היורט תודלות הלאידי לע הדסונ ריעהש תרפסמ תחאה .תונושמו תובר תודגא ףוטע היורט ריעה לש הרבע
!ןיינעמ) לובמ ערא ןכמ רחאל .האידיא םילגה-תבו (םיתכב רהנ) רדנאמאקסל ןב היהש רסיוט
.סואיז לש ונב סונאדראד קר לצונ ונממו (לובמ לע רפוסי אל היתודלות תישארבש ץרא ןיא

אסה סורט לש וינבמ דחא .היורט ריעה תארקנ ומש לעש סורט היה סונאדראד לש ודכנ
.תחאל ויהו םירעה יתש ודחאתה ךכ רחא .היורט דיל סאיליא ריע דסייש ,סוליא

לש תוערואמל םיעיגמו (םילאה רה) פמילואה לש הדגאה תולעממ םידרוי ונא טאל טאל
םינבה ינש .(תונב רסירתו םינב 50 -ל בא) םאירפ אוה ונימיב היורט לש ןקזה הכלמ .שממ
.היורט לש היתורצ וליחתה ,הז סיראפ םע ,ומעו .סיראפו רוטקיה םה רתויב םימסרופמה
סיראפ בהאתה הטראפסב ורוקיב תעשב .השיא ...ןבומכ התייה תורצל ירקיעה םרוגה יכ ףא
םיאחאה .בוטה הנוצרמ וירחא הכלה איהש ןעוט סיראפ .תויאחאה םישנב הפיה ,הניליהב
ןוויכמ ,דבלב הלתמא ןתנ הזו .היורטל האבוה איה הכ ןיבו הכ ןיב .הפטחנ איהש םינעוט
איה הרישע היורט ריעה .יאגאה םיה לש םייחרזמה םיפוחה לא ןיע םינוויה ושטל ןמזמש
םיכשומ ןכ ומכ .חרזמה תשביו ברעמה תשבי ןיב רחסמל רבעמ-ריע התויהב רקיעב ,דואמ
ןברוח זאמ דואמ וחנזוה רשא ,הנטקה היסאבש לזרבה תורכמ םינוויה םייפוריאה תובל תא
.םיתחה תוכלמ

.היתודלותב תישישה םעפב רבכ םירמוא שי ,הפיה היורט הלפנ התע


היורט תומוח8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג