(1791 רטפנ) ס'הרש ביל הירא 'ר

ובשומ םוקמ ,הנבור ריעב הרש ומאלו ףסוי 'ר ויבאל (1730) ץ"ת תנש זומת ז"י םויב דלונ
.דיגמה לש ותיב יאבמ היהו וכרדו ט"שעבב קבד וירוענמ דוע .שטירזממ דיגמה לש

-תומוקמבו םידיריב רקבמ ,תורייעבו םירעב בבוס היה וימי לכ .םירתסנה םיקידצה לע הנמנ
םיקושע תלצהו םייובש ןוידפ תוצמל ויתוחוכמ שידקה דוחייב .הווצמ-רבדב קסוע היהו ,םירחא
ףוסיאל גאדו ,םירתסנה םיקידצה תא סנרפל דיקפתה הא לבק ט"שעבה תאמ .םהיקשוע ידימ
.קצולופמ אירזע יבר י"ע דוחייבו םירחא םיקידצ י"ע םג רזענ וז הדובעב .הז ךרוצל םיפסכה

,הניול םג עסונ היה הדגאה יפל ,םיידיסח םירופיס תורשעל אשונ שמיש ס'הרש בייל יבר
וניאו האורכ סנכנ בייל יברש ,םירפסמ םידיסח .הנידמה יבר לצא םידוהיה תבוטל לדתשמו
ךוניחה קוח תא לטביש תונוש םיכרדב וילע עיפשהל ץמאתהו ,ינשה ףסוי רסיקה ןומראל הארנ
ןושמש בקעי יבר םע הרות ירבדב תובר קסעו ,גלפומ ןדמל היה .א"מקת תנשמ לארשי ידליל
.הקבוטיפישמ

.(ד"שח בובל) "ירא תרובג" רפסב וסנוכ וילע תודגאהו וירופיסמ קלחו םיטעומה וירבד

.(1791) א"נקת ינש רדא 'ד םויב רטפנ

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות