(1841 רטפנ) שטאשטובמ דוד םהרבא 'ר

.א"שרהמה עזגמ ,ןמרהאוו לישנא רשא 'ר ויבאל הנדובדאנב (1771) א"לקת רדא 'ו םויב דלונ
,ץינימסיטמ םלושמ יברו "דרש ישובל" לעב לש םתצרעהל הכזו ,יוליעכ םסרפתנ ותוריעצב רבכ
עטנ" ת"וש לעב ,ארק שריה יבצ יבר ,שטאשטוב לש הבר .רשע ןב אוהשכ ,הרותב והונחבש
.ץיבונרשטמ םייח יבר תרבחב הרותה דומל לע דקש ותיבבו ,ותב ןתחל וב רחב "םיעושעש
,בושטידרבמ קחצי יול יבר תא הנושארל ריכה ןאכ .ץיבולזאיב ברל הנמתנ םירשע ןב ותויהב
.ויכרדבו וב קבד זאמו ,הכומסה בולאמירב רקיבש

לארשי תבהאב ןייטצה תודיסחב ויתוברכ .בוסאסמ בייל השמ יבר לש וידימלת לע םג הנמנ
.תיאליע תובהלתהבו המוצע

דמע ןאכמ .ותלודג םורל עיגה הב ,שטאשטובב ברל לבקתנ ד"עקת תנשב ונתוח תריטפ םע
תוילגרמ ןמלז םירפא יבר םע תודידיו הבהא לש תירב תרכו ,רודה ילודג םע ת"וש ירשקב
יבר :םכותבו ,תודיסחו הרות ולצא ודמל םידימלת תואמ .בזשטידיזמ שריה יבצ יברו ידורבמ
לרעמש יבר ץיבונרשסמ עשילא םירפא יבר ,"המלש תיב" ת"וש ס"חמעב להאקסמ המלש
,"שדקה ילודיג" ס"חמ ,ןישטדורבמ רעיירש יולה לבייפ יבר ,בונאזדובמ השמ יבר ,בולמירמ
.םירחאו "םינקז תפיסא"ו "טעמ שדקמ"

.יסאימ היעשי יבר לש ונתח היה בייל לארשי יבר ונב

:תודיסחבו הכלהב םיבושח םירפס רביח דוד םהרבא יבר
,ד"ויו ע"וש לע ח"ג "םישודק תעד"
,"םהרבא לשא"
,"םהרבא הזחמ"
,"דוד הזוח"
,"דודל הלפת"
.דועו "דודל הליהת"

.(1841) א"רת ירשת ט"כ םויב רטפנ

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות