ןענכ יבשוי תא הזחא הדרח,םש םיירבע םיטבש תוחפשמ ןיב הלודג תוררועתה לע םירפסמ ןענכ ץראמ ורזחש םירייס
םיירצמ םידודג םע דחי ןענכל ועיגה רשא (םירפא טבשמ) ולא ןיבו המירצמ ודרי אל רשא
.ץראב וזחאנו

,תג ישנא םוגרה רשא דעלו רזע ,חלתוש ,דבז לש םהיחא העירב אוה ,םירפא ןב העירב ינב
,ןפצלא ןב הדעלא םע תרגא וחלש ,לודגה םירפא רעיב םינכושה ,םימיה ירבד תוליגממ עודיכ
.םירייסה דחא

םירפכ לע םתלשממ תא וכפש יכ םיחלושה םיעידומ ,אמוג תליגמ לע הבותכה ,םתרגאב
.יבצה ץרא ץראה הארקנ םנחל אלו ,םתורעיב דיצה ללש ברו ,הנשדו ץראה הבוט יכ ,םיבר
.לארשי ינב ינפל לופיל ץראה הנוכנ םתעדל

:םימותח תרגיאה לע
.םירפא ברקב םיאישנו העירב ינב - עמשילאו ,דוהימע ,ןדעל ,ןחת ,חלת ,ףשר ,חפר

:ןפצלא ןב הדעלא רפסמ ןענכ ץראב יללכה בצמה לע
תרעמב דחי ודעונ תומרי ךלמו ןועבג ךלמ ,םלודע ךלמ ,רזג ךלמ .ןענכ יבשוי תא זחא ליח
.םירצממ לארשי ינב לש הבורקה םתאיצי לע תועידיה תובקעב ,םירתס תצעומל םלודע
,תואצות אלב םייתסנ םיכלמה סוניכ .תרכינ הכובמ וערזו םיילארשי תורוקממ ועיגה הלא תועידי
.הנגה תמחלמל םסייגל יוכיס ןיאו תועומשה ינפב וגומנ ץראה יבשויש רחאמ

תא וכה רשא ,יולו ,ןועמש השעמ םהל רוכז דוע .ביוא דחפמ םריע תא םירצבמ םכש ילעב
.ברח יפל ריעה

הפיקמ שומיח תינכת עיצה רוצח ךלמ ןיבי .תירשפא השילפב ןוידל ודעונ ןופצה יכלמ
ןתלוכיב ןיא רשא םירעה .לזרב בכר תרזעב .םישלופה לע תודיינ ןורתי גישהל התרטמש
.רוצח לש ילכלכ דעסמ הנינהית לזרב שוכרל

,הברעה ידדונ .ילאימחריהו יניקה .הסיסתה הבר ןענכ ץרא לש םיימורדה לובגה ירוזאב םג
טעמ אל הלעפ ,ןידמ ןהכ ,ורתי לש ודיש קפס ןיא .םהב ךומתלו לארשי ינב לא ףרטצהל םיטונ
,ירוחה דוסיה תעפשה םש הרבג ירה - םודאל רשא .תיטבש-ןיב תירב תריצי לש הז ןוויכב
.םדב םהל םיבורקהמ םודא ינב וקחרתה היתובקעבש

ךלמ ןיב מ"ומ לע עדונ .םירצמל םינמאנ תירב ילעב םהש ,קלמע יטבש ,עודיכ ,םיטלוש בגנב
.לארשי ינב תשילפ ינפמ דגנב םיכרדה תנגה לע םינענכה ןיבל דכע8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג