(1776 רטפנ) ךאלמה םהרבא 'ר

הארה ותורחש ימימ רבכ .שטירזממ-דיגמה רב בוד יבר לודגה ויבאל (1741) א"קת תנשב דלונ
ןדמלה תא ויבא ול רחב ול רבחכ .הלבקה ידומלב ןיינעתהל הברהו ,דוסה-תרותל הקזח הייטנ
יבר תא םהרבא יבר דמיל הז תמועל .ת"פג דחי ודמלו ,ידאלמ ןמלז רואינש יבר ףירחהו ריעצה
.רתסנל ויצחו הלגנל ויצח :םויה תא םהיניב וקליח םה .הלבקה תרות תא ידאלמ ןמלז רואינש
ןמלז רואינש יבר תאז רפיס רשאכו ,רתסנה ךרדב םהרבא יבר ספת הלגנה ידומיל תא םג
:וילא רמא דיגמל ידאלמ
התא .ותנבהכ דומילה תא שרפי אוהו ךתנבה יפכ ומע התא דמל ,ינבל חנה"
."ובש ימינפה ,ךותה תא ךל הארי אוהו דומלתה לש ינוציחה שובלה תא והארת

תורמוחבו תינוציק תושירפב גהנ ,םיפוגיסהו םייוניעה ךרדב םהרבא יבר טקנ ותוריעצ ימימ דוע
.םירצקה וייח תונש לכ ךשמב קבד וז ךרדב .םהיכרוצו םייחה ,הרבחה לעמ לדבתהו ,תוריתי

תגהנהב ומוקמ תא תשרל לגוסמ םהרבא יבר היה אל ג"לקת תנשב דיגמה ויבא תריטפ םע
בוטסאפב בשייתה אוה .רודה יקידצ לכ תאמ וילא הלודגה הצרעהה ףא לע ,תידיסחה העונתה
.שיא ינפ תוארל ילבמ תודידבב םש יחו בויקל הכומסה

,דיחי ןב ריאשה .ששו םישלש ןב קר ותויהב ,(1776) ז"לקת ירשתב ב"יב רטפנ רצק ןמז רובעכ
.תראופמה ןי'זור תלשוש יבא ,לארשי יבר לש ויבא ,אנכש םולש יבר

.(א"ירת ץיבונרשט) "םהרבאל דמח" ורפסב וספדנ ותרות ירבד

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות