16 'סמ ןויליג
ןוושחב 'ט
ס"הנפל 1026
הריציל ה"לשת

ןויליגל אובמ

:םלועב תוערואמ
הזעמו עבגמ הקעזא תותוא
הזעב הפוחד הבישי
לואשל לכונו ןושמשל ונלכי
םימראה תומדקתה תובקעב
תמייאמ רבכ ןומע-תבר

:לארשי תוערואמ
לואש ידגנתמל הנינח
שגרנ םואנב - דרפנ לאומש
םעה לכמ הובג הלעמו ומכשמ
!לארשיב ךלמ שי
לארשי תרצותמ לזרב ברח
תשרוד עבש-ראב
םיגייתסמ בונ ינהוכ
אבצה שארב ךלמה דוד ןב
לארשיב עבק אבצ םקוה
םיטפושה לע רפס בותכי לאומש

:הירוטסיה
םיטפושה הלאו
הכז אל ןושמש
לארשי ינב לש המחלמה יכרד

:תועדו תונומא
?ןימינב טבש הכז המב
?לגלג התכז המב

:היפרגויב
"?ללימ ימ ?לליפ ימ" :שיק
ךלמה תחפשמ