(1816 רטפנ) רימוטי'זמ ןורהא 'ר

ורפסב איבמו ,תודיסחב וכרדמ דואמ עפשומ .בושטידרבמ קחצי יול יבר לש קהבומה ודימלת
ןשרדו בהלנ דיגמ .הרות דומלל תורידתב ףיטמו הרותב לודג .ויפמ עמשש הממ םיבר םירבד
לש ותריטפ רחאל .םייחה תואיצממ תואמגודבו םילשמ הברהב שמתשה ויתושרדב ,אלפומ
קחצי יול יבר ובר תעפשהב ומוקמב ןרהא יבר לבקתנ ,"רואמה רוא" לעב ,רימוטי'זמ באז יבר
.בושטידרבמ

םידעומהו עובשה תוישרפ לע םישדח ישארבו תותבשב ויתוחישו הרותה לע וישודיחמ םיבר
רחאל הלא תומישר .רימוטי'זמ יול יבר םיברוקמה וידימלתמ דחא ידי לע תונקיידב ומשרנ
תודלות" רפסב ןועמש ריקאי 'ר דיגנה ונתוחמו יכדרמ יבר ונתח י"ע וספדנ ןויעב והגוהש
.(ז"עקת בושטידרב) "ןרהא

.(1816) ז"עקת ירשת ו"כב רטפנ

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות