?רבדמה ךרדבםירובס הנושארב .יול טבש ינב ןיב ןמזמ תוחוור ,אקווד המורד הינפ לעו ףוקיע לע תועומשה
דחפ תא םעה לע ליטהל ןווכתמו האיציל דגנתמה ,חרוק יגוחמ תואב ולא תועומשש ויה
.רבדמה

םירצמ ישעממ םעה תא קרמל שי השמ לש ותעדל יכ ,ןורהא תיב יגוחמ עודי ןמזמ םלוא
ול ןיאש רתתסמו דיחיו דחא לא ותואב תובאה תנומא לא םריזחהל שיו ,םהב וקבד רשא
ינב תא םינורחאה םימיב השמ ףסוא רשא תובורמה תופיסאה תא םיאור ךכל ןמיסכ .תומד
הרותה לש הביט המ ירמגל רורב אל ןידעש יפ לע ףא ,םעל םירומ שמשל הארנכ ודעונש ,יול
.ןנע דומע רחמה ףוטע - ונתאיצי תא הפי הפי ריאמ שא דומע םא .ורוי רשא8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג