התוכוס םיענ םיטבשה

הנחמל דחוימה ונחילש תאמ...תוכוס ...תוכוס ...תוכוס
?םיהובגה ףוסה ינקמ תוכוסה תובברו םיפלא םיימוי םוי ןב ומקוה ךיא .תוכוס ןיעה לכ אולמ
רדס :אלפ יבג לע אלפו ?תובא-יתבו תוחפשמ עיגהל ולחהש םה םירופס םימי קר ירהו
הזה ברה םעה להקנ (?השמ הטמ) םימסק הטמב וליאכו םידבע םע לומתא ךא !רטשמו
.םירדסה לע םידקפמ השמ ידי לע ונמתנ רשא םירטוש יפלא .ויטבשו וילגד לע ,ויתוטמ לע
קנע ילגדש יפ לע ףא .םהיטבש ינפל ןתוא םינפמו רבע לכמ תואבו תוברתמה תוחרואה לע
.וטבש סנכתה םוקמ תא שיא לכל םיתתואמו םיססונתמ

םיקחרמל ןולובז לש ולגד ןיבלמ הנה ...םוקר הירא וילעו תלכת .הדוהי הנחמ לגד הנה
.יאנקה ןועמש טבש לש קוריה ולגד םשו ...םיב שרפמכ

אמג לבחב והשימ רשוק הנה .םתוא םילבוכה םילבכה תא םירבושה םידבע תוצובק הנה
.ודבאיו ורזפתי לבל ונאצ ילגר תא

סומע ימו אשמ סומע ימ ,ולגרב ימו ולמגב ימ .תואבו תוכשמנ ,תואבו תוכישממ תוחרואו
םישימח דע םירשע ינבמ אבצ-אצוי םירבגה יכ ,ףטו םינקזו םישנ םבור ,ויפתכ לע םידלי
םישומח יכ לומתא קר תאז ןימאה ימו - םישומח םהידודג לע םיאב םהו ססמערב ודקפתה
?בר שוכרבו םירצממ אצנ

השמ תווצמ ןהילע הדבכ יכ,םחל אל ,תוצמ תוגוע תופוא םישנ .הבר הנוכת תוכוסל ביבסו
.הנחמה המהמתי לבל

ילכ םא ,ורשעתנ ןהב םיברה םיירצמה םילכל ביבס ןבומכ איה םישנה ןיב הנוכתה רקיע ךא
.התונידעב האלפומה תונמאה ישעמ םיבר .םיטישכת םאו םישובלמ םא ,תיב

ךליא םהישארב םידנו םיענו םיבשוי ,תוחפשמה ינקז םיבשוי תוכוסה תורוש ןיב תובוחרבו
רבד תא םהינבל ויה םיריכזמ םינשב תורשע .םהיניע הארמל םינימאמ םה ןיא ןידע .ךליאו
בקעיל 'ה חיטבה רשא החטבהה רבד תאו םהרבאל םהיהולא 'ה עבשנ רשא העובשה
תודבע ירחא יוג ברקמ יוג אציו הזה רבדה לוחי ןכא יכ ונימאה אל ןמאה ךא ,המירצמ ותדרב
.תכרפמו השק

לא ,עישומה לא לאוגה לא ,וילא בוש העיגמ הפוסו רוחס רוחס תכלוה החישו החיש לכו
,םרמע שיאה הז תא דוע םירכוזה םינקז םנשיו .םהילא הלגתנ רשא ,םיהולאה שיא השמ
.םיהולא אריו תכל עינצמ

ןתד וא חרוק ישנאמ עודיכ םה וללה .םקלחב םיחמש םניא ללכו ללכ רשא ,םינגרנ םג םנשי
ךותמ םאו םירצמב וריאשה רשא תודשו םיתב םושמ םא ,השמב האנק םושמ םא .םריבאו
,הב תכלל םידמוע רשא ךרדהמ דחפה ךותמ ללכב וא ,שפנב םידבע לש "ינודא תא יתבהא"
.השדחה ץראה ינפמ

.םה םינגור

שיא ירחא םיהונו םיהולא יארי .המה םימימת םינב ובור בור .הפצמו שעוגו הנחמה שעור ךכ
םיבחסנ ,לואשל םיעדוי םניא ףא םקלחב .הלאה םיסנה לכ תא םהיניעל השע רשא םיהולאה
.םעב םיתיסמו םיבבוס תודבעמ האיציה חתפ לע ףא רשא ,םיעשר םטועימ .םיברה ירחא
םה םיטעמ .הזה םויה םצעב שחרתמה רבדה המ םיעדויה ,םימכח ןבומכ טועימבש טועימה
רעוב הנס לע רופיס םירפסמ ,תוליהק םיליהקמ םתוא האור התא .םתכאלמ הברו דואמ
.הילא םיכלוה םה רשא הבוטה ץראה לע םירפסמ ,השמל םיהולא עיפוה ונממ רשא שאב

הווקת ןיב םירפרפמ תובבלו .הערפ תיבל קעזוה השמ יכ רבדה עדונ .תעקוש שמשה
.תורחו תודבע ןיב ,םי ןיבו רבדמ ןיב ,הדרחו

?השמ שיאה היא8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג