ריעצ ידיב יאבצה דוקיפה

תוטמה שארל הנמתנ ה"כ ןב םירפא טבשמ ןונ ןב עשוהי- תוכוס -

תויאבצה תודיחיה ןוגרא תא רסמ השמש העידיה לארשי הנחמב הררוע הבר ההימת
עשוהיב אוה רבודמה .םימיל ריעצ ךכל ףסונו הכ דע עדונ-יתלב שיא ידיב הנחמה לש
.לכה ךסב שמחו םירשע ןב םויה אוה .םיירפא טבשמ ןונ ןב

.ךרפ תדובע ודבע אלו ,לודגה םהיבא ףסוימ השורי ,תומיוסמ תויוכזמ םיירפא ינב ונהנ עודיכ
םא ךא .תומדאב שוכר רקיעב ,ףסוי תיבב ראשנש ברה שוכרה ידירשמ תויחל םהל רתוה
תוכז םהמ הללשנ ססמער ימיב ,ירצמה אבצב םיניצק םג םיירפא טבשמ ויה דוע רבעב
עשוהי ונב תא רתסב ךירדה אוהש הארנכ .שדק דיל םסרופמה ברקב דוע ףתתשה ןונ .תאז
.תויאבצה תרותב

םיטבשה ידוקיפ תובבר ןומיא ילבו תמיוסמ הדרחב םישנהו םעה ינקז םיטיבמ תאז לכב
הזה םיאור םירחא םלוא .טעמכ רענ ותואב .אקווד וב רוחבל השמ האר המ םה םיהמתו
םע הקומעו הבחר הנובת לעבו ותעדב לוקשה םינשב אב גיהנמ לש האנ ףוריצ אקווד
.זעונו ריעצ דקפמ8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג