ותארקל תאצוי השמ תשא הרופצ.ביבאה שדוחל רשע םינש .ןידמ

בהזו ףסכ םיסומע םילמג תואמ שלש תב החרוא שארב לודגה ןהכה ורתי םויה אצי ןידממ
ןמגרא ןויריפא אשונ למג עסופ החרואה שארב .בר רקבו ןאצ םהיתובקעבו בורל םידגבו
המוקר קד ןוטא היושע הרוחצ תוכלמ תחמש השובל ,השמ לש ותשא הרופצ ובו ראופמ
.רזעלאו םשרג ,איבנה לש וידלי יאשונ םילמגה הירוחאמ .תלכתב

לארשי ינב שארב השמ אובי הב ךרדה העודי ורתילש םירובס .הברעמ האצי החרואה
.ותארקל אצי אוהו ,םירצממ

.םיאצויה תא הוויל םיניידמה ןיבמ בר םע8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג