םישדח םילועל לארשי םע תודלותב תורגב
'י תודיחי - םייתד רפס יתבל

2001 א"סשת ץיק ,029105 'סמ ןולאש ,תחא דומיל תדיחי

 

(תודוקנ 50) חרזמה ידוהי - ןושאר קרפ

11-5 םיגשומהמ העברא לעו ,(תודוקנ 15 - הלאש לכל) .4-1 תולאשהמ תחא לע הנע
.(תודוקנ 5 - גשומ לכל)

.(תודוקנ 15 - הלאש לכל) 4-1 תולאשהמ םייתש לע הנע

1 הלאש
לע תולבגהב ורימחה ןריאבו ןמיתב עודמ רבסה ."רמוע יאנת"ב וללכנש תולבגה יתש ןייצ
.םידוהיה
הבושת

2 הלאש
.רופלב תרהצה דע ,םאלסאה תוצראב תינויצה העונתה לש תוחתפתהב םיישק ינש גצה
הבושת

3 הלאש
.ט"יה האמב םאלסאה תוצראב ידוהיה ךוניחה תכרעמל וסנכוהש םישודיח ינש גצה
הבושת

4 הלאש
.םאלסאה תוצראב םידוהיה ברקב םדקומ ליגב ןיאושינל תוביס יתש ןייצ
.השיאה תויוכז לע ןגהל ידכ ,חרזמה ימכח ונקיתש תחא הנקת ןייצ
הבושת

םיגשומ
.(תודוקנ 5 - גשומ לכל) 11-5 םיגשומהמ העברא (תורוש 5-1) רוציקב רבסה

5 הלאש
("םימי'ד") "תוסח ינב"
הבושת

6 הלאש
"חאלמ"
הבושת

7 הלאש
לארשי ץרא יחולש
הבושת

8 הלאש
להקה תונקת
הבושת

9 הלאש
תושדקה
הבושת

10 הלאש
ךורב וקרמ ףסוי
הבושת

11 הלאש
(1870) "הימרכ תדוקפ"
הבושת

(תודוקנ 50) הריחב אשונ - ינש קרפ


:םיאשונ השולש ךינפל

ינש תיב תפוקת .1
.םייניבה ימיב תידוהיה הליהקה .2
תודיסחה .3

.הז אשונב םיגשומ העברא לעו תולאש יתש לע הנעו ,תדמלש אשונב רחב

ינש תיב תפוקת :אשונה
.22-16 םיגשומהמ העברא לעו ,15-12 תולאשהמ םייתש לע הנע ,הז אשונ תדמל םא

.(תודוקנ 15 - הלאש לכל) 15-12 תולאשהמ םייתש לע הנע


12 הלאש
.(הריפסל 70-66) "לודגה דרמה" ץורפל תוביס יתש גצה
הבושת

13 הלאש
?אבכוכ רב דרמ ירחא םידוהיה לע ורזגש תורזגב םיאמורה לש הרטמה התייה המ
.הלא תורזגל תואמגוד יתש אבה
הבושת

14 הלאש
.יאמורה םלועב בלתשהל ידכ סודרוה השעש תולועפ יתש ראת
הבושת

15 הלאש
רחאל םיידוהיה םייחה ךשמה תא רשפאל ידכ ,הנבי ימכח ושעש תולועפ יתש רבסהו ןייצ
.שדקמה ןברוח
הבושת

םיגשומ
.(תודוקנ 5 - גשומ לכל) 22-16 םיגשומהמ העברא (תורוש 5-1) רוציקב רבסה

16 הלאש
אביקע יבר
הבושת

17 הלאש
סותייב תיב
הבושת

18 הלאש
והיתתמ ןב ףסוי
הבושת

19 הלאש
בלח שוגמ ןנחוי
הבושת

20 הלאש
הדצמ תליפנ
הבושת

21 הלאש
םינימה תכרב
הבושת

22 הלאש
(הריפסל 117-115) תוצופתה ידוהי דרמ
הבושת

םייניבה ימיב תידוהיה הליהקה :אשונה
.33-27 םיגשומהמ העברא לעו ,26-23 תולאשהמ םייתש לע הנע ,הז אשונ תדמל םא

.(תודוקנ 15 - הלאש לכל) 26-23 תולאשהמ םייתש לע הנע

23 הלאש
?םימלסומה תאז וקידצה דציכו ,םהיתוצראב םידוהיה םויק תא םירצונה וקידצה דציכ
הבושת

24 הלאש
.הליהקב רתויב רומחה שנועל םרחה בשחנ עודמ רבסה
הבושת

25 הלאש
.טועימה לע ותעד תא תופכל בורה לש תוכזל עגונב םימכח לש תועד יתש גצה
הבושת

26 הלאש
.םייניבה ימיב תידוהיה הליהקב הגוהנ התייהש תחא ךוניח תרגסמ ראת
הבושת

םיגשומ
.(תודוקנ 5 - גשומ לכל) 33-27 םיגשומהמ העברא (תורוש 5-1) רוציקב רבסה

27 הלאש
םד תלילע
הבושת

28 הלאש
"בושח םדא"
הבושת

29 הלאש
ריעה סנרפ
הבושת

30 הלאש
ןרצח
הבושת

31 הלאש
הליפת בוכיע
הבושת

32 הלאש
"הפי ןיד תיב"
הבושת

33 הלאש
םייוג לש תואכרע
הבושת

תודיסחה :אשונה
.44-38 םיגשומהמ העברא לעו ,37-34 תולאשהמ םייתש לע הנע ,הז אשונ תדמל םא

(תודוקנ 15 - הלאש לכל) 37-34 תולאשהמ םייתש לע הנע

34 הלאש
.תוקבדל עיגהל דיסחה לוכי התרזעבש תחא ךרד ראת ?תוקבד יהמ
הבושת

35 הלאש
.ברה תגהנה ןיבל קידצה תגהנה ןיב םילדבה ינש גצה
הבושת

36 הלאש
םינומה תעונתל תודיסחה תא וכפהש םימרוג ינש גצה
הבושת

37 הלאש
.תודיסחה תעונתב "םידגנתמה" לש המחלמל תוביס שולש גצה
הבושת

םיגשומ
.(תודוקנ 5 - גשומ לכל) 44-38 םיגשומהמ העברא (תורוש 5-1) רוציקב רבסה

38 הלאש
בוט םש לעבה
הבושת

39 הלאש
תודיסחב "טרפה תלואג"
הבושת

40 הלאש
קידצה "תדירי"
הבושת

41 הלאש
"יינוזמו ייח ,יינב"
הבושת

42 הלאש
(ןחלוש) "שיט"
הבושת

43 הלאש
ידאלמ ןמלז רואינש 'ר
הבושת

44 הלאש
ןי'יזולוו תבישי
הבושת


א"סשת ץיק ,029105 'סמ ,םישדח םילועל י"עתב ןולאשל תובושת1 הבושת
:רמוע יאנת"ב וללכנש תולבגה

.השיאהו רבגה שובלב םימלסומהמ תולדביה תבוח
.םאלסאב העיגפ רוסיאו ןארוקה תא דומלל רוסיא
.םיברב תדה תא ןיגפהל רוסיא
.דהייתהל םימלסומ לדשל רוסיא
.תסנכ-יתב תונבל רוסיא
.םימלסומה דובכ תטלבהל םינוש םירוסיא

:ןריאבו ןמיתב תולבגהב הרמחהל רבסה

.םימלסומ םניאש ימ יפלכ יעישה םאלסאה לש (תואנקה) היגולואידיאה
.הלא תוצראב םיטילשה תשלוח תמועל תדה ינהוכ לש םתמצוע
האבה הלאשה

2 הבושת
:רופלב תרהצה דע םאלסאה תוצראב תינויצה העונתה תוחתפתהב םיישק

.חרזמה תוליהקב יקלח ןפואב ץפוה ינויצה ןויערה
וא תינמרגב תובתכתה להנל וגהנ םיינויצה תודסומה) הפשה לשב תרושקתב םיישק
.(תיתפרצב    
(תינידמ השיג) תימואל הסיפת - הפוריאב :תונויצה לש התוהמ רבדב הנוש הסיפת
לארשי ץראל היילע היוטיבש ,תיחישמ-תיתד הסיפת - חרזמבו ,םילקש תליקשב תונגראתהו    
.הפיצר תוליעפ םויקו תונגראתה יישק רצי .(תישעמ השיג)    
תונויצה תודסומ לש ולא תמועל תיחרזמה הרבחה לש םינוש תונגראתה יסופד
אבש רבשמהו היצפיסנמאה תא ווח אל חרזמה ידוהי יטרקומד ךילה לומ תוילכראירטפ)    
.(היתובקעב    
.תינויצה העונתב רבשמ - לצרה תריטפו הדנגוא סומלופ
האבה הלאשה

3 הבושת
:ךוניחה תכרעמל וסנכוהש םישודיח

.תונבל ךוניח .1
.תרבודמ הפשכ תירבע דומיל .2
.רמג תוניחבל הנכה .3
.הבחר הלכשה תיינקה .4
."סנאילא" תשר - תיתפרצה תוברתהו הפשה לע שגד .5
.ללכב תורז תופש דומיל .6
.הרומה תומדב יוניש .7
.רפס תיבל "רדח"מ :דומילה םוקמב יוניש .8
המרו ליג יפ לע תותיכל הקולח .9

:םינוקיתל םידגנתמה לש תונעט

.תיתרוסמה דומילה ךרדב יוניש הז יכ םיינוציח םידומילל תודגנתה .1
.תוללובתה/ןוליחל איבהל הלולע הלכשהה תבחרה .2
.תירבעה הפשהו תודהיה ידומיל םוצמצ .3
.םיימואל םיכרע תיינקה יא .4
דמעמב העיגפ ,תיבל ץוחמ לא תונבה תא חולשל תודגנתה) תיתרוסמה החפשמב העיגפ .5
.(באה    
האבה הלאשה

4 הבושת
:םאלסאה תוצרא ידוהי ברקב םדקומ ליגב ןיאושינל תוביס

.תויונפ תונבב םניע ונתי אל םימלסומש הגאד .1
.ןתד תרמהו םימלסומה ידי לע תומותי תחיקל .2
.תבה לש ילכלכה הנוחטיב תחטבה .3
.תימלסומה הרבחה לש יוקיח .4

:השיאה תויוכז לע ןגהל ידכ חרזמה ימכח ונקיתש הנקת

.ןב ומכ תשרוי הקוור תב .1
.הינב ומכ הלעב תשורימ תיצחמ תשרוי השיא .2
.הבותכה ימדל הינודנה תפסוה - ןישוריג לש הרקמב .3
.הירוהל תרזוח הינודנה ,השיאה תומב .4
האבה הלאשה

5 הבושת
("םימי'ד) "תוסח ינב"

תוחנה םדמעמ דחא דצמ .םימלסומה ןוטלש תחת םירצונה לשו םידוהיה לש םדמעמ תרדגה
ךכל התייה ינש דצמ .םימלשמ םניאש םימלסומל דוגינב ,תלוגלוג יסמ םלשל םתוא בייח
הימונוטואו תד שפוחב םתוא הכיזו םשוכרו םהייח תא חיטבה הז דמעמ יכ ,תיבויח תועמשמ
.תיתליהק
האבה הלאשה

6 הבושת
"חאלמ"

.ובשי םהבש םירעב וקורמ ידוהי וררוגתה ובש ידוהיה עבורה
האבה הלאשה

7 הבושת
לארשי ץרא יחולש

ץרא ידוהי רובע הלוגה ידוהי ברקב םיפסכ ףוסיא היה םדיקפתש השעמ ישנאו םימכח .1
תווקת תא םהב וחיפה ,הלוגה ידוהיל לארשי ץראב בושייה ןיב רשגה ויה םה .לארשי    
.ץראה תרושב תא םהילא ואיבהו הלואגה    
תועימקה .תונומאו םיגהנמ ,תונקת םג אלא ,ץראב שחרתמה תא קר אל ודמל םהיפמ .2
ושקבתנ םג םה .רתויב םישקובמ ויה ,הלצהלו יופירל ,תודלויל לארשי ץרא יחולש ובתכש    
ישוק היהש תוינויעו תויתכלה תולאשב עירכהלו םיימוקמ םיכוסכסב םיררוב תויהל    
.ןתריתפב    
האבה הלאשה

8 הבושת
להקה תונקת

קרפה לע ולעש תויעב ןורתפו רוביצה ייח לש ליעי ןוגראל הדעונש הליהקב רוביצה לש הקיקח
ףקות רוביצה לש וז הקיקחל וקינעה הכלהה ימכח .םוקמהו ןמזה יאנתלו הכלהל םאתהב
.אלמ יתכלה
האבה הלאשה

9 הבושת
תושדקה

יבשויל - קלחו ,תוימוקמ הקדצ תורטמל םשוכרמ קלח שידקהל םתומ ינפל וגהנ םידוהי
הרות ודמליש ידכ ,םימכח ידימלתב הכמתש ,ןרק ושידקה םיתעל .שדוקה ירעו םילשורי
.רטפנה לש ותמשנ יוליעל
האבה הלאשה

10 הבושת
ךורב וקרמ ףסוי

הייחתה ןיינעב לצרה תסיפת תא לביק .תפרצב ךנחתה ךא אטשוק ריעה דילי ,(1899-1872)
הלוגב ידוהיה רעונה תא רישכהל ףאש .לעופב התמשגהל עגונב וילע קלח ךא תימואלה
תושיה דוסייו ינאמתועה ןאטלוסה ידימ לארשי ץרא שוביכ הידעיש תימואל רורחש תמחלמל
הרכהה תא קזחל דעונש "למרכ" םשב תיתפרצה הפשב ןותיע דסיי .הב תיאמצעה תימואלה
םירצמב ,הירגלובב לעפ .הצרא היילעל ףיטהו ,ידוהיה רעונה ברקב תינויצ תימואלה
."אבכוכ-רב" תינויצה הדוגאה תא דסייו ,הילטיאבו
האבה הלאשה

11 הבושת
(1870) "הימרכ תדוקפ"

חרזא לש תויוכז םהל הקינעה .הירי'גלא ידוהי לש יחרזאה דמעמב הנפמ תנמסמש הדוקפ
םידוהיל תודגנתה הררוע הדוקפה .םהלש דחוימה סוטטסה לע םירתוומ םהש העבקו ,יתפרצ
.ישיו תלשממ ידי לע הנש 70 ירחא הלטובו
האבה הלאשה

12 הבושת
:לודגה ץרמה ץורפל תוביס

.הריחב םע לש תיאדיאה השיפתה ןיבל אמורל דובעש ייח לש תואיצמה ןיב רעפ .1
.אמור תוצירעל ודגנתהש םידוהי ןיבל (םיאמורה ידי לע וכמתנש) םידוהי ןיב תויושגנתה .2
תטילקל חונ עקר השמיש ,תובחרנ תובכש ברקב הקוצמ תוטשפתהו תילכלכ תורדרדיה .3
.םיינוציק תונויער    
.ץראב םירכונהו םידוהיה ןיב םיסחיה תורערעתה .4
.םיסמה תדבכה .5
.יתד שפוחלו תימואל תוריחל הפיאש .6
האבה הלאשה

13 הבושת
:תורזגב םיאמורה תרטמ

.תידוהיה תוברתהו תידוהיה תדה תא ירמגל לטבל

:תורזגל תואמגוד

תקלדה ,בלול תליטנ ,הכוס תיינב ,רפושב העיקת :ןוגכ םיגחל תורושקה תווצמ םויק רוסיא .1
.הצמ תליכא ,הכונח רנ    
.תבשל תורושקה תווצמ םויק רוסיא .2
רוסיא ,ןיליפת תחנה רוסיא ,הזוזמ תעיבק רוסיא ,תיציצ תשיבל רוסיא ,הליבטה רוסיא .3
.הרותב האירקה רוסיא ,עמש תאירק    
.הטימשה תנשל תורושקה תווצמ םויק רוסיאו תורשעמו תומורת תמרה רוסיא .4
,םימכח ידימלת לע ךומסל רוסיא ,ןיד יתב םויק רוסיא ,תסנכ-יתבב תוסנכתה רוסיא .5
.התוא תורוהלו הרותב קוסעל רוסיא    
.הנילוטיפק היליא תיינב .6
.הניטסלפ - הירוסל הדוהי תכיפה .7
האבה הלאשה

14 הבושת
:יאמורה םלועב בלתשהל ידכ סודרוה השעש תולועפ

.ימור חסונב היינב ילעפמ ;רסיקה םשב וארקנש םישדקמו תויטסינלה םירע תיינב .1
.סוטסוגוא יאמורה רסיקה דובכל תויורחת תכירע .2
.רסיקה ןחלופב תופתתשה .3
.תיסופיט תיטסינלה רצח תמקה .4
.(םיצורימ ,תואתשמ ,תוגצה) יטסינלה םייח ןונגס חופיט .5
.אמורב םג דומלל וחלשנו םינווי םירוממ ךוניח ולביק סודרוה לש וינב .6
.לארשי ץראל ץוחמש תויטסינלה םירעב תיפסכ הכימת .7
האבה הלאשה

15 הבושת
ןברוח רחאל םיידוהיה םייחה ךשמה תא חיטבהל הרטמב ושענש הנביב םימכח לש תולועפ
:שדקמה

.שדוקה יבתכ תמיתח .1
םילשוריב ןירדהנסל יפולח הגהנה דסומל הנביב זכרמה תכיפה .2
.םעב תונוש תורות ורצוויי אלש ידכ ,(הכלהה) הקיספה דוחיא .3
תאייחה תורשפאמה תונקת לשמל) שדקמ רדעיהב םיידוהיה םייחה ךשמהל תונקת תנקתה .4
.(שדקמב ושחרתהש תויווח    
.שדקמל ףילחתכ תסנכה-תיב לש תובישחה תשגדה .5
עובק חסונ) תונברקה תדובעל ףילחתכ "בלבש" הדובע - 'ה תדובעל ךרדכ הליפתה דוסימ .6
.(םיעובק הליפת ידעומו הליפתל    
םיסופדב םייוניש וא ,שדקמה תיבלו םילשוריל םירושק ויה רבעבש ,םיגחה יסופדל תופסוה .7
.הלא    
.םידוהיה םירצונה תקחרה ;םירצונל םידוהי ןיב םירורב תולובג תעיבק .8
.שדקמה תיב תדובע תא םיוסמ ןבומב ףילחה - תיזכרמ תיתד הלועפכ הרות דומיל תעיבק .9
.(שדקמה תדובעב תונוועה תרפכ םוקמב) רפכמ דוסיכ םידסח תולימג לש דוסיה חופיט .10
האבה הלאשה

16 הבושת
אביקע יבר

.הנבי רוד דימלת ,הפוקתה לש םימכחה ילודגמ .1
דרמל ופרטצה אביקע יבר לש וידימלת יפלא ,חישמה ךלמ אוה יכ זירכהו אבכוכ-רבב ךמת .2
.ותאירק תובקעב    
תרגסמב שחרתמכ הלואגה ךילהת תא האר ,םישורפה םיאנקה לש םכרד ךישממ היה .3
.הלואגה אוב תא םדקל היושעה ,תילנויצר תוליעפ בייח ןכלו ,תינידמה תואיצמה    
האבה הלאשה

17 הבושת
סותייב תיב

וקיזחה אל רשאכ םג .סודרוה ןוטלש תחת הנהיכש םירצממ האצומש הלודג הנוהכ תחפשמ
ונתחתה .הלודג הנוהכ תחפשמכ בשחיהל וכישמה ןיידע ,לעופב וז הרשמב סותייב ינב
סותייב תיב .ינאידורהה הכולמה תיב םע םירשק ומייקו הלודג הנוהכ לש תורחא תוחפשמב
ףדרנ םש השענ סותייב םשה רשאכ ,הדוהיב תינייפואה תיתרבחה תוחתפתהה תא ףקיש
.םיקודצל
האבה הלאשה

18 הבושת
והיתתמ ןב ףסוי

."לודגה דרמה" ימיב לילגה לשומ .1
תפדוי תליפנ רחאל .ונממ תאז וענמ ריעה יבשות ךא ענכיהל הצר תפדוי לע רוצמה ןמזב .2
.םיאמורל ומצע ריגסה ףוסבל ךא ,טלמנ    
.הפוקתה תא דעיתש בושח ןוירוטסיהל ךפהו םיאמורהמ דחוימ סחיל הכז אוה .3
האבה הלאשה

19 הבושת
בלח שוגמ ןנחוי

."לודגה דרמה" ימיב לילגה ירע לש תוגיהנמה יגוחב תרכינ העפשה לעב היה ןנחוי .1
.והיתתמ ןב ףסוי ידי לע לילגה תנגה ןוגריא ךרדל דגנתה .2
דודג שארב םילשוריל עיגה ותליפנ רחאלו לילגה לע הכרעמב ורתונש םינורחאה ןיב היה .3
.םיילילג םיאנק    
.םיאנקל דרמה תלשממ ןיב ךוותל רחבנ הליחתב .4
.דיחי גיהנמכ ודמעמ תא ססיב תוברקב הגופהה תעב .5
העשב םגו ,םילשוריב םיחאה תמחלמ תרגסמב ארויג-רב ןועמש ישנא םע ומחלנ ןנחוי ישנא .6
.תינופצה ריעב תימינפה המחלמה הקספ אל ,םילשורי תומוחל בורק ונח םיאמורה תונויגלהש    
ובריס םה ,תירב ומיע תורכלו ענכיהל ןועמשו ןנחויל סוטיט עיצה שדקמה תפירש רחאל .7
.םחלהל וכישמהו וטלמנו    
.םלוע רסאמל טפשנו םיאמורל ןנחוי ומצע ריגסה ףוסבל .8
האבה הלאשה

20 הבושת
הדצמ תליפנ

דרמה" ץק תא תנמסמ .םילשורי ןברוחו יאמורה ןוחצנה רחאל הריפסל 73 תנשב העריא .1
."לודגה    
.ריאי ןב רזעלא דמע םשארבו םהיתוחפשמ ינבו םייראקיס שיא ףלאכ ובשי הדצמב .2
ונבש היינשה המוחה תא םג ,רצבמה תמוח תא וצרפו הדצמ לע רוצמ וליטה םיאמורה .3
.ופרש םייראקיסה    
ןויערל תונמאנ ךות תיביטקלוק תודבאתה לע וטילחה םידובא םהש םיאנקה וניבהשכ .4
.לאה לש תידעלבה ותונדאב הנומאהו תוריחה    
האבה הלאשה

21 הבושת
םינימה תכרב

תא ורידגהש םידוהיה ראש לאו םירצונה םידוהיה לא תנווכמה הללק אלא הניאש הכרב .1
.ישורפה בורה לשמ תרחא הרוצב םתודהי    
םירצונה תאצוה תא למסל ידכ הנביב זכרמה ימיב הרשע הנומש תליפתל הפרוצ וז הכרב .2
.לארשי ללכמ םידוהיה    
האבה הלאשה

22 הבושת
(הריפסל 117-115) תוצופתה ידוהי דרמ

.חרזמב שוביכ עסמב ההש סונאיירט רסיקהשכ ץרפש דרמ .1
רסיקה תא וצליא םידוהיה תודירמ .םהינכשל םידוהי ןיב תויושגנתה לש יפוא אשנ דרמה .2
.םיתרפב המחלמל ול םיצוחנ ויה הלאשכ דרמה יוכידל תונויגל תונפהל סונאיירט    
ינריקבו ןיסירפקב ,םירצמב תודהיה יזכרמ - םהיתודירמ לע דבכ ריחמ ומלש םידוהיה .3
.וסרהנ    
האבה הלאשה

23 הבושת
:םירצונה יפל םידוהיה םויקל הקדצהה

.תורצנה תותימאל תודע ,לפשומה םבצמ :יתד לוקיש .1
.תונוטלשל םיסמ םולשתל רוקמכ םידוהיה :יטמגרפ לוקיש .2

:םימלסומה יפל םידוהיה םויקל הקדצהה

.םירפוכמ םינוש ןכלו ,"רפסה םע" םה םידוהיה :יתד לוקיש .1
.תונוטלשל םיסמ םולשתל רוקמכ םידוהיה :יטמגרפ לוקיש .2
האבה הלאשה

24 הבושת
:רתויב רומחה שנועכ םרחה בשחנ עודמ

ךרל הלימ תירבו רטפנל הרובק עוציב-יא ,ןיינממ הקחרה :יתד-יתרבח יודינ היה םרחה .1
.דלונה    
.םרחומה לע לח םימש ןידו ,םימשמ שנועכ ספתנ םרחה .2
האבה הלאשה

25 הבושת
:טועימה לע ותעד תא תופכל בורה תוכזל עגונב תועד

םיכסה ןכ םא אלא ,טועימה לע ותעד תא ףוכל יאשר בורה ןיא :(םת ונבר) תחא העד .1
.בורה תעד תלבקל שארמ טועימה    
.טועימה לע ותעד תא ףוכל יאשר בורה :(םירחאו ף"ירה ,א"בשרה) היינש העד .2
תא תגציימ איהש ךכ ,הליהקה ינב בור ידי לע הרחבנ תוגיהנמה :(ץנימ 'י 'ר) תישילש העד .3
.ךכל םידגנתמ םניא הליהקה ינב בור דוע לכ ,עירכהל התוכמסב ןכלו ,בורה    
.םיסמ יניינעב רשאמ ץוח ,בורה תערכה תא לבקל שי :(ש"ארה) תיעיבר העד .4
האבה הלאשה

26 הבושת
:תידוהיה הליהקב ךוניח תורגסמ

.'וכו שמוח רודיס ,ב"א דומיל - רדחה
.הכלהה דומיל - הבישיה
.םיגהנמו תוכרב - החפשמה
.םיגחו תורטפה ,הרותב האירק - תסנכה תיב
האבה הלאשה

27 הבושת
םד תלילע

.םידוהיב תוערפ םג הילא וולתה םיבר םירקמבש םידוהיה דגנכ אווש תמשאה
האבה הלאשה

28 הבושת
"בושח םדא"

ידכ תאזו תונקת תנקתה תעב ורושיאל םיקוקזש םייחה תוכילהב יקבש ימ וא/ו םכח דימלת
.קדצה תא וא הכלהה תא ודגני תונקתהש הנכסה תא עונמל
האבה הלאשה

29 הבושת
ריעה סנרפ

םא רורב אל םימייקה תורוקמהמ .להקה לש ויניינע תא להנמו ריעב להקה תא גיהנמש ימ
.להקה ידי לע רחבנש וא ופסכו ודמעמ חוכב ןוטלשל הלע
האבה הלאשה

30 הבושת
ןרצח

.םיטילשה תורצח םע וירשקו ונוממ חוכמ הליהקב דמעמ לעב .1
.םיסימ םולשתמ רוטפ לשמל ,םירכונה םיטילשהמ רתי תויוכז לביק תובורק םיתיעל .2
האבה הלאשה

31 הבושת
הליפת בוכיע

ךפה ןמזה םע .םיברה תליפת תא בכעל רחא םדא יפלכ הנלבוק ול שיש םדאל רשפאמה גהנמ
רקיע .רתועל עייסיש ידכ ,רוביצה לע ץחל תריצי התילכתש ,תנקותמו תדסוממ תרגסמל
וא טופישל ףילחת וב היה אלו ןידה תיב ינפל אובל םינברס ץלאל דעונ הליפת בוכיעב שומישה
.ןוידל
האבה הלאשה

32 הבושת
"הפי ןיד תיב"

.םיחמומ םינייד לש ןיד תיב .1
םוקממ קוחר אוה םא ףא "הפי ןיד תיב" ינפב ןיידתהל םדא לש ותוכז יכ העבקש הכלהה .2
י"שר עבק ןכל .םהלש הליהקה יגיהנמ תוכמסמ קמחתהל וצרש ימ ידי לע הערל הלצונ ,וירוגמ    
.הליהק התוא תרגסמב קר איה "הפי ןיד תיב" רחא שפחל תוכזה יכ    
האבה הלאשה

33 הבושת
םייוג לש תואכרע

וניאש קוח לש ותונוילע לע הדיעה היינפה יכ ,םהילא תונפל היה רוסא ,םייוג לש טפשמ יתב
.ידוהי
האבה הלאשה

34 הבושת
:תוקבד יהמ

.םלועב יהולאה לש ושומימבו ותפישחב שחרתמה ,יהולאה םע יעצמא יתלב עגמ

:תוקבדל עיגהל לוכי דיסחה ןהב םיכרד

.הנווכב הליפתו הרות דומיל - שדוק תדובע .1
"תוימשגב הדובע" .2
.קידצב תוקבדו הברק .3
.הנווכו תועדומ ךותמ תוישעמה תווצמה םויק .4
האבה הלאשה

35 הבושת
:ברה תגהנה ןיבל קידצה תגהנה ןיב םילדבה

ןיב רשק רוניצ ,ינחור גיהנמ אוה קידצה ותמועל .תווצמ םויקב ךירדמ ,תוכלה קסופ ברה .1
.הכלה קסופ אקווד ואלו לאל םידיסחה    
אוה ,רגתסמ וניא קידצה תאז תמועל .תרגתסמ תוגיהנמ ,הרות לש הלהואב רגתסמ ברה .2
.ולהקב ברועמ    
תוכמסה רוקמ תאז תמועל .הנוממ ,רחבנ אוה ,תידסומ איה ברה תוגיהנמל תוכמסה רוקמ .3
.ולש המזירכב איה קידצה תוגיהנמל    
האבה הלאשה

36 הבושת
:םינומה תעונתל תודיסחה תא וכפהש םימרוג

.םיכרעה רבשמ לע תונעל ואבש תונויערו םיכרע תכרעמ הבציע תודיסחה - םיכרעה רבשמ .1
רבשמל הנעמ הנתנש קידצה - גיהנמ לש השדח תומד הגיצה תודיסחה - תוגיהנמה רבשמ .2
.תוגיהנמה    
תובקעב שחרתהש רבשמהו יחישמה עוזעזה בקע ורצונש תויעבל הנעמ הנתנ תודיסחה .3
.תמייקה םייחה תרגסמב הלואגה ןויערל שדח ןכות הקצי תודיסחה - יבצ יאתבש לש ותרמה    
האבה הלאשה

37 הבושת
:תידיסחה העונתב "םידגנתמה" תמחלמל תוביס

.יתרבחה םוחתב ןהו יתדה םוחתב ןה םישדח םיסופד עובקל הרזעה .1
.םכח דימלת יוזיבו הרותה דומיל תחנזהמ ששחה .2
.(קידצה) השדח הגהנה תריצי ,תמייק הגהנהב לוזלז .3
,האירבב לאה תוחכונ :ןוגכ הריפכ תודוסיכ וארנש ,תודיסחה תרותמ תודוסי דגנ תרוקיב .4
.דועו ערה רציב 'ה תדובע ,החמשב 'ה תדובע ;ימשג אוה 'ה לוכיבכ    
האבה הלאשה

38 הבושת
בוט םש לעבה

הנוכנה ךרדל עגונב ולשמ הפקשה לעבו םיינחור םירושיכ לעב היה .תודיסחה תעונת דסיימ
- טושפה םדאל הברקה תא שיגדה ,םידיסחה תורובח לש יתדה ןגיהנמל ךפה .'ה תא דובעל
התואב םעה לש ינחורה רבשמל ןורתפ העיצה דסייש העונתה .ותוא םינייפאמה טהלהו תונכה
.הפוקת
האבה הלאשה

39 הבושת
תודיסחב "טרפה תלואג"

תוחוכהמ תוררחתשה ,תוימשגה לע המשנה ,ףוגה לע חורה ןוטלש השוריפ תיטרפה הלואגה .1
.םיערה    
תא ברקל תורשפאה תא םדאה לע תודיסחה הליטמ ךכב - ומצע טרפב היולת הלואגה .2
.הלוגב םייחה ךשמהב םג ,הלואגה    
האבה הלאשה

40 הבושת
קידצה תדירי"

ותולעהל ידכ אטוחה תבשחמל תורשקתהו טושפה שיאה לא "הדירי" םזויה קידצה לש הלועפ
."היילע ךרוצל הדירי" וז ,לאב קובדל ואיבהלו אוטחלמ ותוא עונמל ,הלעמל
האבה הלאשה

41 הבושת
"יינוזמו ייח ,יינב"

תואירב תכרב ,םינב תכרב :םדאל לאה ןמ ריבעמ ,הדעה גיהנמ ,קידצהש תוכרב שולש
.הסנרפ תכרבו םימי תוכיראו
האבה הלאשה

42 הבושת
(ןחלוש) "שיט"

.תודיסחה ייחב איש תדוקנ התייהש ,גחבו תבשב תודיסחה רצחב יברה ךרועש הדועס
החמשב ,הרישב הוולמ היה "שיט"ה .ויתושרדל ןיזאהלו ונוזממ לוכאל םיכוז ויה םידיסחה
.הייתשבו
האבה הלאשה

43 הבושת
ידאלמ ןמלז רואינש 'ר

.םדגנ תופידרה תקספהל ולעפו םידגנתמה תונעט תא דירפהל וסינש םידיסחה יגיהנמ ןיב
.תופידרה תא התיחפה ותוליעפ
האבה הלאשה

44 הבושת
ןי'זולוו תבישי

דומיל לש לאידיאה שמומ הבש ,הבישי לש שדח גוסל םגד .ןי'זולוומ םייח 'ר ידי לע המקוה
לש ידסומה סיסבה התייה .(שדח ינוגרא סופד) תיתליהק לע התייה הב הכימתה .ידימת הרות
.דומילל המצע השידקמה תינחור תיליע הרציו "תדגנתמה" השיגה


            תוכן תולדות עם ישראל             תוכן מבחנים בתולדות עם ישראל