('י הדיחי) לארשי םע תודלותב םיאשונ

ב"סשת ףרוח - 913091 רפסמ ןולאש


:ןחבנל תוארוה

יצחו העש :הניחבה ךשמ

.םיקרפ ינש הז ןולאשב :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ

תודוקנ 50 - (25X2)
- חרזמה ידוהי
- ןושאר קרפ
תודוקנ 50 - (25X2)
- הריחב אשונ
- ינש קרפ
תודוקנ 100 - כ"הס    
ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח

:תודחוימ תוארוה
.תדמלש הריחבה אשונ תא תרבחמה תכירכ לע בותכ .1
.תויללכ תוכרעהב קפתסת לא ,תודבוע ךיתובושתב אבה .2


(תודוקנ 50) חרזמה ידוהי - ןושאר קרפ

(תודוקנ 25 - הלאש לכל) 3-1 תולאשהמ םייתש לע הנע

1 הלאש
היתונקתו הליהקה

:תונקת שולש ךינפל
האמה רימזיא) "[...] ומוקמל רעשה רוזחיש דע םייתנש וא הנש םיגד תונקל אלש [...]" (1)
(ח"יה
תושעל תווצמה ןמ םירעונמ םירענו םידלי תחקל דחא םושל ןיאש ונרזג הרזגו [...]" (2)
(א"לרת ונרוויל) "ןיליפתו תיציצ תווצמב וכנחתיש דע...ןתכאלמ
השעי אל...החמש םשל הדועס ותושעב ,תאז ונריעב רדה לארשי רב לכש ןקתל וניאר[...]" (3)
אל המצע הנושארה הדועסבו ...החמש התוא םשל הנושאר הדועס םא יכ הדועסה לעב
(ט"כרת ,ונרוויל) "[...] םיבורקה םא יכ ןימזי
תונקתמ תחא לכ תעיבקל יאבהש הליהקב ילכלכ-יתרבחה בצמה תא הרצקב ראת
(תודוקנ 9) .הלא
(תודוקנ 9) .תראיתש בצמה תא תונשל תונקתהמ תחא לכ הלכי דציכ רבסה
יפ-לע וא "ןיינמ בור" יפ-לע הערכה - תוטלחהה תלבק ןפואל עגונב וקלחנ תוליהק המכב
(תודוקנ 7) .תקולחמה תא רבסה ."ןיינב בור"
הבושת
2 הלאש
םידוהיה לש הקוסעתה ימוחת

.םלסיאה תוצראב םידוהיל םיינייפוא ויהש הקוסעת ימוחת השולש ןייצ
(תודוקנ 6)
תנייצש הקוסעתה ימוחתמ דחא לכ תריחב לע עיפשהש יתד וא/ו יתרבח םרוג ןייצ
(תודוקנ 9) .(םימרוג השולש - לוכה ךסב)
.םלסיאה תוצראמ המכב םידוהיה לש הקוסעתה ימוחת ולבגוה 20 -ה האמה ךלהמב
(תודוקנ 10) .הלא תולבגהל םימרוגה ןמ השולש רבסה
הבושת
3 הלאש
לארשי ץראל הקיזה

.םינוש םימוחתמ םיישקב ולקתנ ,לארשי-ץראל תולעל וצרש ,םלסיאה תוצראמ םידוהי
(תודוקנ 6) .(םוחת לכמ דחא) םיישק ינש ראת
תחא הנקתו ,לארשי-ץראל חרזמה ידוהי לש הקיזה תא תקזחמה תחא הנקת גצה
(תודוקנ 10) .לארשי-ץראל םתיילע לע הלקמה
,19 -ה האמב חרזמה תוצראמ לארשי-ץראל ולעש םילוע לש תוצובק יתש ןייצ
(תודוקנ 9) .תנייצש תוצובקהמ תחא לכ תיילעל דחא עינמ גצהו
הבושת

(תודוקנ 50) הריחב אשונ - ינש קרפ

.תולאש שולש - אשונ לכבו ,םיאשונ השולש ךינפל
(תודוקנ 25 הלאש לכל) תולאשה שולשמ םייתש לע תונעל ךילע תדמלש אשונב

ינש תיב תפוקת
.6-4 תולאשמ םייתש לע הנע הז אשונ תדמל םא

4 הלאש
סודרוה תוכלמ ףוס דע םיחאה בירמ

תוינומדק) "הז םע הז םבירב סולובוטסיראו סונקרוק םילשוריל הל ומרג הז ןוסא"
(ד"י ,םידוהיה
(תודוקנ 7) ?הז ןוסאל םיחאה ביר םרג עודמ ?ןוסאה והמ
.םעה ברקמ ול םידגנתמה לע רבגתהל ידכ סודרוה טקנש תולועפ שולש רבסהו ןייצ
(תודוקנ 9)
(תודוקנ 9) .יטסינלה-ימורה םלועב בלתשהל ידכ סודרוה השעש תולועפ שולש גצה
הבושת
5 הלאש
םעה ייחב שדקמה לש ומוקמ

.םיביצנהו סודרוה ימיב שדקמה לש דמעמב הלחש הדיריל תוביס יתש רבסהו גצה
(תודוקנ 7)
.ינש תיב תפוקתב תסנכה-תיבב תוגוהנ ויהש תויתד תולועפ יתש ןייצ
.תיתרבח הניחבמ שדקמב תוליעפה ןמ הנוש תסנכה-תיבב תוליעפה התייה המב רבסה
(תודוקנ 9)
(תודוקנ 9) .ךכל םירבסה השולש ןת .םעב לודג ינחור ללח רצי שדקמה ןברוח
הבושת
6 הלאש
הנביב זכרמה

(תודוקנ 7) .שדקמה תא הנביב זכרמה ףילחה םהבש ,םידיקפת ינש ןייצ
הנקתו ,שדקמל רכז תריצי אוה המעטש יאכז ןב ןנחוי ןבר לש תחא הנקת גצה
(תודוקנ 8) .שדקמ ילב םייחל לגתסהל ךרוצהמ תעבונש תחא
תועצמאב םוחת לכ רבסה .םעה דוכילל לאילמג ןבר לעפ םהבש םידיקפת ינש גצה
(תודוקנ 10) .המגוד
הבושת

םייניבה-ימיב תידוהיה הליהקה

.9-7 תולאשהמ םייתש לע הנע ,הז אשונ תדמל םא

7 הלאש
הנומאה רות

"הנומאה רות" םינוכמ םייניבה-ימי
תורצנל םיפתושמ םירבסה) הז יוניכ םיקידצמה םינוש םירבסה השולש רבסה
(תודוקנ 9) .(םלסיאלו
תורצנה לש תיתדה הפקשההו םלסיאה לש תיתדה הפקשהה ורשפא דציכ רבסה
?תויתד תוליהק לש ןמויק םע םילשהל
?תוידוהי תוליהק לש ןתמקה תא תורצנה תוצראב ןוטלשה רשפא דציכ
(תודוקנ 8) ?תוליהקה לש ןמויק תא הלא תוצראב יתרבחה הנבמה רשפא דציכ
הבושת
8 הלאש
הליהקה תוטלחה

לעו ירסומ ןויער לע תנעשנ היתוטלחהל עמשיהל הליהקה ירבח תא חירכהל תוכמסה
(תודוקנ 10) .ןורקיעה תאו ןויערה תא רבסה .יטפשמ ןורקיע
הצר וליא ססבתהל הליהקה רבח היה לוכי םהילעש ,םייתכלה םינועיט ינש אבה
רערעל
(תודוקנ 10) .הליהקה לש טופישה תוכמס לע
גצה .טועימה לע בורה תעד תא תופכל תורשפאה תא םימכח וליבגה םימיוסמ םירקמב
(תודוקנ 5) .תחא הלבגמ
הבושת
9 הלאש
הליהקב תוכמס ילעב

(תודוקנ 7) .ןלדתש/ןרצחה לש תוכמס רוקמו ,ברה לש תוכמס תורוקמ ינש גצה
הליהקל ןוכיסה תא רבסהו ,הליהקה םויקל ןרצחה םרת ןתועצמאב םיכרד יתש ןייצ
(תודוקנ 9) .ןרצחה לש ודמעממ עבנש
.ם"במרה יבתכ לע סומלופב יוטיב ידיל אב תוליהקב יתרבחה בוטיקה
(תודוקנ 9) .דצ לכ לש תחא הנעט אבה ?סומלופב קלח ולטנש םידדצה ויה ימ
הבושת

תודיסחה

.12-10 תולאשהשמ םייתש לע הנע ,הז אשונ תדמל םא

10 הלאש
הרבשו ןילופ תודהי

?"תוצראה עברא דעו" לש ומויקב ןילופ תונוטלש וכמת עודמ
(תודוקנ 13) .םידוהיה ייח ןוגראב הז דעו לש םידיקפת השולש גצה
דחאו ,הלכלכב דחא ,הגהנהב דחא :"לובמ"ה תובקעב ולחש םייוניש השולש ראת
(תודוקנ 12) .יכרע-ינחורה םוחתב
הבושת
11 הלאש
תידיסחה העונתה תוטשפתה

אבה ךתבושתב) ?תודיסחל םידוהי בוריקל ט"שעבה לש ולעופו ותוישיא ומרת דציכ
.(םירבסה ינש
(תודוקנ 9) ?ט"שעבה לש ותוליעפ תפוקתב העונתכ תודיסחה תא ןייפא המ
(רעב בד 'ר) שטירזממ דיגמה תמורת התייה המו ,האנלופמ בקעי 'ר תמורת התייה המ
(תודוקנ 7) ?הלודג העונתל תידיסחה העונתה תכיפהל
אבה ךתבושתב העונתה תוטשפתה תא "תידיסחה הדעה" תמקה הדדוע דציכ רבסה
(תודוקנ 9) .םירבסה השולש
הבושת
12 הלאש
ךילהתב קידצה לש וקלח והמו ,"םימכח ידימלתב קבדיהל" לש תודיסחב תועמשמה יהמ
(תודוקנ 10) ?הז
תא אטבמ םהמ דחא לכ דציכ רבסהו ,תידיסחה רצחה יווה לש םינייפאמ ינש גצה
.(תודוקנ 10) .דיסחל קידצה ןיב רשקה
(תודוקנ 5) .הליהקה יניינעב קידצה תוברועמל תחא אמגוד אבה
הבושת
לארשי םע תודלותב תובושת
ב"סשת ףרוח - 913091 רפסמ ןולאשחרזמה תודהי - ןושאר קרפ


1 הבושת
היתונקתו הליהקה

:תונקתהמ תחא לכ תעיבקל איבהש ילכלכ-יתרבחה בצמה
.ריחמ לכב םיגד תונקל םידוהיה ודיפקה גחו תבש דובכל :םיריחמ תעקפה דגנ הנקת
.םיריחמ ועיקפהו תאז ולצינ םירחוסה
םינטקה םהידלי תא םירוהה ואיצוה השק ילכלכ בצמ ללגב :םיניטק תקסעה דגנ הנקת
םייקל ועדי אלו הרות ודמל אל םידליה ,ךכיפל .החפשמה תסנרפב ורזעיש ידכ רפסה-יתבמ
.תווצמה תא
םיינעה םגו םירישעה השקה ילכלכה בצמה תורמל :תודועסב ןוממ זבזבל אלש הנקת
םייוגה .וששורתה םירישעה םג ,יתרבחה חתמה רבג ךכמ האצותכ .תוחמש לע בר ףסכ וזבזב
.וזזבו תוראופמה תודועסל וכשמנ
ירה ,בוט-םויו תבש יברעב םיגד ונקי אל םידוהיה םא :םיריחמ תעקפה דגנ הנקת
.םיריחמ תדיריל איבי רבדה ,תבש גנוע לע ךכב ורתוויש יפ-לע-ףא
.הרות דומלל םידימלתה תא ריזחי םיניטק תקסעה רוסיא :םיניטק תקסעה דגנ הנקת
יתרבחה חתמה תא ותיחפי ןמוצמצו תודועסה תלבגה :תודועסב ןוממ זבזבל אלש הנקת
.לארשי-ץראל תומורתה תא ולידגיו ,םייוגה דצמ קשועה תאו
:תקולחמה
בור ,ונייהד ,"ןיינמ בור" יפ-לע עירכהל ךירצ יכ ונעטש ויה :בורה והמ רידגהל התייה היעבה
םיבושחה ,םידבכנה :ריעה יבוט בור - "ןיינב בור" ףידעש ונעט םירחאו ;םעה ןומה ,ירפסמ
.םירישעהו
האבה הלאשה
2 הבושת
םידוהיה לש הקוסעתה ימוחת

הקוסעתה ימוחת
.תבשב דובעל אל ידכ - םייאמצע הקוסעת ימוחת
.דוח רחס ,תולכור :רחסמ
.תופרוצ ,תואוולה ,םיפסכ תעבטה ,סכמ ,םיסמ תייבג ,תואקנב :םיפסכ יקסע
.תורלדנס ,תופרוצ ,תוטייח ,תואקסרוב ,הגירא :הכאלמ
.םידיקפ ,םיאפור ,םיטמולפיד ,םינמגרותמ ,םינכוס :םיישפוח תועוצקמ
.תוניבג ,ןמש ,ןיי :ןוזמ תנכה
הקוסעתה ימוחת תריחב לע ועיפשהש םימרוגה
םע םירשק ,רתוי ההובג הלכשה תמר ,תופשה תעידי ,םידוהיה וליגש המזויה - רחסמ -
- .םיינוריע םיזכרמבו למנ ירעב הבישי ,תורחא תוצראב םידוהי
הטילש ,הלכשה ,המזוי - ('וכו םיאפור ,םיטמולפיד ,םינמגרותמ) - םיישפוח תועוצקמ -
םהירושיכ תוכזב םידוהיב ןומא רתוי הנתנ תטלשה הבכשה - םיאפור .'וכו תופשב
.םתונמיהמו
םיפסכב קוסעלו תיבירב תוולהל םימלסומה לע לחש יתד רוסיא - םיפסכו תואקנב -
םה םייוגל םירציימ םה רשאכ ,ןכ ומכ ."ועיגימ הנהנה לודג" :יתד םרוג - הכאלמ -
.םייוצר
האוולה ,תורוע דוביע ,הגירא) - םימלסומל םירוסא וא םייוזב םיבשחנש תועוצקמ -
.(ןיי רוציי ,תיבירב
.םימלסומה לע רסאנ יכ םג - ןיי .תורשכ ימעטמ :ןוזמ תנכה -
תולבגההו םימרוגה
תודמעמ םידוהיה לש םהילגר תקיחדל האיבה תימלסומה תיתדה תואנקה תורבגתה -
.תוילכלכ
ןיב תוחיתמ ררועו תוימואל תופיאש קזיח תוימלסומ תוצרא לש תואמצעה תלבק ךילהת -
.םידוהיל םימלסומ
.םידוהיל האנשה הרבג לארשי תנידמ תמקה תובקעב -
.תילכלכ הילפא לש תוינידמ ץמיא הקירפא-ןופצב ישיו תלשממ ןוטלש -
.ילכלכ עקר לע האנק -
האבה הלאשה
3 הבושת
לארשי-ץראל הקיזה

:היילעל םיישק
וא יבש ,דוש תנכס ,העיבטו תורעסל ששח ,םינכוסמו םישק הגלפה יאנת - םיכרד תנכס
.תוירבדמב םיוודב וא םי ידדוש ידיב הגירה
בצמה ינפמ ששחה ,םיאצויה לע סמ תלטה ,תוברה ךרדה תואצוה - םיילכלכ םיישק
.לארשי-ץראב השקה ילכלכה
.החפשמה ןמ קותינב ישוקה ,היילעל החפשמה לש תודגנתה - החפשמ
.ץראה תביזע ינפב םיישק וביצה - תונוטלשה
לארשי-ץראל הקיזה קוזיחל תונקת
.לארשי-ץרא יבשויל תושדקהבו תומורתב ,םיסמב ,םימולשתב בויח -
.לארשי-ץראמ םיחילשל הפי ןיעב עייסל -
.ל"וחב עקתשהל ובלב ןתיי אלש ידכ ,םיחוורמ םיתב תונבל אל -
לארשי-ץראל היילעה לע תולקמה תונקת
.לארשי-ץראל היילע ןממל ידכ הרות רפס תריכמל רתיה -
.(היקרוט ,סודור ,רימזיאב) לארשי-ץראל תולעל םינווכתמל הליהקה יסמב תולקה -
.טג הל תתל ותוא ןיפוכ ,ברסמ הלעבו לארשי-ץראל תולעל הצורש השיא -
.וירוה תודגנתה תורמל ורדנ תא םייקל בייח ,לארשי-ץראל תולעל רדונש םדא -
ןהיעינמו חרזמהמ םילוע לש תוצובק
םייברעמה תיילע
יאנתב רופישל ואיבה ןוכיתה םיב תומצעמה תטילשו םיתפרצה ידיב רי'גלא שוביכ -
.םיה יביתנב ןוחטיבה
.ץראב םידוהיה בצמ תא הבוטל הניש ילע דמחומ ידיב לארשי-ץרא שוביכ -
.תורזגו תוערפמ הקירפא-ןופצ ידוהי ולבס 19 -ה האמה ךלהמב -
ידימ לארשי-ץרא תא תונקל םידמוע םידוהיה ירישע יכ וקורמל ועיגהש תועומש -
.םינאמתועה
ןמית ידוהי תיילע
.ץראב בושייה לודיג לע הרושבה תא ואיבה ץראהמ םיחילשה -
.תיטילופו תילכלכ הניחבמ ןמיתב םידוהיה בצמ תא רימחה םינאמתועה ידי-לע ןמית שוביכ -
.לארשי-ץראב םיבר תומוקמ הנק דלישטורש תועומשה -
.לארשי-ץרא לש החבשב ורפיס םהבש םיבתכמ וחלש ץראל ועיגהש םינושארה םילועה -
.ןוקירטונב יחישמ זמר - ב"מרת תנשב -
ןאטסידרוכ
.תופידרהמ וטלמנ
(קאריע) לבב ילוע
.לבבמ םיבר םילוע ועיגה ,דדגב לש םיבושחה הינברמ היהש ,ינמ והילא 'ר תיילע תובקעב -
האבה הלאשה

הריחב יאשונ - ינש קרפ


ינש תיב תפוקת

4 הבושת
סודרוה תוכלמ ףוס דע םיחאה בירמ
אמורל דובעש / םיאנומשחה תכלממ ץק / םידוהיה לש תינידמה תוריחה ןדבא - ןוסאה
.דבוע סמ תלטהו
ךכ רחאו סורואקס) םיימורה םיאיבצמה לא םתמזויב ונפ םיאנומשחה םיחאה - רבסהה
.םהיניב השוריה ךוסכסב וברעתיש (סויפמופ
:םעה תודגנתה לע רבגתהל סודרוה השעש תולועפה
.(םירצבמ ,הרטשמ) הדחפהו חוקיפ לש ןונגנמ םיקה -
.םעהמ םינומא תעובש עבת -
.יאנומשח-תיב תוכלמל םיברוקמה תא גרה -
.סונוגיטנאב וכמתש םילשורי ירישעמ 45 תגירה -
.וינמאנמ השדח םינהוכ תלוצא הנימ -
.ןלמל הפיפכהו הנוהכה לש החוכ תא םצמצ -
.לילגה יאנק תא גרוהל איצוה -
.ןירדהנסה לש ינידמה הדמעמב עגפ -
:יטסינלה-ימורה םלועב תובלתשהל סודרוה לש תולועפה
.תוינוויה םירעב סוטסוגוא רסיקה דובכל םישדקמ הנב -
.םילשוריב םג ,רסיקה לש ומש לעו ודובכל םיקחשמו תויורחת ךרע -
.םינוניגה לכ םע תיטסינלה רצח גיהנה -
.לארשי-ץראל ץוחמ תויטסינלה םירעב תיפסכ ךמת -
."םייטסינלה םיכיסנ"ל וכפהיש ידכ ,אמורב וכנחתה ךלמה ינב -
.הירסיקל ןוטלשה זכרמ תא ריבעה -
האבה הלאשה
5 הבושת
םעה ייחב שדקמה לש ומוקמ

:שדקמה דמעמב הדיריל תוביסה
.שדקמה לש יתדה ודיקפתב העגפ הנוהכה לש ירסומה הדמעמב הדיריה -
.שדקמה לשו םילשורי לש תובישחבו תויזכרמב העגפ הירסיקל םילשורימ זכרמה תטסה -
.תסנכה-תיבל שדקמה-תיבמ דבוכה זכרמ תקתעהל האיבה םימכחה דמעמ תוססבתה -
:ינש תיב תפוקתב תסנכה-תיבב תוגוהנ ויהש תולועפה
הרותב האירק -
הליפת -
הרות דומיל -
(ןיד-תיב) הכלה תקיספ -
דסחו הקדצ ילעפמ -
תיתרבח הניחבמ תסנכה-תיב ןיבל שדקמה ויב ינושה
(תוינויווש לע שגד) .םלוכל השודק יקוסיע לש יעצמא יתלבו יממע יוטיב רשפא תסנכה-תיב
.םינהוכ ידי-לע קר שדוקב קוסיעה שדקמב ,תאז תמועל
:שדקמה ןברוח םרגש ינחורה ללחה רבסה
.חצנל דומעי שדקמהש הנומאב העיגפה לשב תישפנ הקוצמ רצי ןברוחה -
.ינחלופ זכרמ רדעיהב ויקולאל םעה ןיב ישחומה רשקה תא קתינ ןברוחה -
.רהטיהל וא תונווע לע רפכל תורשפא ןיא - םוגפ םלוע אוה שדקמ ילב םלוע -
.הנוהכה לש תוכמסה רוקמב העגפ שדקמה תדובע תקספה -
.םילשוריב ןירדהנסה תלועפ התבשוה -
האבה הלאשה
6 הבושת
הנביב זכרמה

:םידיקפתה
.התעשב ןירדהנסכ תונקת ןקתלו תוכלה קוספל רומאש ,שדקמל יפולח הגהנה דסומ -
.תוצופתל םג - שדקמלו םילשוריל יפולח יתדו ינחור זכרמ -
:שדקמל רכז תריציל הנקת
.שדקמל ץוחמ בלול תליטנ -
.םינהוכ תכרב -
:שדקמ אלל םייחל תולגתסהל הנקת
לודג ןיד תיב ינפב תודע ןתמ -
.החנמה דע קר אלו םויה לכ תודע תלבק -
.שדוחה דע ידי לע תבשה לוליח רוסיא -
.רגה תובוח -
הנביד לאילמג ןבר לעפ םהבש םימוחתה
:םידוהיהמ םירצונה תקחרה (1)
."םינימה לע" תליפת תעיבק -
.הז סקדוקב וללכנ אלש םירפס לוספל ידכ - שדוקה יבתכ תמיתח -
הדיחאל תיתכלהה תכרעמה תכיפה (2)
הקיספה דוחיא -
.הדגהה ,חספ ליל רדס ,םיגחל שדח ןויבצ -
.דיחא הנש חול תעיבק -
.בורה תערכה תא לבקל ובריסש םימכחל תודגנתה -
האבה הלאשה

םייניבה-ימיב תידוהיה הליהקה

7 הבושת
הנומאה רות
.םייעבט-לע תוחוכ ידי-לע ענומכ ספתנ ירמוחה םלועה לכ -
.תומוצ ,הליפת :הנומאה ביבס םיענ םדאה ייח לכ -
םלועב ,תוחרזאל הווש תומלסאתה יברעה םלועב :הנומאה ביבס ושבגתה הרבחהו רטשמה -
.(םילסווה תועובש) תורצנה לע ילדואפה רטשמה ססבתה ירצונה
הזה םלועהמ ,ןדע-ןגו םונהיגמ ,םיקולא טפשממ תעפשומ םדא לכ לש הנחבהה תמרונ -
.תובאה יכרדמ ,אבה םלועהו
.לאדיאכ תונפגס -
.אבה םלועב םדאה תבוט תא חיטבהל םדיקפתו ,תדה יקוח םה םיקוחה -
.םייתד םיחנומב םיספתנ (יתוכמס רוקמ) טילשהו הנידמה -
."ימע וחכשי ןפ םגרהת לא" אוה םידוהיה לש יתדה דועייה - תורצנה תפקשה
םיאשר םה לע ךכ לעו ,(רפסה םע) לאה רבדל רבעב וכז םידוהיה - םלסיאה תפקשה
סמה תא ומלשיש ידכ םתוא עינכהל שי ךא] םהייח לעו םשוכר לע ןגהל שיו ןוחטיבב תויחל
.[םילפש ויהיו
םיניינועמ ויה יכ ,הליהקה תמקהל תויגליבירפ ונתנ םיטילשה - תוליהקה תמקה
תוידמעמה תוצובקה ראש ןיבמ תחא - תידמעמ הצובקכ וספתנ םידוהיה .םידוהיה תורישב
.תיביטרפואוקה הרבחה תא וביכרהש
האבה הלאשה
8 הבושת
הליהקה תוטלחה

.וינב לש לרוגה תופתושו לארשי תודחא .תידוהיה תידדהה תוברעה :ןויערה
.ןיד-תיב לש וזכ תוכמסו ףקות שי הליהקה תגהנהלש תעבוקה הכלהה :ןורקיעה    
םייתכלהה םינועיטה
הביא ול רטונ םיניידה דחאש שח אוה םא ,רחא ןיד-תיב ינפב ןיידתהל שקבל יאכז םדא -
.םייביטקייבוא ויהי אל וילוקישו
המכחב ונממ לודג אוה םא ,רחא ןיד-תיב לש ויתוטלחהו ויקספ תא לטבל לוכי דחא ךיד-תיב -
.ןיינמבו
םיקוחר םה םא וליפא ,םיחמומ םינייד ינפל - "הפי ןיד-תיב" ינפב ןיידתהל םדא לע הווצמ -
.וירוגמ םוקממ
תא לבקל שארמ טועימה םיכסהש הרקמב קר טועימה לע ונוצר תא ףוכל תוכז שי בורל -
.להקה תעיבק
.םימכחה - "הליהקה ינקז" לש םתורמל איה הליהקה תגהנה תופיפכ -
.בורה יפל םיכלוה ןיא םיסמה תייבג לש הרקמב -
האבה הלאשה
9 הבושת
הליהקב תוכמס ילעב

ברה לש תוכמסה תורוקמ
שרפל ךמסומ אוהש ונוחטיב ןכ ומכ) תרוסמה ןכותב ותואיקב אוה ברה לש תוכמסה רוקמ -
.(התוא
איקבו ךמסומש ימכ הליהקה ירבח דצמ וילא תוינפה) הליהקב "תינטנופס"ה להקה תעד -
.(םהיניעב
:ןלדתש / ןרדחה לש תוכמס רוקמ
.תוכלמל הברקה -
.ברה ורשוע -
:ןרצחה םרת םהבש םיכרדה
.תורזג לוטיב -
.תוכלמב םידוהיה יניינע תרדסה -
.תופידר ינפמ הנגה -
ןוכיסה
םיררוג ויפלכ סעכהו האנשה ,רטפנ וא טילשה רצחב ודמעמ תא דבאמ ןרצחה רשאכ -
.התא ההוזמ אוהש ןוויכמ תידוהיה הליהקל םג תורבעומ הלאו ,תומשאה
:םהיתונעטו סומלופב םידדצה
םימכחו תוליהקה יגיהנמ :דגנ
תא וניבי אל םבור :ןאכמו ןאכמ םיחריק םידמולה תא ריאשי ם"במרה יבתכ דומיל -
.התרותו תודהיה תונורקע תא וריכי אל םג - רחא דצמו ,היפוסוליפה
.םתד תא ורימיו ץחלהמ ועפשוי תודהיה יכרב לע וכנוח אלש םישנא -
לוזלזבו תוללוה ייחב ,ם"במרה לש היפוסוליפה דומילב ולגדש ,םינרצחה תא ומישאה -
.תווצמב
:תוליהקה ירישעו םינרצחה :דעב
.ההובגה תירצונה הרבחב םבוליש לע הלקמ היפוסוליפב הלכשהה -
תמדוק ףא העידיהו ,(הדובע) תווצמ םויקו (העידי) יפוסוליפ ןויע איה "המלשה הדובעה"
.םלשה שיאה ונניא ,תווצמ םייקמ קרש ימ .תווצמה םויקל
האבה הלאשה

תודיסחה

10 הבושת
הרבשו ןילופ תודהי

:ןילופ תונוטלש תכימתל הביסה
.םמצע ןיבל םניב םידוהיה יניינע לש ליעי לוהינ -
.םידוהיה יסמ לש החונ הייבג -
:םידוהיה ייח ןוגראב דעווה דיקפת
:םידוהיה רוזיפ בקע ורצונש תויעבל ידסומ ןורתפ
.דחואמ סיסב לע תוליהקה תא ודימעהש תונקת תעיבק -
.תונטקל תולודג תוליהק ןיב םיסחיה תרדסה -
.(םינישלמו םינרתח דגנ תונקת) ןוחטיבל הגאד -
.הדידנה תוסיו -
.הכלהב העיגפ ילב תיביר תייבגב קוסעל תורשפא ןתמ -
.םירפס תספדה לע חוקיפ -
.ךוניח תוינידמב תוברועמ -
:הגהנהה םוחתב םייונישה
ץחל וליעפה םה ."תוררשל םיברוקמ" וא "םיפיקת" וארקנש םישנא לש הקד הבכש הרצונ -
"םיפיקת"ה ןיב םיחתמ ויה .םהילע וטלתשה ףאו להקה לש םייונימב וברעתה ,תוליהקה לע
.תוגיהנמה לש היצמיטיגלה דוביא - ךכמ האצותכ .תיתרוסמה הגהנהל
."תוצראה עברא דעו" לש תוכמסה לוטיב -
:הלכלכה םוחתב םייונישה
.הלכלכה םוחתב רקיעב הליהקה תוכמסב םוסרכל ואיבה (םירישעה רקיעב) םירגהמה
לטנה תא הדיבכה וזו תימוקמה הלוצאה תא התלעה ןילופב יזכרמה ןוטלשה תשלוח -
.ילכלכה
.תונצבקל ורדרדיה ףאו לוכ ירסחל וכפהנ םידוהי -
.תיסחי דבוכמ קוסיעל הבשחנש ,הכאלמל ונפ םיבר -
.םידמלמ ,םינבר ,םינייד לש ילכלכה םבצמב הערל יוניש -
יכרע-ינחורה םוחתב םייונישה
.ףסכב התנקנש תונבר -
.םעה יפלכ השדחה הרישעה הבכשה לש תוריהיהו רוכינה -
תוקחרתהו רוכינ .הרותה דומילו הכלהה לש םדמעמ תשלחה :תינחורו תירסומ הדירי -
.םימכח ידימלתמ
האבה הלאשה
11 הבושת
תידיסחה העונתה תוטשפתה
:ט"שעבה תמורת
.התחוור ןעמל הליהקה ךותב לעפ -
.לאה תדובעב םכרד לע ןגהו םעה יטושפל דהוא סחי הליג -
.הליהקה ינב לש תוימוי-םוי תויעבו תוינחור תוקוצמ רתפ -
:ט"שעבה תפוקתב העונתכ תודיסחה ןויפא
.יטסיטילא ,םצמוצמ םידיסח גוח -
:האנלופמ בקעי 'ר תמורת
.תודיסחה תעונת לש היגולואדיאל יתורפס יוטיב ןתנ -
.קידצב קובדל השירדה תא עבק - קידצה ןויער תא חתיפ -
.טושפה םדאב םג - לוכב תוהולאה ייוליג לש ןויערה תא חתיפ -
:שטירזממ דיגמה תמורת
הניחבמ לקהש םוקימ - ןילהוו ךלפב שטירזמל (ןילופ םורד) 'זובי'זמ העונתה זכרמ תא ריבעה
.תודיסחה תרות תצפה לע תיפרגואג
.תודיסחה תעונת לש הצפהל תיתשת תריצילו הארוהל רסמתה ובש ,עובק זכרמ םיקה -
:העונתה תוטשפתה תא הדדוע "תידיסחה הדעה" תמקה דציכ
רוזיפ לש בצמב םג הדעהמ קלח תויהל היה רשפא - תילאירוטירט-לע איה תוכייתשהה -
.יפרגואג
.תישיא הריחב ךותמ תוכייתשה -
.םייתרבח םירדסהלו םיגהנמל רושקש המ לכב ,םישנאה ןיב תוציחמ תרסהו ןויווש תגהנה -
.(הטיחש ,הדנרא) הליהקה לש םידיקפת לע תידיסחה הדעה תוטלתשה -
.תידדהה הרזעהו ףותישה ,אתורבחהמ האצותכ תוכייתשהה תשוחת קוזיח -
האבה הלאשה
12 הבושת
הדעהו דיסחה ,קידצה
:םימכח ידימלתב תוקבדה תועמשמ
.קידצב קובדל וילע ךכל עיגהל ידכו ,'הב תוקבד לש הגרדמל ודבל עיגהל לוכי אל םדא
:קידצה לש וקלח
הלעמ אוה זאו ,ותבשחמל תורשקתהה תאו טושפה דיסחה לא "הדירי"ה תא םזוי קידצה
.רתוי ההובג הגרדל ןילוחה תובשחממ ותוא
יווהה ינייפאמ
"שיט" -
הליפת -
"לטיווק" -
:קידצה םע רשקל יוטיבה
תולעתהל עיגהל םידיסחה וויק יברה לש תימשגה הדובעב תופתתשהה ךרד - שיט -
.יברה לש השרדה ןמ הארשה ולביק ,ןכ ומכ .תוקבדל וא תינחור
.(ינוזמ ,ייח ,ינב) יברהמ הכרבה תשקב - לטיווק -
.םיוסמ חסונב הליפת ,וידיסחל קידצה ןיב תידדהה תולתה - הליפתה -
הליהקה יניינעב קידצה תוברועמ
הדנרא -
םייובש ןוידפ -
הטיחש -


            תוכן היסטוריה             תוכן מבחנים בהיסטוריה