םייוגב געלל התייה םירצמ

רערעתמ ץוחה רחס ;םיאלפ דרי ירצמה עבטמה רעש- ןשוג -

םייפנכ ול השע תונורחאה םירצמ תוכמ עמש יכ עדונ התע הז ןאכל ועיגהש םירחוס יפמ
רותפכו תליאמ ,םנוע דולמ ,םיחולסכו םיסורתפמ ,המרגותו תפיר זנכשאמ .לבת יבחר לכב
םירחוס .ולא תוכמ לשב םירצמ םהל התכז רשא געלהו קוחצה ידה עיגהל םיכישממו ועיגה
תורצחב יכו ,םירצמה לש רחסמהו ץוחה ירשקל םוצע קזנ ומרג תועומשה יכ םינייצמ הלא
תוירצמ תורוחסל השירדה .םירצמ לש החוכל לוזלזב סחייתהל ולחה םינכשה םיכלמה
עבטמה רעש םג .היתוכמבו םירצמ יוודמב תועגונמ ןתויהל ששחה לשב ,םיהדהל דע התחפ
.םניח-יצחב םיקוושב רכמנ אוהו ,םיאלפ דרי ירצמה

וסנ םירצמב תוחנל ורמא רשא םיה ייוגמ םישלופה תוניפס יכ תרמואו הפיסומ העומשה
םי תולוצמב עובטל ול בטומ יכ ריהצה ,רותפכ ינרסמ דחא ,סואלנמ .תופגמה דחפמ םשמ
יתלפהו יתרכה ונפה תאז רחאל .םיניכו ןיחש תכומ ץרא שובכל רשאמ םירוביגה ויחא ןיב
.ותחנ םשו ,ןענכ ץראל םהיתוינא תא8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג