(1760 רטפנ) בוטוקמ ןושרג םהרבא 'ר

םוקמ ,בוטוקב וא דלונ הב םא עודי אלו ,ידורבב ותוריעצמ בשי בוטוקמ ןושרג םהרבא 'ר
תצרעהל הכזו ,רתסנבו הלגנב ,הרותב לודג היה ןושרג םהרבא יבר .םירפא 'ר ויבא לש ובשומ
ךות ותוא םיריכזמה ,אדנל לאקזחי יברו םימואת ףסוי יבר ,ץישבייא ןתנוהי יבר :ורוד ינואג
.םהירפסב בר דובכ

קבד כ"חא .ותוחא ןיבל וניב ךודישה תא לטבל הצר ףאו ,ט"שעבל הליחת דגנתה הדגאה יפל
ודיחי-ונבל ךנחמו הרומ שמישו 'זוב'זימב ותיבל רבע ףאו ,קהבומה ודימלתל ךפה ,ויכרדבו וב
.יבצ 'ר

ט"שעבהש ,רטע ןב םייח יבר םע שגפיהל ידכב לארשי-ץראל וסיג תווצמב הלע ז"קת תנשב
לארשי-ץראל ואוב םע .ק"האב ותעונתל זכרמ רוציל ידכו ,"םייחה רוא" ורפס לשב וצירעה
םיבר תשקב יפל םלוא ,היבשות יניעב דואמ דבוכמ היהו ,ןורבחב ןושרג םהרבא יבר בשייתה
.וסיג םע םיבתכמ-יפוליחב דמע הנממ ,םילשוריל רבע

הל שוכרל חילצה ףאו ,ט"שעבה תרות תא ץיפהל ןושרג םהרבא יבר לדתשה לארשי-ץראב
.ךרעב (1760) כ"קת תנשב םילשוריב רטפנ .םידהואו םידיסח

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות