לודגה ךובמה

?ןענכל ןשוג ץראמ לארשי ינב וכלי ךרד וזיאב
עודי .ןענכל ומע תא השמ ליבוי ךרד וזיאב שחנל ידכ םישאונ םיצמאמ םישוע םיירצמ ימכח לכ
עודי דוסה .הז רה אוה ןכיה ןיידע עדוי שיא ןיאש אלא ,םיהולא רהל הליחת ותוא איבי אוהש
שחנל םה-ףא םיצמאתמ לארשי יריעצ ךא ,עשוהי ריעצה איבצמהו ןורהא ,השמל קר הארנכ
.ךובמה ןמ תאצל רוזעי ימ םעה ךלי תוירשפאה םיכרדהמ וזיאב8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג