םירצמב םיבשחמ ךכתובר תוליגמ םירצממ םמע וחקל םייוולה .הנוכתה הלא םימיב הבר יול טבש ילהואב
.ןובשחה תרותבו האופרב רקיעב ,םיירצמ תמכח לכמ תוליכמה

שגרוה רמושו םיירצמ תוחתפתה םע םלוא תונובשחל וקקזנ אל םיטושפ םייח ויחש וניתובא
םינהוכה ויה הלא תורוצ וחתפש םינושארה .בושיחה לש תונושה תורוצה תעידיב רוסחמ
םה ;תינורשעה הטישב ושמתשה םירמושה םגו ימע-ינב םג .ולא תוצרא יתשב םידיקפהו
,"95" רפסמה תא בותכל םתוצרב .רשע לש תולופכלו ,10 -ל ,1 -ל םידחוימ םינמס ואיצמה
םירפסמ םלוס היה גוהנ ,תאז תמועל ,לבבב .שמח לש 5-ו ,רשע לש םינמיס 9 בותכל וצלאנ
.תירצמה הריפסה תוטיש לע םילבבה תטישל לודג ןורתי .600 - 60 - 10 :ששה לע ססובמה
עבראו - םירשעב שמתשהל ונילע עשתו םיעבש תואמ הנומש רפסמה תא בותכל ונתוצרב
יבגל המוקמ יפל ,רפסמב הרפסה ךרע תא םיעבוק תאז תמועל ,םילבבה .תונוש תורפס
הנבומש ירה ,רפסמ לש ילאמשה ותצקב 2 הרפסה עיפות םאב ,לשמל ךכ .תורפסה ראש
.תודיחי תאטבמ איה ירה ינמיה והצקב האצמיהב םלוא ;2 X 60

הבוג תא עובקל ידכ הדשה חטש תא בשחמה סמה הבוג ,לודג םינבא ןיינב ותונבב לכירדאה
םהומכו ,הדידמהו ןובשחה תרותל םיקקזנ הלא לכ - ןובשחל רכיאה תאנש ןאכמו - סמה
אבצ-ירש ,הלאכו הלאכ ןה ויתודימש ריק ןינבל ושרדי םינבל המכ םיבשחמה הדובע-ילהנמ
,תולזמה ימכחו םירבוח ,םיבכוכה יפל םתיינא תא םיניכמה םיחלמ ,רוצמ-תוללוס םיכפושה
.םירחא םיבר דועו ,האקשהה תולעתו םירכסה יחקפמ


דבעשמה ינשה ססמער8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג