ףרטצמ בר ברעהשדחה ונכרדב ונילא םיוולנ םירצמ םיאצויה לארשי ינבמ אוביר םישש דבלמ :רסומ ונרפוס
לועמ חורבל וז ךרדב םישקבמה ,םינוש םימואלו םיטבש ינב ,בר ברע תובברו םיפלא דוע
.דובעשה

תלד ינבמ ,םינורחאה תורודב םירצמ יכלמ ידי לע ואבוהש המחלמ ייובשמ בכרומ הז בר ברע
תא בורל תודקופה בערהו תורוצבה תונשב םידבעל םמצע תא ורכמ רשא םירצמב םעה
סמ ,םהיתחת רשא םיכלמהו םיביצנהמ םירצמ יכלמל החלשנש םידבע-תחנממ ןכו ,םירצמ
םירצמב וטלש רשא םיעורה יכלמ - םיסוסקיהה ידירש תא םג ללוכ הז בר ברע .הערפל דבוע
.ססמער הערפ ימי דע

.ודיגי םימיו ,הז בר ברעל סחיב הדמע העבקנ אל ,ונרפוס ףיסומ ,התע תעל8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג