הפוחד העדוה
תוכוסל ססמער ןיב ךרדב

דלי דבא

.ריכמ-תב ומאל םחר רטפ

לסלוסמ רחרחש ושאר רעשו ורשבל המוח םיספ תנותכ
ןורצח ןב בוגש ומש
הדוהי טבשל ץרפ ןב אוה8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג