םירצמב תויושגנתהו תומוהמ

ןומראה ינפל תונגפה - םישדקמל ץרפתמ םעה - דבכ בער- ןומא אנ -

םיפיקשמ .הנידמה ןהב התכוהש תוארונה תוכמה תובקעב םירצמב תררוש םיללכ המהדת
הנכס םירצמל היופצש ירה ,ללכה ןמ אצוי והשמ הרקי אל םאש הרבסה תא םיעיבמ םירז
.תטלחומ תוטטומתה לש

לע רעתסה בערה םעה .רואיה ץראב תודשה לכ וברח םיפיקשמ םתוא לש םתודע יפל
םירפכה יבשוימ םיברו ותבש רואיה לע תונפסהו גידה .םהיתורצוא תא זזבו םישדקמה
רסח דמוע ןוטלשה .תוחרואה ירבוע לעו םיכרדה לע וטשפו םידדוש תויפונכב ונגראתה
םשפנ תא וטלימ םירתונהו ,וחצרנ םירפכב ךלמה יביצנמ םיבר :וז תוערפתה לומ םינוא
.הריבה ריעל וסנו

.ץראה יבחר לכב תומוהמה תוכשמנ וז העידי תריסמ תעשב

ןוחטיבה תוחוכ םע תושגנתהב םיעוצפו םיגורה
.חתפנרמ לש ונומרא לא תיקנע הנגפהב לומתא ודעצ םיבער םירצמ לש תובבר - .ןומא אנ
יפלוש םילייחה תרובגת .ןומראה לא אובל וסרהו םילייחבו םירטושב םינבא ודי םיניגפמה
וגרהנ םיבר .םינומהה לע ורעתסה ,וז הרטמל דחוימב ונמואש ,לזרב בכרב םיוולמ ברח
.םיסוסה ילגרב וסמרנ םהמ םיבר דועו ועצפנו

םיבולה יטבש םע תוברק
אנאדראש ,השרוח יטבש לש בר ברע םמעו םיבולה יטבש יכ תרסומ העומשה - .ןומא אנ
וחלשנ םיבר אבצ תוחוכ .רואיה קמע לש ותומלש לע םימייאמו רבדמה ןמ וצרפ השויאקאי
.לובגה ךרוא לכל םישוטנ .תוברקהו רפסה ירוזאל

םירצמה לש הנומאה תודוסי ועגפנ
דחפ הב וערזו םירצמב םייחה תא וקתישש תומדוקה תוכמה לכ םג יכ םיריכזמ הזל רשקב
.םירצמה לש הנומאה תודוסי לכב תושק ןה םג ועגפ ,הכובמו

תאו ;רואיה לא ,יפאח לש וחוכ לע הדגאה תא לאל המשש ,םדה תכמ תא ריכזנ םא יד
התע דעש .םימוטרחה תאו ,םירצמ ינהכ תא רפע דע וליפשה רשא ,םינכהו ןיחשה תוכמ
ונלוכ ירה - ץראה ןיע תא הסכ רשא ,הבראה תכמו ;םירצמ יוודמו םדא ינב יעגפמ םילענ ויה
.ודי הרצק יכ תוא - וניע ךישחה רשאכו ,ער לאה לש וניע איה שמשה יכ םיעדוי

אל יכ ,םחוכ-ספא תא חיכוה השמ .םהיהולאב םג םא יכ ,םיטפשה ושענ םירצמב קר אל
.המה םיהולא8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג