(1812 רטפנ) הלופשמ ביל הירא 'ר

בשייתהו הימהובמ הניארקואל אב ויבא .ידנורג ךורב 'ר ויבאל (1725) ה"פת תנשב דלונ
אבסה" ויוניכב כ"חא עדונש ,ונב דלונ הב ןמואל הכומסה יקצוטופ ףארגה לש ותלחנב
סחנפ יבר לש ורצחל הרות דומלל וחלש ויבאו ,םילועמ תונורשכב ןייטצה רענה ."הלופשמ
לע דקשו ,הקבודודימב ונתוח תיבב רפסמ םינש בשיש רחאל .דואמ וברקו ובביחש ,ץירוקמ
רחאל ת"ורומדאל ודיעוהש ,ט"שעבה לצא סחנפ יבר ובר םע דחי רקיב ,רתסנהו הלגנה תרות
.ושפנ תומלש תא גישיו םינש עבש תולג ךורעיש

ריכה ,הברה דמלו הברה האר ,לארשי תורייע ינפ לע דדנ ,ט"שעבה תווצמכ השע בייל יבר
לע בבחתנ .תודהיהו הרותה קוזיח ןעמל תולודג השע ואוב םוקמ לכב .ןויסינ הנקו םישנא
זכרמ השמש ,ובשומ םוקמ ,הלופש .םיאלפנ םירופיס תורשע לש םרוביג שמשמו םעה ינומה
הב הארש ,בלסרבמ ןמחנ יבר לש וכרד לע קלחו תירוקמה תודיסחב קבד אוה .םידיסח יפלאל
.ט"שעבה תרותמ הייטס

.םקלח תנמ הגלפההו ןוימדהש ,תוישעמ-ירופיס רפסל ןמחנ יברכ גהנ אוה ףא

תודגאהו וירופיסמ קלחו וייח תודלות תא ליכמה (ד"ערת בוקרטויפ) "ל"ארהמ תראפת" רפסב
.םיטעומה ותרות ירבד םג וסנוכ וילע

.(1812) ב"עקת ירשתב 'ו םויב הלופשב רטפנ

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות