תללותשמ תורוכב תכמואסיכ לע בשויה הערפ רוכבמ ,רוכב לכ הב הכהו םירצמ ינפ לע תיחשמה רבע הזה הלילה
.המהב רוכב לכו ,רובה תיבב רשא יבשה רוכב דע

דחפה תא ,תולוכשה תוהמאה תקעז תא ,הינאו הינאתה תא םילמב ראתל ןיא :רסומ ונרפוס
רפסי בא .םירצמ תודלותב חצנל תרחיי הז ליל .ןברוחה תשגרה תאו ץראה לע לפנש ארונה
.םירצמ תוכמ תכסמ תא םתחש הלילה ,תורוכבה ליל תשרפ תא דכנל ןבהו ונבל

הזב םינימאמ םירצמה עודיכ .םשפנב םג םא יכ ,םירצמה לש םפוגב קר אל העגפ וז הכמ
ןנוחמו ער לש ונב אוה ףא ואסיכ שרויו הערפ יכב הז יפלו ,ער לאה לש ונב אוה הערפש
!םירצמל יובא - לאה ףא הפסנ םאו ,תויהולא תונוכתב


ועגפנ אל לארשי יתב
תוחפשמב םירוכבה םינבה ועגפנ אלש דבלב וז אל .לארשי-יתב לכ לע חספ םימיאה-ליל
.לארשי-ינב ברקב יעבט תוומ לש דחא הרקמ ףא רבעש הלילב םשרנ אלש אלא ,םירבעה

-יתבב רקבלמ ענמנ ,םירצמ-ץראב הדמשהה-עסמ לא ותדרב תוומה-ךאלמ יכ תאז ןיא
דיבכה יכ לע 'ה לש ומעז ךפשנ דבלב םהילעו םהילע יכ םירצמה םע ודמלי ןעמל ,םירבעה
.בקעי-ינב םע ובל תא םטילש8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג