תודליימה יתש רכזל דובכ:האבה העדוהה םוסרפל ונל הרסמנ םירמ תיבמ
ידכ ,בא יתב לכמ םישנ תוחלשמ רוח תיבב הנספאתת ,שמשה תדר ינפל ברעה"
תא ונתביזע ינפל דובכ ןהל קולחלו ,העופו הרפש תודליימה לש ןהיתורבקל תולעל
."םירצמ

.העדוהה ןושל ןאכ דע

םירבעה ינב תתמה לע הרזגה רזגיהבש תוירבעה תודליימה יתש ןה ולא העופו הרפש רוכזכ
העופו הרפש ךא .דוליה ןבה לכ תא םינבואה לע תימהל ינשה ססמער אוה ,הערפ ידי לע ווצ
דבלב וז אל ןהו ,ץירעה טילשה הערפ הז יהי ולו ,םדא תארי אלו ןבלב התייה םיהולא תארי
ץרופ דוע םעהש הערפ האר רשאכ יכ .ללוש והוכילוהו וילע ומירעהש אלא ותווצמכ ושע אלש
ול ומכחתה העופו הרפש ךא .הדוקפה יולמ יא לע ןידל המחב תודליימל ארק םויל םוימ ברו
:ןרמואב
."ודלייו תדליימה ןהילא אובת םרטב ,הנה תויח יכ תוירבעה תוירצמה םישנכ אל"
תא ליצהל הלודגה ןתקדצ תוכזב יכ ,ןלומגכ ןהל קינעה 'הו ללוש הערפ תא וכילוה תודליימה
-ירפ ןהל ןתיו םיתב ןהל הנב - םהיחא םע ןה וביטיהש המב םיהולא םהמיע ביטיה םמע ינב
.הנה דע הרפשו העופ ויה תורקע יכ ,ןטב8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג