הלואגל דובעשמו תורחל תודבעמ

!םירצממ םיאצוי הלילה

תוכוסב םיכרענ אוביר םישש
ןענכ-ץראל לודגה עסמה תלחתהל תואל םיפצמוהאיציה הטמב דחוימ בתכ תאמ

אבצ יאוצי אוביר םישש הז עגרב םיכרענ םדיב םלקמו םהילגרב םהילענ ,םירוגח םהינתומ
.םיהולאה שיא השמ תדוקפב ,לארשי ינבמ

.ולגד לע שיא ,והנחמ לע שיא ,האיציה םוקמ ,תוכוס רבעל ךסב םיענ םיטבשה רשע-םינש
-ברע להק .האיציה תדוקפ תא לבקל םינכומ ,השמ םע דימתמ רשקב םידמוע תוטמה ישאר
.לאוגה השמ תדוקפל הענכהב ןוכנ ,הנחמה תאפב ףפותסמ ,לארשי ינבל םיוולנהמ ,בר
תועצמאב הערפ תיב םע דימתמ עגמב םידמועו שחרתמה ירחא םיבקוע םיירצמ םיפיקשמ
.טילשה לש םישילשה יריהמ

ירע ,ססמערו םותפ לש קנעה יחירצ לע לכלכת רוא ליפמ אלמ חרי .ליל תוצח איה העשה
ןכומ ,וילגר לע םוצע יוג דמוע שדוק תיימודב .םירצמב הערפל לארשי ינב ונב רשא תונכסמה
הלוע רחשה .םע תיווה רחשל םש ילב תב תודבע תלפאמ ,הלואגל דובעשמ ןתיא קוניזל
.םע לש הירוטסיהה תישאר תא רשבמו

תא עבקו הז ערואמ לישבה רשא ,ארונו רזומ תויושחרתהה רדס ואישל עיגמ ולא םיעגרב
תא תוארל אצי ,הערפ תיבב לדוגש ,השמש ןמזב התייה הלחתההש רמול רשפא .ותרוצ
רבדהש רמול רשפאו .םעה תלואגל אוהה עגרהמ וייח תא שידקהו עזעדזה ,םתולבסב םעה
.ובל דיבכה הערפו - "!ימע תא חלש" :ול רמאו הערפ תיבל השמ אב רשאכ ליחתה

לע םד םירצמה וארש עגרהמ .םירצמ תוכמל הנושארה הכמה םע האב ףוסה תלחתה ךא
תוכמ .הזה הלילה םצע דע ,הב רוכב לכ הכוה רשא דע ץראה הטקש אל םירצמ ץרא אולמ
,הקעצה התייה הלודגו .םיאפר קמעל םירצמ תא וכפה ,ןלוכ לע תורוכבה תכמו ולא תוארונ
"!ימע ךותמ ואצ ומוק" :םהל רמאו ןורהאו השמל הערפ ארק זא .תמ םש ןיא רשא תיב ןיא יכ
.השמ הכיח הז תואלו


.עדונ םרט םשמ םעסמ ןוויכ .תוכוסב םיזכרתמ לארשי יטבש

:השמ לש םויה-תדוקפ

"םעל ויהת םויה"

.לארשי יטבש וניזאה ,בקעי ינב ועמש
םיאצוי וב םוי ,תורוד לכל םימי לכ שאר הזה םויהו םישדח שאר םכל הזה שדחה
,קחצי יהולא ,םהרבא יהולא ,וניתובא יהולא 'ה םעל ויהת - תורחל תודבעמ םתא
תירבב םהרבא םכיבאל עבשנ רשא רבדה תא םיקהל םכילא יתחלש בקעי יהולא
:הכשחו המיא ךותמ םירתבה ןיב
ואצי ןכ ירחאו הנש תואמ עברא םתוא ונעו םודבעו םהל אל ץראב ךערז היהי רג
רהנ לודגה רהנה דעו םירצמ רהנמ תאזה ץראה תא ןתא ךערזל .לודג שוכרב
.תרפ
םישקה םימיה דע הערפ לש םיערה ויתומולח לכ תא לודגה ףסוי םכיבא רתפ וב םויהמ
םתרכז רכז ,הערפ ינב לכל תונומראהו תולודגה םירעה תא םכמדב םתא םתינב םהב
םתינש אל ,םכנושל תא םתרמה אל ,וב םכתנומא תא םתרמה אל ,םכיתובא יהולא תא
תא רוכזיו ,םכתונע תא האר ,םכתונמאנ תא םכיתובא יהולא 'ה האר ,םכיתומש תא
.םכיתובאל העובשה

לודג ארונהו לודגה רבדמה לא םכינפ .םכבג ירחאמ הילבה יהולאו הישגונ לע ,םירצמ
.םכיתובא ץרא איה שבדו בלח תבז ץרא לא ךרדה איה וכרד ךא ,רבדמה אוה ארונו

םוחר באו ויביואל אוה הלכוא שא ,םכיהולא םירצמ יהולאכ אל יכ ,ותחת לאו וארת לא
.וינבל

םד הארו תירב םד האר יכ ,םירצמ ץראב רוכב לכ ותוכהב םכיתב יחתפ לע חספ 'ה
'ה שורדי רשא ןברק לכל םינוכנו תירבל ויהת םינמאנ םאו .םכיתב תזוזמ לעו ןברק
לכוי אלו ףגנ םכב היהי אל ,םכיתב לע תיחשמ ךאלמ לכ חספי חספ םכמ םכיהולא
.םכיתובא ץראב תורחל רחמ וסנכת ןכ תודבעמ הזה םויה םתאצי רשאכו .ביוא םכל
.דחא 'ה ,וניקולא 'ה לארשי עמש דחא םע לארשי יטבש לכ

םרמע ןב השמ8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג