לארשי ינב תודלות הלא
םירצממ םיאצויהםייוג-ןומה-בא
רשא ץראה לא ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל :דחאה םיהולאה וצ תא ועמשב םהרבא היה דחא
רמוש תוברת לש תינחורה ותדלומ תאו ויבא חרת תיב תאו וצרא רוא תא בזע אוהו .ךארא
ועדי אל רשא השדח הנומאו השדח ץרא ול רותל ןדריה לא םשמו תרפה הלעמב הלעו דכאו
.םלועה ייוג םיניבמ םניאו םיעדוי םניא ןיידעו וניבה אלו

הראפתלו םשל םיעודי םהו םש ינב םה ,םלועה לכב םיצופנה םיריבחה ינב ,היה רבע ינבמ
.םיבוט םילייחכו םינמוא-םינובכ

םיהולאל חבזמ םיקהל לחה ןאכ קרו ןענכל אבו ןרח תא שטנ ,רוא תא שטנ חרת ןב םרבא
ןענכ ץרא תא שריי רשא וערז הנהו האר ןוזחבו .תומד ול ןיא רשא ,ץראו םימש ארוב דחאה
םויה ונתאצב רוכזנ ןושאר ותוא 'הב ןימאיו .בורל םיימשה יבכוככ היהי רואיל דעו תרפה ןמ
לא םינשב תואמ וניתובא ודלונ הבו ונדלונ הב ץראמ ,תחתופמו הקיתע תוברת ץראמ בוש
-ןומה-בא ,םהרבאל החטבוה רשא ץראה לא .ןענכ ץרא לא ,םיהולא ונל הארי רשא ץראה
.םייוג

.םיהולא וצב םיכלוהה םה תובבר תובבר םא יכ ,דחא אל םויה ךא

חבזמה לע דוקע
,לאעמשיו קחצי ,םהרבאל ול ודלונ רשא םינבה ינשמ ?ךכ לכ ברו םוצע םעל ונייה ךיא
רגה ןב לאעמשיל אלו הרש לש הנב אוה קחציל תיתנומאה השוריהו הלודגה החטבוה
.תירצמה

.םיהולאל וחבוזלו חבזמה לע דוקעל שישיה באה םהרבא הווטצנ הז ובוהא קחצי תא םלוא
.ודעב רצע םיהולא ךאלמשכ ונב תא טוחשל דמע רבכ ,רבכו .ויהולא לוקב עמש םהרבאו
.וב דמע אוהו .ןויסינ אלא הז היה אל

טעמ דוע .םיירצמב םג ונייה םידוקע ןה .ןומדקה וניבא תא רוכזנ רשאכ רוכזנ וז הדקע םגו
העובשה תא רוכזיו ונצחל תא אריו וניהולא 'ה לא קעצנו .הדמשההו הילכה די ונב התייהו
לדג םא יכ ,רכנב הלכ אלש דבלב וז אל בקעי תיב .תורחל תודבעמ םויה ונאיצויו וניתובאל
.ברו

בקעי תיב
וישע דלונ ןושאר םא םג .הרוכבה ביר לשב ויחא וישע ינפמ חורבל ץלאנ קחצי לש ונב בקעי
תאז תרומתש אלא .םיהולא חור החנ וילעו בקעיל הכרבה התייה ,היה ופוגב קזח םא םגו
.ןענכמ תאצל ,ויבא תיבמ תאצל ,דודנל וילע לטוה

,ןענכל בש דעומ אובבו ויתובא יהולא תא רכז יכ ,ןאצבו םינבב ,רכנב ליח השע וניבא בקעיו
םה םה ,םינב רשע-םינשל בא אוהו לארשי ומש יהיו םיהולא ךאלמ םעו םישנא םע קבאנ
.םיירצממ םויה םיאצויה לארשי יטבש תובא וניתובא

ויה המחלמ ירוביג םג יכ ,ץראה יבשוי לע םדחפ תא וליטהו ,ןענכ יבחרב םינבה ויה ןאצ יעורו
,תומולח םלוח אוהו ,ףסוי םהב היה דחאו .םהיניב התייה םיחא תאנשו םיחא תאנק :תאז קרו
.תויולת םימשב ויניע ,שבל םיספ תנותכ ,דואמ היה ןידע .יפויו ןוטלשו תוכלמ תומולח

דבעל והורכמ הלאו םילאעמשיל והורכמ רשוכ תעשבו ,ךכ לע םייצראה ויחא והואנשיו
.םיירצמל

םיירצמב ךלומה ריבעה ףסוי
-םלוח היה געלנ ויחא יניעב .הבוטל הבשח םיהולאו הערל הובשח םה .וניהולא יכרד תואלפנ
אווש-תולילע ,אלכו תודבע תונש ירחאו תושעל ליכשה ,ןח אשנ םירז יניעב ךא ,תומולח
,לחר ומא ול השירוהש םא תנדע חוכבו וב רשא םיקולאה חור חוכב ךרד ול עיקבה ,תונויזיבו
ליכאמה ,םיירצמ ץרא לכל ריבשמה חנעפ-תנפצ .םיירצמ ךלמ הערפל הנשמ יהיו הלודגל לעיו
.םהימכחו םהימוטרח תא געלל םשה .םיירצמ ץרא לכ תא ותנובתב

.לודגה םהיחאו םנב לא המירצמ ודרי וינבו בקעיו

תויהל וניכז יכ ונירשאו .וניתובא ימי לכ תולעמו תודירי ,תולעמו תודירי .הדירי בוש :ןכ םא
.התוא תשרל תובאה ץרא לא בוש תודבעה-רובמ םילועה ,רואיה ץראמ םילועה ,םילועה רודב

.ונילע ורבע ינועו לבס תונש תואמ .ךכל ונעגה הלקה ךלמה ךרדב אל םלוא

שדח ךלמ םקיו
םע ונא םויהו המירצמ בקעי דרי שפנ םיעבשב .בקעי ינב היה רשע םינש .םהרבא היה דחא
.םיירצממ םיאצויה לארשי יטבש ,ברו םוצע

:אלפה רבד הזו
!לבסבו תודבעב םא יכ ,תחנו עבושב אל ונמצעו ונברו ונירפ

רשאכ ,והוחכשיו וניחא ףסוי םהל השע רשא בוטה לכ תא ורכז אל הערפ תיבו םיירצמ םע
אכדל םוקתו ירבעה תרזעב היתוגאדמ םיירצמ הששואתה קר .םיקשמה-רש ותוא חכש
.ונתוא דבעשלו

ירע ןיינבב םישגונ תוכמל תונומראב םיכלמ דובכמ ,ןשוגב הדובע תונחמל ןוטלשה ימורממ
.תונכסמ

ןויסינה ךא .ןענכל תולעלו ץרפתהל ,םירפא ינב ,ףסוי תיבמ אקווד םהו ,םיטעמ וסנ הליחת
וחכש אל הרמה םתודבע לכב ךא .תעה האב םרט יכ בקעי ינב ועדי .תוברקב ולפנ םה .לשכנ
םיירצמ ילילא ונב וקבד אל .תובאה ןושל תא אלו תובאה ץרא תא אל ,תובאה יהולא תא אל
.םהישעמו

םויה וניכז יכ ונרשאו - ונעבשנ ףסויל .ןורבחב תובאה תרעמב ורבקל ונאשנ וניבא בקעי תא
.הפמ ונתולעב ויתומצע תא תולעהל - העובשה תא םייקל

.םילאגנ ונא וז הנומא חוכבו תוכזב

ןותאנחא :םייניב תשרפ
תיבמ ומאו היה ריעצ .ןותאנחא ךלמה וטלש ימיב הרצק הגופה הלח םיירצמב ונדובעש ימיב
הז ירצמ ךלמ הסינ וז העפשהבו .זא דבעוש םרט רשא ,ףסוי תיב תעפשהב אוהו םירבע
הנושלב רבד אוה םנמא .דחא לאב הנומאה ימורמ לא התוא תולעהל .םיירצמב הכפהמ ךורעל
דחא דעצ הזב היה ךא ,ץראהו םיימשה ןודאל שמשה לא תא הלעה אוה םנמא ,םיירצמ לש
.םילילאה תוליוואמ המידק

.םחורל רז היה ,םיירצמ ץראב םישרש ול ויה אל .אב רשאכ םואתפו רהמ ףלח הז ןויסינ םלוא
ונעט - םילכוא ונא םמחל תא קר אל .לארשי ינבל ,ונל ןכמ רחאל האנשה התבר יכ אלפ אלו
תא ,םהיהולא תא םג םא יכ ,םיירצמ לע טלתשהל וננוצר רבעב םיסוסקיהכ קר אל - םירצמה
.םהמ לוטיל םיצור ונא "האלפ"ה םתוברת

םה .ונלש םיהולא תא אלו ונלש ףסוי תא אל םירצמה םיצור םה ןיא .דובעשה ץחל רבג זאמו
.ךרפ תדובעב תומנש דע ונדיבעהל וא לילכ ונדבאל םיצור

.םויאה דובעשה תצירפ .םיירצמב לארשי ינב תודלותב הנורחאה השרפה הלחה ךכ

תורחל
תיבמ .לאוגה עיפוה רתויב יופצ יתלב םוקממ .אלפומה רבדה ערא ,שפנ דע םימדה ועיגהשכו
תיבל ונילא דרי אוה םשמו .הערפ תיבב לדגו סנב לצינש םירבע ןב ונילא אב אוה הערפ
.ברוח רהל ,רבדמל ךלה אוה ראפה תונומראמ .םירצמ תומכח לכ תא דמל אוה םש .םידבעה
.ומע תא לואגל וחלש םיהולא

ודחפ םיבר םנמא .לארשי ינב תושפנב םג תומש ושע םיירצמב תודבעה תונש תואמ םנמא
ינזאב וילע ונישלה רשא םג ואצמנ םנמא .וללגב תוריזגה הנרבגת ןפ ,השמ לש ויתועפוהמ
תואור השמ יניע .תורחב לדגי רשא םעל םא יכ ,םידבעה לא אל השמ יניע םלוא ,הערפ ישגונ
רכזל תונמאנהו תובאה יהלאב הנומאה תא ,תודבעב ונרשב לע הלעש הבעה רועל תחתמ
.תובאה

ובו ,וערזלו ול םיהולא דעיי רשא ןענכ ץרא לא תכלל תרפה ןמ ותולעב באה םהרבא היה דחא
.םירצממ םויה םיאצוי בקעיו קחצי םהרבא ינבמ תובבר תובבר .החטבהה תמיוקמ

.םעל ונייה םויה8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג