םיתיסמ האיציה ידגנתמ

"הקתפרה"ה ינפב םעה תא םיריהזמ םריבאו ןתד חרוק
"האחמ ךותמ" םיאצויל םיפרטצמו(דחוימ רפוס תאמ) ןשוג

וזירכה ,"האחמ ךותמ" האיציל םידגנתמ רשא םילדבתמה-תעיס יגיהנמ ,םריבאו ןתד ,חרוק
לח אל .תרחא הרירב םהל וריתוה אלש םושמ קרו ךא םיאצויל םיפרטצמ םה יכ לומתא ןאכ
"הקתפרה"ה יכ ,רחא ןמז לכב רשאמ רתוי התע םיענכושמ םה ,הברדא .םתדמעב יונש לכ
יכ םיווקמ םהו םעה לע ןוסא טימת ןורהאו השמ "םינוציקה" ינש םעה תא וסינכה הכותלש
.המירצמ ובושי לארשי-ינבו םוי קחרי אל

ןאכ וציפהש תופע-אמוג תוליגמב יוטיב ידיל האב םיתיסמהו םילדבתמה לש וז םתדמע
.םריבאו ןתד לש םתדמעמ םיריעצ

:ולא תוליגמב רמאנ ךכו
םיינוציקהו לארשי הנחמבש םיינוציקה ןיב ,תווצקה ינש ןיב רזומה הלועפה ףותיש"
תאיצי תא ריתהו םידדצה ינשמ ץחלל ענכנ הערפ .ויתותוא תא ןתנ ,םירצמ הנחמבש
ידיל אבה לכמ םילטונו ץראב וטשפ יולו ןועמש יטבשמ לעיילב ישנא .םירצממ לארשי
.ונחיר תא םישיאבמו

האיציב םויה דוע תוארל םיכישממו דימת וניאר חרוק תדעו םריבאו ןתד תדע ינב ונא
ונאיצוי יכ םירצמב םירבק ןיאה .םיעותעת השעמו ןוסא רבדמ ץראל תוברת ץראמ וז
לוכי יכ ןימאהל הזה םעה תא םירוונסב ןורהאו השמ וכה ךיא ?וב תומל רבדמל השמ
?םיקנעה ינבלו ,ןענכ ימעל םהל לכונ

ריבעהל שקב תמה ופוג תא קרו הבזע וניבא בקעי רבכ ךא ,ץראה איה השודק םנמא
עגעגתהל דוע םידיתע םירצמ תדובע לע םיננואתמה לכ .איה שדוק תמדא יכ ,הילא
המו ?ארונה רבדמב אוביר םישש ותשי המו ולכאי המ יכ ,לצבה לעו רשבה ריס לע
םירצמ תוברת ילע םינומאל ,ונל השמ חיטבמ רשא השדח הרות ונל ןתית המו ףיסות
?לבת תויוברתמ ההובגה

ומקני םקנ םירצממ לארשי תאצב .םעהמ לדבתהל ונל ריתמ ונניא רצונ רשא בצמה
ידיב ונמע תא דיקפנ הכיא :תאז םגו .האיציה תמקנ תא ,אקווד םירצמ ינמאנב ,ונב
?דבלב ןרהאו השמ

:ונטלחה ןכ לע
ועדיו וריכיו םויה אובי אוב יכ ,בבל יעות לש םתבוטל גואדל ידכ ולוכ םעה םע אצנ אצי
.המירצמ בושנו םעל שאר הנתינ זאו ,וילע םיאשנתמה ינש םהל וללוע רשא תא םעה
"םריבאו ןתד ,חרוק ירמה תדע םשב


...רשבה ריס לא הדירפ באכב היניע תאשונ חרוק תדע8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג