םורדהו ןופצה ןיב םולש םכסה

תח - םירצמ הפקתה יאל הזוחה ירוחאמ רתתסמ המינידמה ונרפוס תאמ

תורתוס תורבס יתשל אשונ שמשמ תיתחה תוכלמה ןיבל םירצמ ןיב התע הז םתחנש הזוחה
.םינוש םיפיקשמ לש םהיפב

.ינשה ססמער הערפל םלשו טלחומ ןוחצינ הזוחב םיאור םירצמה

יוטיב הזוחב םיאור - ,ששותחב םיינידמה םיפיקשמה בור םללכבו - םלועה תונידמ ראש
.םיתחהו םירצמ ןיבש םיסחיב ןואפיקל

םיירצמה "תונוחצינ"ה
,ירצמ ןוחצינכ עסמ לכ ראתל - יחכונה ךלמה לש דחוימבו - םיירצמה םיטילשה לש םתמגמ
סחייתהל שיש םירבדה םיארנ ךכיפל .ידמל הפי העודי ,הנייהת רשאכ ויתואצות הנייהתו
ינפל םלוא .םירצמ חסונ תוברברתה אלא הב תוארל אלו תוגייתסהב תיחכונה םתנעטל םג
.םתנעט תא קמנל םירצמה םישקבמ דציכ קודבל יאדכו ןכתי ןכ השענש

רשא םולשה-תעצה תא םזיש - ססמער אלו - םיתחה ךלמ שילישותח הז היה יכ םנייצמ םה
לע - םירצמה םינעוט - הזה דעצה תא תושעל "וצלאנ" םיתחה .הזוחה תכירע ידיל האיבה
לשבו ,סטנורואהו ינאטילה קמעל דע תימורדה ןענכ תא "הנורחאל" שדחמ שבכ ססמערש ידי
.ןופצב םיתחה ןוטלש לע ומייא ךכ

.תונורחאה םינשה לש םייאבצה תוערואמה םע תבשייתמ הניא וז הנעט יכ איה הדבועה וליאו
םיחטש שדחמ שבכ הלא תועסמב יכו ,ןענכב תועסמ המכ ךרע ססמער יכ רבדה ןוכנ םנמא
ןונבלה רה לש םיימורדה ויתונורדמל הערפ עיגה זאמ םלוא .םיתחה ידיב ןכ-ינפל ולפנ רשא
.הנופצ וישוביכ תא ביחרהל ןויסינ לכ השע אל ,הנש הרשע םיתש ינפל ,ינאטילה תעקבלו


םיירצמ םילייח רוט

םייתח םילייח רוט


?יממ דחפ ימ
בורק ,ךכיפל .םירצמה םינעוטש יפכ ,תירצמ השילפמ ששח שילישותח יכ חינהל השק ךכיפל
רחאל - יתחה אבצה דגנ לודג הדימ-הנקב ברקב ךבתסהל דחפש אוה ססמער יכ יאדוול רתוי
.שדקב הנש הרשע-שש ינפל עראש המ

רבדה .םדצמ ןוחצינ רבדב תוירצמה תונעטה לכל םוקמ ןיא תודבועה חכונ ירה ,םינפ לכ לע
אלו ,ןחוכב וזל וז תולוקש ןה יכ ףוס-ףוס וריכה תומצעמה יתשש אלא וניא וז תירבל איבהש
יהוז ןכא יכ םיטילשה ינש וענכתשה שדק ברק רחאל .הינשה תא תחאה עירכהל הנלכות
,ןמז ותואבו םוקמ ותואב םולשל ןתמו-אשמב סנכיהלמ םדעב הענמ םתוואג קר .תואיצמה
.רצק ןמז רחאל וא

דעצה תא השעיש םיתחה ךלמל חינה ירה ,שילישותחמ הברהב האג ונה ססמערש רחאמ
עיצהש רחאל םלוא .רבדה השענש דע הנש הרשע-ששמ תוחפ אל ורבע ךכ וליפאו .ןושארה
.התוא לבקל ססמער רהימ ,ותעצה תא יתחה ךלמל

רושא דצמ םויאה
ידיב ינטימ ןברוח :וז העשב םירצמ םע תירבל ףואשל דואמ בוט םעט שילישותחל שי
.םיתחה תוכלמל תורצ רשבמ רושא ךלמ רצאנמלש

השמישש ןמז לכ קר הנממ םלעתהל ולכי םיתחהש הדבוע וזו ,הנשל הנשמ תקזחתמ רושא
םיתחהו ;םלועה ןמ רבעו הזה ץיחה סרהנ התע םלוא .םיתחה תוכלמ ןיבל רושא ןיב ץיח ינטימ
םיפיקשמ תרפל רבעמ יכ - םדוק הב וסנתנ אלש המיענ-יתלבה השגרהב םויה םיסנתמ
לא לכ רצאנמלש תא ענכשל שיש הנקסמל עיגה שילישותח יכ יאדוול בורק .םירושא םהילע
.תונידמה יתש ןיב התע דירפמה רהנה תא תוצחל ול

הרזע הזוחה חיטבמ ןכ .ירושאה ךלמל םיאתמ תוא שמשל ודיקפתש ,םירצמ םע הזוחה ןאכמ
.םיתחה ימוחתל שולפל תאז לכב טילחת רושאש הרקמב הליעי תיאבצ

הווש דמעמ
שילישותח תא וצליא תומיוסמ תויסנ יכ הדבועב םירצמל ינידמ ןוחצינ םושמ שי יכ שיחכהל ןיא
.תורחא תוידוסי תודבוע יתשמ םג םלעתהל ןיא תאז םע .ססמער םע ןתמו-אשמב חותפל
.רושא לש התמצעב אלא םירצמ לש התמצעב אל תוצוענ וללה תוביסנה .א
.םידדצה ינש ןיבש טלחומה ןויוושה תא טילבמ םיתחהו םירצמ ןיבש הזוחה לש חסונה םצע .ב9 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג