ויצעוי תא קיעזמ הערפ

:יכבב ץרופ םימוטרחה שאר
"לארשי תא ואיצוה - םירצמ תא וליצה".(ירצמה חולב ינואפ חרי אוה) ביבאה שדוחל 13 ,ןומא אנ

חוליש תבוטל ףכה תא העירכה חתפנרמ הערפ לש ונומראב הכרענש הפוחד תוצעייתה
.םירצממ לארשי ינב

םיצעויה ,םירשה לכ ופתתשה הבשו רתויב החותמ הריוואב הרבעש ,וז תוצעייתה לע
:ןומראל םיברוקמ םיגוח יפמ םיאבה םיטרפה "םימיה ירבד" רפוסל ועדונ םימוטרחהו

לע תולעל לארשי ינב םינווכתמ ותעידי בטימ יפלש וז השיגפב רסמ ,אבצה רש ,ער ואק בונ
השמ ןיב (וחכוהו) ולגתנש םירשקה ידי לע תרשאתמה הרבס ,הרעסב השבכלו ןענכ ץרא
רשא זג-אסה םה םהו ,םשמ המורדו ןודיצ תוביבסב םינכוש רשאו םירפא ינבמ תוצובק ןיבו
.תובר םינש ינפלמ דוע םירצמ תא ודירטה

,הלכלכל םירצמ תוכמ ואיבהש קזנה לע רמ לבק ,םימוטרחה ינקזמ דחא ,רפנ ואב חתפ
.הכולמה תיב לש ומויק ןכתיי אל הידעלבש ,םינומהה לש תיתדה הנומאלו תימואלה הוואגל
קיחרהל ידכ ,םירצמ תולובגל ץוחמ לא ישפוחל לארשי ינב תא חלשל ןושאר דעצכ עיצה אוה
.תישחומה םתנכס תא
םהירחא ףודרל ליכשי חתפנ-רמ רידאה ונכלמ יכ" - רפנ ואב חתפ רמא - "ינחוטב"
."תירצמה תרוסמה בטימכ ברח יפל םתירכהלו רבדמב

םהימויא חכונ ,יכה ואלב םירצמ לש השקה הבצמ תא ריכזה ,םימוטרחה שאר ,סמ חתפ
:רמ יכבב ץרפו ,םכלמ יאוימרמו םיבולה לש
"!םירצמ תא וליצה ,לארשי תא ואיצוה"
תורוכב תכמ לע עידוהו הכשלל ץרפתה רעש עורפ חילש רשאכ לח השיגפב עיתפמ הנפמ
ריחמ לכב לארשי תא חלשל םיחכונה וטילחה דחא הפ .הנידמה יבחר לכב תללותשמה
.האיציה יאנת לע ןודל ידכ ןורהאו השמ תא ןימזהל חלשנ ריהמ ץרו ,תשוי רשא


'ב ססמער לש 13 -ה ןבה חתפנרמ הערפ8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג