ףסוי תאווצ המייקתנ

ןותאנחא ןומראמ ואצוה ויתומצעופסאתנ ,תוצחב הלילה האיציה רבד לע עדונש ירחא המ ןמז ,רקובה לש תונושארה תועשב
איצוהל ,םסרופמה ןותאנחא ןומראל םשמ תאצל ידכ ,ןורהא תיב דיל םירבעה וניחא ינומה
.ןענכ ץראל ונתא םתולעהלו םש םיטונחה ףסוי תומצע תא

תובחרו תוכורא תורושב .יגיגח היה םשובל םגו םיפסאנה לכ ינפב השגוה ןוחצינו גח תריווא
ישאר ,םינקזה םהירחא ,םירמו ןורהא ,השמ םידעוצ םשארבשכ ,םכרדל םיפסאנה ואצי
.דוהו השודק תרדה ויתוביבס לע ליטמ אוהו דעצ השמ .םיבר םינומהו השנמו םירפא יטבש
ועמשנ םשו הפ קר .ביבס הררתשה הלודג הימודו ךרדה דצל ודמע םיננובתמ םירצמ ינומה
עיגהב .דובכ תאריב השמ לע תועיבצמה םידי תוארל היה רשפאו ,העתפהו השיחל תולוק
םירפא ינבמ דובכ רמשמ ודילו ןומראה חתפב בצינ ףסוי לש ונורא דמע רבכ םוקמל םיכלוהה
.השנמו

ןב דוהימע ןב עמשילאל השמ ארק .קוחרמ דמע םעה לכו ןוראה דיל ושגינ ןורהאו השמ
.ףסוי תיבב תרמשמל התייהש ףסוי תאווצ איה ,ודיב התייהש הליגמ ללוגש ,ףסוי ןב םירפא
:הליגב דעור ולוקו ףסוי תאווצ ירבד תא דוהימע ןב עמשילא ארקיו

רשא ץראה לא תאזה ץראה ןמ םכתא הלעהו םכתא דקפי דקפ םיהולאו תמ יכנא"
."הזמ יתומצע תא םתילעהו בקעילו קחציל םהרבאל עבשנ

-רחאל דימ .לוק ילב הכחמו תממוד םירצמ לכ היה המדנו הקומע הממד הררתשנ עגרל
ךרדב םיכלוהה שארב ודעצו והלטנ ולאו ןוראה תא תאשל דובכה רמשמ לע השמ דקפ ךכ
.ןורהא תיבל הרזח8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג