ןויליגל אובמ

.םעהמ דרפנ לאומש .לגלגב רתכוה לואש .לארשיב ךלמ שי
םימדוק הכולמ תונויסינ .םיטפושה תפוקת לע הריקס
.התריב הקיתעמ רושא .הפוריאב עסמ .ולשכנשהתשענש הריבכה תינחורה הלועפה .ץראהו םעה תודלותב שדחה בלשל שדקומ הז ןויליג
םיטבשה לש תודחאה תשוחת .ומצע ול יוצר יתלבו יופצ יתלב ירפ האשנ לאומש ידי לע
,ץראב ןוטלש לע לודגה ביריה דצמ ץוחבמ םיינידמה ץחלהו הנכסה םע דחי אצומבו חורב
ןיאו איבנה לש וחוכב ןיא .הכולמה ןויער תא ןויגיהבו הרכהב ולישבה הלא ינש ,םיתשלפה
.ימואלהו ירוטסיהה חרכהה תא עונמל ויתוששחו ויתוקפס לש םחוכב

לואש תכלמהב םייתסנ רשאו השדחה תירבעה תורפסב םיברה ויתותוא תא ןתנש - הז קבאמ
תרבוגה תיתכלממה הייטנל דהוא סחי ךות הז ןויליגב ןתינ - איבנה לש ותעינכב ,לאומש ידיב
רזוחה םיטפוש רפס רבחמ לש וחור .ךנחמה-איבנה לש ושפנל הנבהו דובכ סחי ךות ךא ,םעב
לע המתוח תא העיבטמ "השעי ויניעב רשיה שיא לכ לארשיב ךלמ ןיא םהה םימיב" :רמואו
- ץוחבמ ןגרואמ ביוא לש דימתמ ץחל ,םינפבמ תורקפהו תורירשו דוריפ .ןויליגב ונתשיג
.םזיכרנומל םזיכרנאמ רטשמ יוניש םיבייחמ

תיתרבח תינידמ הריקסל םוקמ הז ןויליגב ןתינ תויזכרמה תויומדה יתש תטלבהל ףסונ
וקב איה ,אקווד ןימינב טבשמ ךלמ לש ותריחב תרבסה .םיטפושה תפוקת לכ לע תיאבצו
.הדוהיו םירפא ,םיקזחה םיטבשה ינש ןיב זכרמ שופיח םגו "וטועימב ערה"

ךשמנש קבאמ ,םיתשלפו לארשי ןיב ילרוגה קבאמה תחיתפל תוא איה הכולמה תמקה
הלאו חרזמה ןמ הלא ,ןענכל תחא העשב טעמכ םימעה ינש אוב זאמ תוקספהבו יאשחב
.ןוחצינב ומייסי ינשה ךלמה קרו ,ןושארה ךלמה לופיי הז קבאמב .ברעמה ןמ

תוטילש תוגרדמ םירצמו תח תויוכלמ לש ןתדר זאמ .ןויליגב הברה ןיא םלועב השענה לע
תויוכלמ תמקהל תוחונה תוביסנל ךייש םג הז ךדיאמ .םיינוציחה תורוקמה ולדלדנ תוימלוע
קבאמ ,ןומעו לארשי ,םיתשלפ ןיב קבאמה שוטנ ןכ לע .רתוי םינטק םימע לש תויאמצע
.םיאיבנה ידי לע תגצוימה הנומאה לש החוכב קפס ילב לארשי ינב לש םנוחצינב םייתסמה
.שוטילה תכאלמ ןוגכ ,םירחאמ םה םידמול תירמוח תוברתש דועב ,ירוקמה םחוכ והז

:ואוביש םימימ תחאה ;ןושמש :ורבעש םימימ תחאה .תוערואמה ילושב תוליבומ תויומד יתש
השעמה תא תוראתמה תונומתה יתנשב .היראה עוסיש :םהינש תא דחאמה ביטומה .דוד
לא םינפ יראב םחלנ ןושמש .(ןבומכ םינמואה תנווכב אלש) םהיניב לדבהב ןיחבהל םג ןתינ
ובג לע בשוי אוה .ינפוגה תוחוכל עויסכ סיסכתב טקונ דוד .וירירש חוכ לע וכמתסהב ,םינפ
.יסיפה ןוכיסהו ץמאמה לע לקמ קפס ילב הזו היראה לש8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג