(1841 רטפנ) שטורבאמ בוד םהרבא 'ר

הלע ב"צקת תנשב .שטורבאבו רימוטי'זב תונברב שמיש .ליבונרשטמ םוחנ יבר ידימלתמ
.ךרדב םיסנ ול ועריאו ,םיטעומ םימי ךא ותעיסנ הכשמנ תידיסחה הדגאה יפל .לארשי ץראל
תריש .םהלש ללוכה שארו םידיסחה תליהק לש הברל הנמתנו ,תפצב בשייתה הצרא ואוב םע
ךירדמ םהל היהו הריתי תויבבלב וישנא םע ךלהתה .היכרצ לכל גאדו הבר תוריסמב ותדע תא
.ךנחמו

ןוגראב תולודג לעפ הזיבה רחא .ד"צקת תנשב תפצב הזיבה ימיב תוכמו תונובלע גפס
םיעוצפל הרזע תשחהב השק דבעו ,ז"צקת תנשב שערה ימיב לצינ סנב ךא .שדחמ הליהקה
תפצ תא בוזעל ויצירעמ תצעל עמשנ אל םיזורדה תולפנתה רחא םג .דרשש טעומה תלצהבו
הרעמב דובכ ותחונמו (1841) א"רת ולסכ ב"י ותריטפ םוי דע הב ראשנ .רחא םוקמל רובעלו
.הקורוסמ המלש דוד יבר םע תחא

ל"וחב דוע ותויהב וידיסחו וידימלת ינפב ויתוחישו ויתושרד רחבמ תא ליכמה ,"ןיע תב" ורפס
.ז"רת םילשוריב הנושארל עיפוה ,לארשי ץראב וירבדמ תופסוהו
 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות