תוצמ םיבנוג םידליתובאה לש תוברה םהיתודרט ללגב רשא ,לארשי הנחמב םידליה ןיב טשפ שדח "קחשמ" ןימ
לכבש ןוויכמו .טבש לכ לש הנחמו הנחמ לכב םימקומה םילהאה ןיב םיצצורתמ תוהמאהו
תוצמה תביחס קחשמב םידליה ולחה .ןוזפיחב שמשב תופאנה תוצמ תוחוטש טעמכ םוקמ
.ןייד ופאנ םרטב8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג