תחקל רשא םירצמ תזיב

?רבדמב הב השעת המ!לארשי תונב

,המורת ןכדיב רשא םירצמ ילכ תא הנמרה
להא לא ואובי בהזהו ףסכה ילכ לכ

הדוהי הטמל רוח ןב ירוא ןב לאלצב
:שיא לכ לבקי המורתה תרומת

ולבי אל רשא ץע ילענ -

וערקי אל רשא דב תולמש -

ועקבתי אל רשא רוע תודאנ -


ךיתועסמ תארקל לארשי דייטצת הלאב
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג