(1810 רטפנ) קסילאקמ םהרבא 'ר

תידיסחה העונתה יחילש תעפשהב ,אנליומ א"רגה ידימלתמ .קסילאק תיאטילה הרייעה דילי
זכרתנ קסילאקב .בהלנה וצירעמו שטירזממ דיגמה לש ודימלתל ךפהו ט"שעבה תרותל ספתנ
.תזרפומה תובהלתההו תיאליעה תוקבדה ךרד וכרדב קבדש ,לודג ידיסח גוח וביבס

תנשב לארשי-ץראל הלע ותא דחי .קסבטיומ לידנמ םחנמ יבר לש וידימלת-וירבחמ היה
.ונימי דיו ןמאנה ורזוע שמיש הבו ,ז"לקת
הגאד ךות הלהינו ,לארשי-ץראב תידיסחה הדעה שארב דמע לדנמ םחנמ 'ר לש ותריטפ רחא
םהיחאב ךומתל םצירמהו ,ל"וחב םידיסחה םע םיבתכמ ירשקב דמע .הריתי הביחו הבר
.תינחור הכרדה םכירדה ףא ויתורגיא תועצמאב .לארשי-ץראב

ולש "םינוניבה רפס" עיפוהשמ םלוא ,ידאלמ ןמלז רואינש יבר םג הנמנ ויכמותו וידידי לע
.תירוקמה תודיסחה ךרדמ הייטס ויתונויערב ותוארב ,הבר תופירחב םהרבא יבר ופיקתה
.םילודגה רודה יקידצמ םידחא וברעתה וז תקולחמב

דסח" רפסה ףוסב ספדנ "םהרבאל דסח" וסרטנוק ,(1810) ע"קת טבש 'ד םויב הירבטב רטפנ
.ךאלמה םהרבא יברל "םהרבאל

.ץ"רת בובל ,("םירמא טוקלי") "שדוקה תרגא" רפסב וסנוכ ויבתכמ

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות