םרמע ןב השמ ייחוייח ימי לע םירבד ויפמ ליצהל םיצמאמה לכו דואמ דע אוה וינע שיא םיהולאה שיא השמ
."םתוא הניארת םכיניעו ,םכייח-ייחו םיהולאה שיא רמוא ,התע קר םיליחתמ ויח" .והותב ולע

םרמע הרומה ויבא
ימי םימיה .ודלווהב התייה רשע תב רשא ,ותוחא םירמ ונל רפסת םינושארה וייח ישדח לע
רפס תיבב הרומו היה יול טבשמ באה םרמע ."והוכילשת הרואיה דוליה ןבה לכ" תריזג
תא ארבש םיהולא לע תוקיתע תוליגמ וידימלת ינפב אירקמ אוהו .ססמערב רשא םירבעל
לארשי ידליו .ףסוי תמכח ירופיסו תובאה לעו קידצ שיא חונו לובמה לעו הוחו םדא לעו םלועה
.ףסוי תויהל הצור םהמ דחא לכו םיניזאמ

תנע-תניב
םישדח השלש .ויבא יפמ הרות ירבד עמשי אל ,םאה דבכוי קיחמ םרמע-תיבב דלונה ךא
תא הריקפה ומא .וילע ורפסי תורוד רשא רבד ותוא ערא זאו .דוע לכות אלו ומא והנימטת
תנע-תניב הדרי הנהו .הב השעי המ תוארל קוחרמ הדמע םירמו רואיב אמג תביתב דליה
אוה םירבע דליש וז תינענכ םא תב העדי יאדוו .הביתה תא התשמו רואיל ססמער הערפ תב
.ותחקל התמא תא החלש ןכ לע ,הז

הז הארו .הירבע תקנימ הל העיצהו הערפ תב לא השגינו הזיעה .רשעה תב םירמ הלעפ זאו
ןבה - תנע-תניב התנתה תאז קרו וקיניהל דבכוי ומא ...ל רסמנ דליהו המיכסה הערפ תב :אלפ
וננושלבו :הרמאו םירמ הכייח .רואיה ימ :תירצמב ושוריפ הש-ומ היהי ומשו למגיישכל הל רזחוי
.השמ ומש יהיו .ךירבדכ היהי ,השמנ ושוריפ

תנע-תניב הל אורקל הנאמ םאה דבכוי קרו .הערפ תב תנע-תניבל דליה רסמנ םייתנש רובעכו
.הי-תב הל הארקו תינענכ הלילא םש לע

ג"י ןב השמ
קר .ירצמה עדמה לכ לש םירדח ירדחל סנכנו םימוטרח ידיב רענה השמ ךנוח הערפ ןומראב
תיבל אבוה םירתס ירתסבו ,םירבע ןב אוהש ,הרשע שלש ןב ותויהב תעדל דמל תנע-תניב יפמ
.רבדה עדוויי לבל ,דבכויו םרמע

שוכב טילש השמ
השמ תא דימעהו תיאבצ תחלשמ רגיש ססמער .שבחב םישוכ תודרמתה הערא ותורגבתה ימיב
םש אשנ השיא ףאו .םירצמ תוכלמ םשב טלשו שוכב השמ השע רפסמ םינש .השארב ריעצה
.זיברת המשו םיכלמ תב

ויחא ןיב
,ןשוגב ויחא תא תוארל אצי ,זא אקווד ,זא ,ץראב םש לעבו הסונמו ףיקת אוהו שוכמ ובושב
שגונ האר אוה .השמ לש וייחב הרומת איבהו ןשוג ץרא תא עזעז רשא רבד ותוא ערא זאו
םירטוש ינב םהו םירבע ינשו .ירצמה תא גרה .תובשחמ הברה אלו ירבע שיא הכמ ירצמ
.ןידמ ץראל חרב השמ .הערפ תיבל רבדה ואיבהו והואר לארשי ינבמ

ןידמב השמ
ותב תא ,םש אשנ רשאו .ןידמב ןאצ העור השענ שוכב טילשו הערפ תיבב ץמואמ ןב היהש ימ
.םש ול ודלונ םינב ינש ףאו ,הרופצ ,ורתי לש

בשח רשא תובשחמה המ םיעדויה םיטעמ םלוא ,ןידמ תוירבדמב השמ היה ךלהמ תובר םינש
.האר רשא תוארמ המו םש ותודידבב

םיהולאה שיא השמ
אלו דוע טפוש אלו השמ םואתפ עיפוה ,הלא רבדמ ידודנ תובקעב יכ ,םיברב םיעדוי תאז קרו
:הזמ ןוילע ,הזמ בר והשמו דחי תאז לכ םא יכ ,ןאצ העור אלו םימוטרח םכח אלו ,אבצ שיא
.איבנ ,םיהולאה שיא8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג