הערפ םע שגפנ השמ

- םיאנת גיצמ וניא הכומ םע - הרבע מ"ומה תע
אוה ונל רשא תא םיבוג ונא(.ה .ד רפוס תאמ) 14 .ןומא אנ

תיבל תוצח תעשל ךומס ןורהאו השמ וחקול םירצמ ץרא לכב רתויב ריהמה דחוימה בכרב
:"םימיה ירבד" רפוסל השמ רמא ותאצ ינפל .האיציה יאנת לע ןודל ידכ ,ןומא אנב הערפ
אל םעפה .םעה אצוי הזה הלילה :תורורבו תורצק הערפל עידונ .הרבע מ"ומה תע"
."ובל תא הערפ דיבכי

לש ונומראמ םילוהבה םיחילשה ואציש ינפל תובר תועש .עיתפמב השמל האב אל וז האירק
.ןומא-אנ לא ססמערמ םכרדב ןורהאו השמ ויה רבכ ,חתפנרמ

ומייקתה רשא ,תושיגפה לכמ הרצקה ,דואמ הרצק התייה חתפנרמ ךלמה ןומראב השיגפה
.םמוקתמה םעה לש וחילש ןיבו םירצמ ץרא לש הטילש ןיב הכ דע

:השמ ינפ תא םדיק םימוטרחה תצעומ ףקומ חתפנרמ
."םכירבדכ 'ה תא ודבע וכלו לארשי ינב םג ,םתא םג ימע ךותמ ואצ ומוק"

ליל תוצחב הפסנש ורוכב-ונב תומ לע ומעזו ובאכל דה םושמ םירצמ-טילש לש וז העיבתב היה
.םירצמ ץראב רוכב לכ םע דחי

,הערפ תא קיספה השמ .םיגייסו םיאנת לע רבדל חתפנרמ לחה וז תיגיגח העדוה רחאל םלוא
.ןומראה יכרד ול םיעודי השמ ירהו ,הערפ תיבב ךכ השעיי אל יכ ,םיחכונה לכ לש םתמהדתל
הכומ םע .םירצמ לע ואב רשא תוכמה ינפל רבדל היה ןכומ םיאנת לעש תורצק עידוה השמ
.םתוא לבקמ םא יכ ,םיאנת גיצמ ונניא


םירצמ לע תוכהל והטמ ףינמה השמ לש וז הנומת
.ער-אנ-סח ירצמה ןותיעב לומתא המסרפתנ


שוכרה תא ליצהל הסנמ הערפ
ךא .םירצמה יתב תא םילצנמ םיאצויה לארשי ינבש לוצינה ישעמ לע תוחמל הסנ דוע הערפ
שוכר אוה הז שוכר .ולש וצ יפ לע םישענ הלא םישעמש תופוקתב השמ ועידוה םעפה םג
,ופוגב הז ץראב םיקה רשא לכ לע םעה לש ולמע רכש אוה ,הזמ רתויו ,םעה ידימ דדשנ רשא
ףסוי תא ,תאז חיכשהל הסנמ אוה יכ ףא םירצמ ךלמ חכש אל ןה .וחורב ףאו ומדב ,ותעיזב
.התוא רישעה ףאו ץראה תא ליצהו תטטומתמה תירצמה הלכלכה תא םיקה רשא ,ירבעה
.השמ רמא - "אוה ונל רשא תא םיבוג ונא התע .םירצמ ונל הלמג רשא לומגה תא ונעדי"

קר יכ השמ הנע ךכ לע .הערפ תיבב ולודיגו וכוניח רבד תא השמ ינפב חיטה םימוטרחה דחא
...תוכהל :ךכ לע ,היולג הדות הזב רסומ אוהו הערפ תיבב דמלש ךרע ילעב םירבדה םיינש
.םיטהלו

.םירצמ תוכמ לע הכמ ףיסוהל רמא וליאכ ,ודימ שמ אלש והטמ תא השמ ףינה תאז ורמואב

םבכר לע ילתפנ ינב םהל וכח ץוחב .ןומראהמ ןורהאו השמ ואצי הררתשנש הבר הכובמ ךות
.םיאצויה זוכיר םוקמ ,תוכוסל םאיבהל ידכ (בכר ילע םינומאה לארשי ינבמ םידיחיה)


ירצמ בכר לע םיטלתשמ ילתפנ ינב8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג