(1926 רטפנ) בושטאכוסמ םהרבא 'ר

,אלאיב לש הברו הבישי שאר ,םוחנ באז יבר לש ונב היה בושטאכוסמ ןייטשנרוב םהרבא יבר
.ןיצאקצטשמ ןייטשנרוב ןורהא יבר לש ונב היהש
דוחייב ויצירעמ וברו ,ידוהיה םלועה לכב רידא ןואגכ ךרבא ונדועב םסרפתנ םהרבא יבר
.ףומבו קסלעשאנו ץיווינשארק ,וואצראפ תוליהקב תונברב שמיש .םידיסחה ינומה ברקב
תונורחאה ויתונשב קר ךכב קיספהו ,הבישי ספות אוה םג היה ויבאכ .בושטאכוסב בשייתה
.הלענ תוחילש האר וז הדובעב .השק לועיש תלחמ לגרל

,םיקלח העבראב תובושתו תולאש ,"רזנ ינבא" :וירפס
.תבש תוכאלמ לע "לט ילגא"
.םידמולה לצא םילבוקמ וירפס

ונתוח רצחב בשי תובר םינש ,הניצ הרש ותב לעב ,קצוקמ לידנמ םחנמ יבר לש ונתח היה
,םידיסח יפלאו ת"ורומדא אוה םג גהנ ותריטפ רחאל תודיסחב הבורמ העפשה ונממ לביקו
.תחאו םיעבש ןב אוהשכ ,ע"רת רדא ה"כ םויב רטפנ .ורצחבו וב וקבד ,קוחרמו בורקמ

תבט ד"כ םויב הב רטפנו 'זרגזב בשייתה "לאומשמ םש" רפסה רבחמ ,לאומש יבר ודיחי ונב
.(1926) ו"פרת

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות