תוכמה ןיינע תא ריבסמ ןרהא

דחוימה ונבתכ תאמתוכמה תאבהב ומע ףתוש היה רשאו ,השמ לש ויחא ןורהא םע ונבתכל היהש דחוימ ןויארב
תולאשה תרדיס םכינפל ירהו .תוכמה לש רתויב םיבושח םיטרפ המכ וררבתנ ,םיירצמ לע
.תובושתהו

?תוכמה לש הנווכה התייה המ :הלאש
םילאה לכו םיהולא אוה 'הש הערפלו םהימוטרחל ,םירצמל חיכוהל ואב ןה רקיעב :הבושת
.ימצע חוכו ןוצר ןהב ןיאש עבט תועפות ,םה ספאו ןיא ,םהב םיחטוב םהש

?תוכמה רדסב םעט הזיא היה םאה :הלאש
םיכייש םהינש עדרפצ-םד ןושארה גוזה .תוגוז השמח תוכמב אצמתו קודב .יאדו :הבושת
,יעיברה .םדאה ףוגב תוכמ ,ןיחש-רבד ,ישילשה .םיקיזמ יח ילעב םה בורע-םינכ ינשה ,רואיל
,היינשה ,ןה ךשוח תוכמ םהינש תורוכב תכמ -ךשוח ישימחה .לוביב תוכמ הברא-דרב
.תוומה ךשוח איה רתויב השקה איהו הנורחאה

?דציכ ?םיירצמ ילא דגנ תונווכמ תוכמהש תרמא :הלאש
ירה רואיב םד תכמ .תונורחאה םיתשלו תונושארה תוכמה יתשל דוחייב עגונ רבדה :הבושת
עדרפצהו .רואיה לע היח םיירצמ ירהש ,םיירצמב םידבוכמהמ אוהש רואיה לאב העיגפ והז
הייחמ לוכיבכ איהו עדרפצ שארב תרייוצמ איה ,םנ'ח לאה תשא תקח איה ירה יאדוב ךל עודיכ
תכמו ךשוח תוכמ ןה ירה םירצמה תונומאב דוחייב עגפש רבדה ךא .השוע הלעבש םימלג
.םירצמב רואה תא םירבעה יהולא ךישחה הנהו םילאה שאר אוה ירה ,ער ,שמשה לא .תורוכב
תירקיעה הנווכה .תורוכב תכמ האב ךכ רחאו .ישארה םלא לש וחוכ תא געלל השע רמולכ
ונב לע ןגהל לוכי ער לאה ןיאש הכמה החיכוה הנהו ,ער-ןב יורקה ,הערפ רוכבב עוגפל התייה
.ורוכב

?םיירצמ ץראב תורוכבה ראש םג ועגפנ המל ,ןכ םא :הלאש
וא ,הרקמ אלא הז ןיאש םעל םיירצמ ינהוכ םירמוא ויה ,הערפ רוכב קר עגפנ וליא :הבושת
.תנווכמ די ןאכ התייהש החיכוה םירצמ ירוכב לכב העיגפה םלוא ,ויבאל אטח ןבהש

הכמו הכמ לכ םצעבש םרמואב תוכמה ךרע תא ןיטקהל וסינש םיירצמב םינהוכ ויה :הלאש
?ןוכנ הז םאה ."תיעבט" איה
ינפב םיארנ םעפ אל :םדה תכמ וליפא הנה .איה עבט הכמו הכמ לכ הרואכל .אלו ןכ :הבושת
םיעדרפצ םגו .דואמ םירערעז םימדמדא םיקרחו תונטנטק תוירטפ ללגב םימדמדא רואיה
הלאה םייעבטה םיעגפה לכש דבלב וז אל םעפה םלוא ,רואיה תואג רחא םיירצמב םיבר
השמ יפ לע שארמ עובקו םאתומ ןמזב ואב םלוכ םא יכ ,םיליגר יתלב תומכבו חוכב ועיפוה
עבטה תוחוכ לכב טלוש דחאה םיהולאש חיכוהל השמ תנווכב היה הז ירה יכ ,םיהולא חוכב
.םילאכ םירצמה יניעב םיארנה

הנורחאה הכמב השמ חתפ וליא םיירצממ תאצל ונל השרמ היה אל הערפ םאה :הלאש
וב רוזחיו ובל תא דיבכיש וב תורגתהלו הכמ ירחא הכמ וילע איבהל היה ךירצ המל ?השקהו
?ותחטבהמ
דימ ררחש וליא .ןורחאה הצקה דע ותועשר העיגמ ןכ םא אלא שנענ עשרה ןיא .ינב :הבושת
ץרא ?םיירצמב םכתא ודיבעהש תוברה םינשה ןתוא לכ לע שנענ היה דציכ יכו לארשי ינב תא
רמול לוכי ינניא ןיידעו סרה רחא סרה ,ןברוח רחא ןברוח הילע איבהל היה קדצה ןמ וז העשר
ועקשוה רשא רואיב ועבטוה רשא לארשי ידלי לש םמד .םהיעשר לכ לע ושנענ יכ ,םלש בלב
?ונייד :הילע רמול רשפאש המקנ ול שי םאה הז םד ,םיתבה תומוחב

ןכ םאה .השמ הטמב רשא םימסקה חוכל תוכמה לכ תא םיסחימ םיירצמ ימוטרח :הלאש
?רבדה
הוויצ רשא ודבל םיהולאב אוה חוכה .בוטו ליגר ץע עזגמ אוה הטמה ,הטמב חוכ ןיא :הבושת
רחאש הנומאבו םיהולאב השמ ןימאהש הנומאב אוה חוכה ,הטמב תותוא תושעל השמל
.לארשיל םיסנ ושעייו ושענ הזה הטמב .וב ונימאש

ישארב :רקיעהו ,בהנשו בהז ,ףסכ ייושע ,ראפ תוטמ םהל םישוע םירידאה םיירצמ יכלמ
םישארו ירבע לש שאר :תפרוצמה הנומתב) םדא ינב ישאר םיבטוחמ םהה תולקמה
.וידיב םדא ישארו רישע אוה הערפ :רמול ידכ (םישוכ לש

למס אוה ,רבדמה ןמ ומע ואיבה אוהש (לאמש דצמ האר) השמ הטמ תאז תמועל
ןוטלשהו רשועה הטממ טושפה הטמה לש וחוכ הפי םיהולא חוכב םלוא .תוטשפה
.דבעשמה8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג