םיאצויל תוארוה:םיעידומ האיציה הטממ

בא תיב לכ ,םמוקמב םיכרענ ,םהינקמו םפט ,םהישנ לע ,לארשי ינבמ אבצ יאצוי לכ .א
.וטבשל    

.ולגד לע שיא ,והנחמ לע שיא םינוח םיטבשה .ב

רדסב תוריהמב רדתסהלו ,להקתהל אל ,םירטושה תוארוהל בל םישל שקבתמ םעה .ג
ןועטה ןיינע לכב םעה תושרל ודמעיו ,הנחמה תוניפ לכב ועבקיי ןיעידומ ילהוא .עבקנש    
.לופיט     

םתלעותל םישקבתמ םירצמ יקלח ראשמו ןשוג ץראמ עיגהל םיפיסומה םישנאה לכ .ד
.תוארוה תלבקל ןיעידומה ילהואל דימ תונפל    

.הנחמה לש תינופצה הניפב זכרתי ,םיטבשה דחאל ךייתשמ וניאש ,בר-ברעה לכ .ה
.םהידקפמו םעסמ יכרד ועבקיי םש     

האיציה הטמ8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג