת לעת עלות השמש.
ה) ואראה בחלומי והנה הוא עומד במעלה בתוך כל הקהל.
ו) על כן קראתי שמו קהת כי הוא ראשית התפארת והקהילה.
ז) ותלד לי בן שלישי את מררי בשנת ארבעים לחיי. ויהי בהקשות אמו בלדתה ואקרא שמו מררי לאמור מרתי כי גם הוא נטה למות.
ח) ויוכבד נולדה במצרים בשנת השישים ושלוש לחיי, כי נכבדתי אז מאוד בין אחי.

פרק יב
א) וייקח גרשם אישה ותלד לו את לבני ואת שמעי.
ב) ובני קהת עמרם ויצהר חברון ועזיאל.
ג) ובני מררי מחלי ומושי.
ד) ובארבע ותשעים שנה לחיי לקח לו עמרם את יוכבד בתי לאישה כי ביום אחד נולדו הוא ובתי.
ה) בן שמונה שנים הייתי כאשר באנו ארצה כנען, ובן שמונה עשרה כאשר הרגתי את שכם, ובן תשע עשרה שנה הייתי לכוהן לה', ובן שמונה ועשרים שנה לקחתי אישה, ובן שמונה וארבעים שנה הייתי כאשר באתי מצרימה.
ו) והנה אתם בני דור שלישי.
ז) ויוסף מת בשנת מאה ושמונה עשרה לחיי.

פרק יג
א) ועתה בני, הנני מצווה אתכם, יראו את ה' אלוהיכם בכל לבבכם והתהלכו בתום לבבכם ככל מצוותו.
ב) ולמדו גם אתם את בניכם לקרא למען תהיה להם דעת בכל חייהם ויהגו תמיד בתורת ה'.
ג) כי כל אשר ידע את תורת ה' יכבד, ולא יהי זר בכל אשר ילך.
ד) ורעים רבים יקנה על הוריו, ויתאוו אנשים רבים לעובדו ולשמוע תורה מפיהו.
ה) ועל כן בני עשו צדקה עלי אדמות ותאצרו בשמים.
ו) וזרעו טוב בנפשותיכם ותמצאהו בחייכם, ואם רע תזרעו רוגז ועצב תקצורו.
ז) אספו דעת ביראת ה'. כי אם שבי יבוא, וערים וארצות תכחדנה, וזהב וכסף וכל רכוש יאבדו, מאת החכם לא יבוז איש את החכמה, לולא עיוורון הפשע וקשי החטא.
ח) כי אם ישמר איש מכל הרעות האלה, אז גם בין אויביו תהי לו החכמה לתפארת, ובארץ נכריה מולדת, ובתוך אויבים אוהב לו ימצא.
ט) כל אשר נדיבות יורה ויעשה, יחד עם מלכים לכסא ישב, כאשר היה גם יוסף אחי.

פרק יד
א) ועתה אחי ידעתי מספר חנוך כי בקץ העתים תפשעו בה', ותישאו ידיכם לכל פשע, ואחי יבושו בכם ותהיו ללעג לכל הגויים.
ב) כי אבינו יעקב חף מפשע הכוהנים הגדולים.
ג) בני, טהורים תהיו כשמים על הארץ, ואתם אשר אור לישראל הנכם כשמש וכירח תהיו.
ד) כי מה יעשו כל הגויים אם בחושך ילכו בפשעכם, ותבואנה קללות על שבטכם, והאור הניתן בתורה להאיר לכם ולכל איש אותו תחפצו לכבות, ותורו את המצוות נגד חוקי אלוהים.
ה) את קורבנות ה' תגזלו, ומחלקיו תגנבו כל מבחר, ובשאט נפש עם הזונות תאכלו.
ו) ובבצע כסף את מצות ה' תורו, ונשי איש תטמאו, ועם זונות ומנאפות תתחברו, ואת בנות הגויים לנשים תיקחו, והיה משכבכם בהן כסדום וכעמורה.
ז) ואתם בכהונתכם תרהבו ותתנשאו על בני איש, וגם נגד מצוות אלוהים תתרוממו.
ח) כי גם את הקודשים בלעג ובקלס תשקצו.

פרק טו
א) ועל כן המקדש אשר בו יבחר ה' לשממה יהיה בטומאתכם, ואתם שבוים תהיו בין כל הגויים.
ב) ותהיו לשמצה להם ובושה וכלימת עולם במשפט אלוהים.
ג) וכל אשר ישנאו אתכם יגילו על מפלתכם.
ד) ואם לא על ידי אברהם יצחק ויעקב אבינו תרחמו, כי אז לא יישאר איש מזרעכם על האדמה.

פרק טז
א) ועתה ידעתי כי שבעים שבעות תתעו, ואת הכהונה תחללו, ואת הקורבנות תטמאו.
ב) ואת התורה תסירו, ואת דברי הנביאים לאין תשימו בתהפוכות רשע, ואנשים צדיקים תרדפו, ותמימים תשנאו ודברי אנשי אמת תשקצו.
ג) קודשיכם לשמה יהיו עד היסוד.
ד) ומקום טהור לא יהיה לכם, והייתם לאלה ולזרא בין הגויים עד אשר ישקיף ה' עליכם וירחמכם ויקבל אתכם.

פרק יז
א) וכאשר שמעתם על דבר שבעים השבועות, שמעו גם על דבר הכהונה .
ב) כי בכל יובל ויובל כהונה תהיה, וביובל הראשון אשר ראשון לכהונה ימשח, גדול יהי וכדבר איש אל אביו אל אלוהים ידבר, וכהונתו שלמה עם ה' תהיה.
ג) וביובל השני אשר ימשח לאשר אהב בעצב ידאג, והייתה כהונתו כבוד ועל ידי כל יפאר.
ד) והכוהן השלישי בעצב יקבל.
ה) והרביעי יעונה כי רֶשע לרוב יתחבר נגדו, וכל ישראל ישנאו איש את קרובו.
ו) והחמישי בחושך ייתפש.
ז) וכמוהו גם השישי וגם השביעי.
ח) ובשביעי תהיה טומאה אשר לא אוכל להגיד בפני בני איש, כי אלה אשר יעשו אותה ידעוה.
ט) ועל כן לשבי ולביזה יהיו, וארצם וכל יקומם יכחדו.
י) ובשבוע החמישי ישובו אל ארצם השוממה ויחדשו את בית ה'.
יא) ובשבוע השביעי יבואו כוהנים עובדי אלילים מנאפים אוהבי בצע אנשי גאווה עוברי חוק פושעים אשר נערים יטמאו ובהמה ירבעו.

פרק יח
א) והיה כי ייקום ה' את נקמתו מהם תחדל הכהונה.
ב) ואז יקים ה' כוהן חדש אשר לו יגלו כל אמרות ה', והוא יעשה משפט אמת עלי אדמות במלאת הימים.
ג) ויעלה כוכבו בשמים ככוכב מלך, ויאיר באור הדעת כשמש ליום, והוא יתגדל בעולם.
ד) הוא יזרח כשמש על הארץ, ויסיר כל חושך מתחת השמים, ושלום יהיה בכל הארץ.
ה) ישמחו השמים בימיו, ותגל הארץ, והעננים ישישו, ודעת ה' תערה על האדמה כמי הימים, ומלאכי הכבוד לפני ה' יגילו בו.
ו) והשמים יפתחו, וממקדש הכבוד תערה עליו קדושה בקול אב, כמן אברהם ליצחק.
ז) וכבוד אל עליון יערה עליו, ורוח דעת וקדושה תשכון עליו.
ח) כי הוא ימסור את גודל תפארת ה' לבניו באמת לעולם, ולא יהי יורש לו לדור ודור עד עולם.
ט) ולעת כהונתו ירבו העמים דעת על האדמה, ובכהונתו ייתם החטא, והרשעים יחדלו הרע והצדיקים ינוחו בו.
י) והוא יפתח את שערי גן עדן, ויסיר את החרב המפחידה את האדם.
יא) וייתן לקדושים לאכול מעץ החיים, ורוח הקודש יהיה עימהם.
יב) והוא יאסור את בלייעל, וייתן אומץ לבניו לרמוס את הרוחות הרעות.
יג) וישמח ה' בבניו ויתהלל בפי אשר אהב לעולם.
יד) ואז יגל אברהם ויצחק ויעקב וגם אנכי אשמח, וכל הקדושים ילבשו צדק.

פרק יט
א) ועתה בני, שמעו כולכם, בחרו לכם את האור או את החושך, את תורת ה' או את מעשי בלייעל.
ב) ויענהו בניו ויאמרו, לפני ה' נלך ובתורתו.
ג) ויאמר אליהם אביהם, עד ה' ועדים מלאכיו ואתם עדים ואנכי עד על דבר מוצא פיכם, ויאמרו לו בניו עדים.
ד) ויחדל לוי לצוות את בניו כן, ויפשוט את רגליו על המטה וייאסף אל אבותיו, והוא בן שבע ושלושים ומאת שנה.
ה) וישימו אותו בארון ואחרי כן קברוהו בחברון עם קברות אברהם יצחק ויעקב.


לפרק הבא     לתוכן צוואות השבטים