םהילגד לע לארשי יטבש
.םיאדוד וילע רייוצמו ,םודא לגד - ןבואר

.םכש וילע רייוצמו קורי לגד - ןועמש

,םימשה תלכת עבצ ולגד - הדוהי
.הירא וילע רייוצמו

.לוחכל המודה רוחש ולגד - רכששי
.חריו שמש וילע רייוצמו

.הניפס וילע רייוצמ ,ןבל ולגד - ןולובז

,ריפסה ןיעכ ולגד - ןד
.שחנ וילע רייוצמו

ןיאש לולצ ןייל המוד ועבצ - ילתפנ
.הליא וילע רייוצמ ,הזע ותומימדא

אלא רוחש אלו ןבל אל ועבצ - דג
.דודג וילע רייוצמו ,ןבלו רוחש ברועמ

תוטשקתמש הרקי ןבאכ ולגד - רשא
.תיז ןליא וילע רייוצמו ,םישנה הב

רתויב רוחש ולגד - םירפא
.רוש וילע רייוצמו

רתויב רוחש ולגד - השנמ
.ןפג וילע רייוצמו

םיעבצ-ללש ועבצ - ןימינב
.באז וילע רייוצמו


.השמ לש וטבש אוה יול טבש - יול
.םיטבשה לכ ןיב םיהולאה שיא השמ רבד תא איבמ
.ולגד - 'ה םש ןכ לע
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג